2.3 ENERGODOM - návrat k prírode
    Na hodinách sme sa venovali rôznym formám alternatívnych energií a ich možného využitia v obytných budovách. Žiakom bola predstavená konkrétna modelová situácia: Mesto Topoľčany vypísalo tender na výstavbu novej štvrte, ktorá sa bude niesť v znamení čistej energie a čo najmenšej závislosti od vonkajších zdrojov.
Učiteľ a porota zostavená zo žiakov predstavovali komisiu, ktorá posudzovala návrhy a na základe ekonomických a ekologických kritérií vyberala víťaza, ktorý získal zákazku. Skupiny žiakov predstavovali developerské spoločnosti, ktoré sa prihlásili do súťaže a v predpísanom období musia odovzdať zdokumentovaný návrh v PowerPoint prezentácií, prípadne obhájiť svoj projekt na zmenšenom modely.

Rodičia spolu s učiteľmi pôsobili ako konzultanti fiktívnych firiem zapojených v tendry. Svojimi radami usmerňovali žiacke projekty a zabezpečovali ich reálnosť a možnú uskutočniteľnosť. Bývanie, ktoré šetrí energie, je aktuálnou témou posledných rokov. Väčšina ľudí sa zameriava iba na zateplenie, ale domy, ktoré sú už naprojektované s nízkou spotrebou energie, dokážu stlačiť výdavky za energie až na desatinu bežnej spotreby.

Nové typy domov sú ekologické nielen v tom, že sú šetrné k zdrojom energie, ale môžu byť postavené z materiálov, ktoré nezaťažujú životné prostredie a sú recyklovateľné. Môžu byť z dreva, nepálených tehál, ale aj zo slamy či z hliny, alebo sú to domy, kde sa tieto materiály využijú aspoň sčasti.