Enviroprojekt 2011 - Enviropohľady


       Hlavnou myšlienkou projektu je aktivitami prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí. Ďalej naučiť žiakov zveľaďovať životné prostredie, vychovávať prostredníctvom životného prostredia a to vlastnou aktívnou pracovnou činnosťou, rozvíjať u nich poznávacie, bádateľské schopnosti, zručnosti a prispieť k získaniu pozitívnych emocionálnych zážitkov.
 

 

1. Oblasť projektu: Spoznávajme a chráňme svet prírody
04.12.2011 - Ing. Rastislav Gaži* Čistenie areálu školy * Naše políčka * Exkurzia do Slovenského poľnohospodárskeho múzea v Nitre * Návšteva fariem * Návšteva kompostárne a dotrieďovacieho dvora * Výsadba stromčekov
2. Oblasť projektu: Energia kontra ľudstvo!
10.01.2012 - Ing. Rastislav GažiNaša spoločnosť sa dostala do bodu, kedy si začíname uvedomovať vážnosť míňajúcich sa zásob takmer všetkých prírodných zdrojov, na ktorých je ľudstvo závislé. Denne sme konfrontovaní správami o vyčerpávaní fosílnych palív, o ekologických katastrofách doma, či v zahraničí, či nevyspytateľnými prejavmi počasia v dôsledku prebiehajúcich klimatických zmien.
2.1 Neobnoviteľné zdroje energie
11.01.2012 - Ing. Rastislav Gaži„Dnes si len málokto uvedomuje, že ľudstvo stojí na prahu novej energetickej revolúcie. Bez podstatnej zmeny vo využívaní palivových zdrojov totiž nebude pravdepodobne možné zabezpečiť rozvoj spoločnosti v horizonte rokov 2010 – 2030.“ Emil Bédi - Koniec ropnej éry.
2.2 Efektívnosť využívania obnoviteľných zdrojov energie na území SR
11.01.2012 - Ing. Rastislav GažiVenovali sme sa aj možnostiam využívania obnoviteľných zdrojov energie na území SR. Vytvorili sme štyri skupiny detí, ktoré pracovali na problematike obnoviteľných zdrojov energie. Skupiny žiakov mali k dispozícii Excel dokument (príklad dokumentov jednotlivých skupín ako aj výsledný dokument v prílohe) obsahujúci jednotlivé druhy obnoviteľných zdrojov energie spolu s faktormi, ktoré sú dôležité na úspešné využitie týchto zdrojov (dodané vyučujúcim na základe podrobnejšej analýzy dostupnej literatúry).
2.3 ENERGODOM - návrat k prírode
12.01.2012 - Ing. Rastislav GažiCieľom školského projektu bolo ukázať žiakom, že vyučovacie hodiny nemusia znamenať iba čas odsedený v lavici, ale že oni sami sa môžu podieľať na vyučovaní, a tak sa aj viac naučiť. Je prirodzené, že každý žiak si odnesie iné vedomosti a zručnosti podľa svojich potrieb, záujmov či talentu, ale tieto by mali mať spoločného menovateľa. Ním je obmedzenosť neobnoviteľných zdrojov energie vzhľadom na rastúcu spotrebu, čo si vyžaduje hľadanie alternatívnych zdrojov a ekonomické hospodárenie s energiou.
2.4 Energia, zachráňme ju!
12.01.2012 - Ing. Rastislav GažiEnergy. Let's save it - je kreslená rozprávka, v ktorej sa nerozpráva. Nájdeme v nej iba obrázky a hudbu, ktoré nás zábavným spôsobom zoznámia s tipmi, ako šetriť energiu a zároveň aj peniaze. Rozprávkou nás sprevádzajú dve postavičky záchranárskeho tímu, ktoré sa snažia „zachrániť“ energiu tým, že učia rodinu ako energiou šetriť. Copyright European Commission http://ec.europa.eu/
2.5 Úspora energie
12.01.2012 - Ing. Rastislav GažiViete, koľko energie spotrebuje prevádzka našej školy? Neplytvá naša škola energiou? Navrhneme a zrealizujeme úsporné opatrenia, ktoré znížia spotrebu energie v našej škole?
2.6 Možnosti šetrenia energie v škole
12.01.2012 - Ing. Rastislav Gaži* Zdôrazniť dôležitosť hospodárneho využívania elektriny a vody * Informovať žiakov o alternatívnych zdrojov energie * Žiaci – pátrači - realizácia súťaže „ Maskot“ * Zníženie spotreby energie v dôsledku vykonaných opatrení *
3. Oblasť projektu: Enviroproblémy regiónu
11.01.2012 - Ing. Rastislav GažiSkúmanie enviroproblémov v regióne mesta Topoľčany. Využitie obnoviteľných zdrojov energie v regióne.
3.1. Firma ALTER ENERGO a. s.
11.01.2012 - Ing. Rastislav GažiPátranie po bezpečnom a trvalo udržateľnom zdroji energie predstavuje jednu z najväčších výziev ľudstva na modrej planéte. Je však otázne, koľko energie potrebujeme a či ju dokážeme získať z obnoviteľných zdrojov všetku – týmito slovami sa nám prihovorili pán Ing. Káčerík Peter a pán Ing. Sokol Štefan.
3.2 Ilegálne skládky v našom okolí
11.01.2012 - Ing. Rastislav GažiČo sú to ilegálne skládky a aký dopad majú na naše životné prostredie ... Ilegálne skládky - prieskum v okolí mesta Topoľčany.
3.3 Enviropokusy
11.01.2012 - Ing. Rastislav GažiVytvorenie zbierky enviropokusov a ich praktická realizácia žiakmi našej školy.