1. Oblasť projektu: Spoznávajme a chráňme svet prírody


Čistenie areálu školy

Najskôr sme urobili tzv. Zelený audit – zmonitorovali sme stav skládok odpadu v areáli našej školy. Potom sme začali pracovať na úprave okolia školy, zbierali papiere, plechovky, pohodené plastové fľaše... Výsledkom kolektívnej práce neboli len plné vrecia odpadu, ale skultúrnenie okolia školy, ba aj snaha viesť deti k samostatnosti, zodpovednosti a k nadobudnutiu pozitívneho vzťahu k ochrane životného prostredia. Všetok odpad sa separoval do farebne odlíšených kontajnerov.

Naše políčka

Na políčkach si žiaci vysadili niektoré druhy zeleniny – plodovej, koreňovej, listovej.... Starali sa o ne, pestovali, spoznávali životné prejavy kultúrnych rastlín, neskôr i zberali a ochutnávali vypestované plody.

 

Exkurzia do Slovenského poľnohospodárskeho múzea v Nitre

Ako sa kedysi vyrábalo plátno, keramika, piekol chlieb, spracovávalo mäso, učilo v triedach, používali rôzne poľnohospodárske nástroje i stroje si žiaci mohli pozrieť v Slovenskom poľnohospodárskom múzeu v Nitre. 
 

Návšteva fariem

Na exkurzii na PPD Prašice so sídlom v Jacovciach si mohli deti svoje predstavy a vedomosti o domácich zvieratách overiť v priamom kontakte s nimi. So záujmom si vypočuli výklad hlavného zootechnika o fungovaní farmy a chove zvierat – kráv, býkov a teliatok. S ešte väčšou zvedavosťou si prezreli maštale, dojáreň, ale najmä domčeky, kde sa chovajú malé teliatka. 
Deti absolvovali aj návštevu farmy, ktorá sa nachádza na lúkach v okolí lesov. Mohli si pozrieť a pohladkať domáce zvieratá. Ochutnali čerstvé kozie a kravské mlieko, syry a jogurtové nápoje.
 

Návšteva kompostárne a dotrieďovacieho dvoru

Počas návštevy kompostárne  mali žiaci možnosť vidieť kompostovanie odpadu,  dozvedeli sa o jednotlivých technológiách spracovania kompostu. Vyskúšali si lis na PET fľaše, zoznámili sa s označením triedenia odpadu na smetných košoch, kreslili kriedami na chodník na tému životného prostredia. Odpovedali na otázky v envirokvíze, kde riešili otázky týkajúce sa separovania zberu, ochrany životného prostredia. 

Za účelom zníženia množstva komunálneho odpadu a šetrenia prírodných zdrojov mesto Topoľčany zrealizovalo výstavbu dotrieďovacieho dvora. Naši žiaci navštívili tento dotrieďovací dvor, kde sa od ich pracovníka dozvedeli o separovaní komunálneho odpadu, jeho opätovnom využití a o ochrane životného prostredia v našom meste. Deti odpovedali na otázky týkajúce sa separovania odpadu, jeho využitia a opätovného spracovania. 

Výsadba stromčekov

Žiaci našej školy absolvovali v relaxačnej oddychovej zóne prednášku o nenahraditeľnosti našich lesov. Pri tejto príležitosti žiaci vysadili stromky, o ktoré sa budú starať a zároveň im budú pripomínať, že naša príroda je krehká, obdivuhodná a hlavne vzácna.