Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany - AKTUALITY

 
 
Výchovno-vzdelávací proces od 26.4.2021

Od pondelka 26.4.2021 prebieha výchovno-vzdelávací proces prezenčne pre všetky ročníky. Bližšie informácie nájdete v priložených dokumentoch. Prvý stupeň pokračuje v už nabehnutom režime, na druhom stupni prebieha adaptačné obdobie. Myslíme aj na našich deviatakov, ktorých čakajú prijímacie skúšky na strednú školu, preto sme im v rozvrhu posilnili hodiny slovenského jazyka a matematiky. Veríme, že nástup spoločnými silami zvládneme, ale nepôjde to bez vzájomného rešpektu a porozumenia. Prosíme Vás o ZODPOVEDNOSŤ, aby sme o týždeň školu nemuseli zavrieť z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že do školy môžeme vpustiť iba deti, ktoré spĺňajú všetky podmienky uvedené v priložených dokumentoch. Našou povinnosťou nie je obhajovať rozhodnutia nadriadených orgánov, ale dodržiavať platné opatrenia a v ich intenciách zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v bezpečnom prostredí pre Vaše deti a všetkých zamestnancov. Pre zákonných zástupcov a žiakov našej školy je vyhradený termín na testovanie, v nedeľu 25.4.2021 od 13.00 do 14.00 hod. v Dennom centre Slnečnica v Topoľčanoch, sídlisko F, vedľa Komfortu, vchod od vežiakov z Podjavorinskej ulice (nie v lekárni Pilulka). Na toto testovanie sa netreba vopred objednávať, stačí povedať, že ste zo ZŠ Tribečská. S úctou A. Krajčíková
Vyhlásenie k testom

Vážení zákonní zástupcovia! Vzhľadom k tomu, že na internete kolujú rôzne informácie, dávame do pozornosti nasledovné: Žiaci 8. a 9. ročníka, ktorí od pondelka 19.4.2021 nastúpia na prezenčnú výučbu, budú mať pri sebe k nahliadnutiu negatívny výsledok svojho testu na COVID-19 (či už v papierovej forme, alebo v mobile). Kópie testov brať nebudeme! V čestnom vyhlásení, ktoré zákonný zástupca vypíše, bude uvedený dátum testu zákonného zástupcu a aj žiaka, prípadne uvedená výnimka. Ďakujeme za porozumenie! V prípade otázok ma môžete kontaktovať na 0907770207. S úctou A. Krajčíková
Výchovno-vzdelávací proces od 19.4.2021

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci! Výchovno-vzdelávací proces na prvom stupni bude pokračovať prezenčne. Výchovno-vzdelávací proces na druhom stupni v 5., 6. a 7. ročníku bude pokračovať dištančne (prípadne v skupinkách 5+1 pre žiakov bez prístupu k dištančnému vzdelávaniu). Na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/12811:1-A1810 sa obnovuje školské vyučovanie v 8. a 9. ročníku - prezenčne od 19.4.2021. Bližšie informácie nájdete v priložených dokumentoch. Prosíme Vás o rešpektovanie sa navzájom. Uisťujeme Vás, že škola postupuje podľa rozhodnutí a usmernení MŠVVaŠ SR, uznesení vlády a platných vyhlášok ÚVZ SR. Našou povinnosťou nie je obhajovať rozhodnutia nadriadených orgánov, ale dodržiavať platné opatrenia a v ich intenciách zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v bezpečnom prostredí pre Vaše deti. Od pondelka 19.4. sú v školách povinné iba rúška, nie respirátory, tie sú iba odporúčané. V prípade otázok môžete kontaktovať: Vedúcu ŠJ - 0918626787, zástupkyňu RŠ pre I. stupeň - 0918262787, zástupkyňu RŠ pre II. stupeň - 0905928355, riaditeľku školy - 0907770207. S úctou A. Krajčíková
Výchovno-vzdelávací proces od 12.4.2021

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci! Od pondelka 12.4.2021 bude na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/11929:1-A1810 prebiehať prezenčná výučba pre všetkých žiakov prvého stupňa. Druhý stupeň pokračuje dištančne, prípadne v skupinách 5+1. Všetky informácie ohľadom výchovno-vzdelávacieho procesu nájdete v priložených dokumentoch. V týždni od 12.4.2021 do 16.4.2021 budú mať žiaci deviateho ročníka iba hodiny matematiky a slovenského jazyka z dôvodu stále platných prijímacích skúšok na stredné školy. V prípade otázok a nejasností môžete kontaktovať vedenie školy na telefónnych číslach uvedených v Ozname RŠ. S úctou A. Krajčíková
Výchovno-vzdelávací proces od 7.4.2021

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci! Po veľkonočných prázdninách, v stredu 7.4.2021 bude prebiehať výchovno-vzdelávací proces v nezmenenom režime, t.z. prvý stupeň prezenčne a druhý dištančne podľa rozhodnutia MŠVVaŠ SR. V prípade otázok môžete kontaktovať RŠ na t.č. 0907 77 02 07. S úctou A. Krajčíková
Zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022

Vážení zákonní zástupcovia budúcich prváčikov! Zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 sa bude konať od 7. do 9. apríla 2021 v čase od 13.00 do 15.30 hod. Všetky podrobné informácie a kritériá nájdete v priložených dokumentoch. V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností môžete kontaktovať zástupkyňu riaditeľky školy na tel. čísle 0918 262 787 alebo riaditeľku školy na tel. č. 0907 770 207. S úctou A. Krajčíková
Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 - prvé informácie

Vážení zákonní zástupcovia budúcich prváčikov! V školskom roku 2021/2022 v našej škole otvárame 3 bežné triedy s 22 žiakmi (spolu 66 žiakov) a jednu triedu pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním s 12 žiakmi. Termín zápisu detí do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 bude od 7. do 9. apríla 2021 v čase od 13.00 do 15.30 hod. V prípade potreby bude možné po dohode s riaditeľkou ZŠ zapísať dieťa aj mimo stanoveného termínu. Či bude zápis prezenčnou formou, alebo online, bude závisieť od aktuálnej epidemiologickej situácie. Všetky podrobné informácie, kritériá, tlačivá a pokyny budú zverejnené tu na stránke školy v časti MENU - Zápis do 1. ročníka najneskôr do 29.3.2021. V prípade otázok môžete kontaktovať vedenie školy na t.č. 0918262787. S úctou A. Krajčíková, riaditeľka školy.
Výchovno-vzdelávací proces od 8.3.2021

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci! Po jarných prázdninách, v pondelok dňa 8.3.2021, na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/10079:2-A1810 zo dňa 2.3.2021, bude výchovno-vzdelávací proces na 1. stupni prebiehať prezenčne - prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu. Po zvážení zákonným zástupcom, môžu do školy od 8.3.2021 nastúpiť VŠETCI ŽIACI 1. STUPŇA. Záleží nám na tom, aby sa deti čo najviac učili v škole. Ak sa ako zákonní zástupcovia rozhodnete, že Vaše dieťa od 8.3. nenastúpi do školy, budeme to akceptovať a jeho absencia bude ospravedlnená. Na ďalšom postupe vzdelávania sa dohodnete s pani učiteľkou triednou. Na druhom stupni pokračuje dištančné vzdelávanie, prípadne 5+1 ak žiakovi podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu. Podrobnejšie informácie nájdete v priloženom dokumente Oznam RŠ od 8.3.2021. Priložené sú aj dokumenty MŠVVaŠ SR a čestné vyhlásenia zákonných zástupcov. V prípade otázok, prosím, kontaktujte vedenie školy na 0918262787. S úctou A. Krajčíková
Informácie pre týždeň od 15.2. do 19.2.2021 a 22.2. do 26.2.2021

Vážení zákonní zástupcovia! V týždni od 15.2. do 19.2.2021 na prvom stupni pokračujeme aj naďalej prezenčne. ŠKD je otvorený od 6.30 do 16.30 hod., školská jedáleň je v prevádzke pre žiakov, ktorí sa zúčastňujú prezenčnej výučby. Čisté čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti sme pre Vás vytlačili a žiaci si ho prinesú v piatok 12.2. domov, stačí to iba vypísať a v pondelok ráno ho žiak v triede odovzdá svojej pani učiteľke triednej. Žiaci druhého stupňa pokračujú v dištančnej forme výučby. Rozvrh online hodín (od 8. do 12.2.) platí aj v týždni od 15. do 19.2.2021. Obnovená je aj prezenčná forma výuky pre žiakov, ktorí nemajú možnosť pracovať dištančnou formou (5+1). V prípade otázok môžete kontaktovať vedenie školy na 0918262787. S úctou A. Krajčíková
Oznámenie riaditeľky školy o obnovení prezenčného vyučovania na 1. stupni - aktualizované dokumenty MŠ

Vážení zákonní zástupcovia! Od pondelka 8.2.2021 sa v našej škole obnovuje prezenčné vyučovanie žiakov na 1. stupni. V prevádzke bude ŠKD aj školská jedáleň. Bližšie informácie nájdete v priloženom Ozname. Prikladáme aktualizované dokumenty MŠ - Návrat do škôl 2021, Čestné vyhlásenie a Informácie pre dotknuté osoby. V pondelok 8.2.2021 treba pri vstupe do školy odovzdať vypísané čestné vyhlásenie, tlačivo Informácie pre dotknuté osoby sa neodovzdáva. Tlačivo Čestné vyhlásenie bude v pondelok k dispozícii aj pri vchodoch do školy na vypísanie. Žiaci druhého stupňa pokračujú v dištančnej forme výuky. V prípade otázok môžete kontaktovať vedenie školy na 0918262787. S úctou A. Krajčíková
Informácie pre týždeň od 1.2. do 5.2.2021

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci! V pondelok 1.2.2021 začíname druhý polrok školského roka 2020/2021. Aj v tomto týždni sa na základe rozhodnutia MŠ SR školy neotvárajú a pokračujeme i naďalej v dištančnom vzdelávaní na prvom aj druhom stupni. Pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre je opäť k dispozícii ŠKD každý deň od 7.00 do 15.00 hod. Upozorňujeme, že vstup je povolený iba zdravým deťom, nevykazujúcim príznaky COVID-19. Rozvrhy online vyučovacích hodín prvého stupňa zostávajú aj naďalej v platnosti. Na druhom stupni od druhého polroka nastávajú zmeny v rozvrhu odchodom p. učiteľky Mgr. Miriam Sedláčekovej, ktorej želáme veľa dobrých študentov na jej novom pôsobisku. Nový rozvrh online hodín na druhom stupni budú zasielať triedni učitelia aj so zmenami, ktoré od druhého polroka nastanú. V prípade otázok, prosím, kontaktujte vedenie školy na 0918262787. S úctou A. Krajčíková
Informácie pre týždeň od 25.1. do 29.1.

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci! V týždni od 25.1. do 29.1. sa na základe rozhodnutia MŠ SR školy neotvárajú a pokračujeme i naďalej v dištančnom vzdelávaní na prvom aj druhom stupni. Rozvrhy online vyučovacích hodín zostávajú aj naďalej v platnosti. Pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre je opäť k dispozícii ŠKD každý deň od 7.00 do 15.00 hod. Upozorňujeme, že vstup je povolený iba zdravým deťom, nevykazujúcim príznaky COVID-19. V piatok 29.1.2021 nám končí prvý polrok. Chcem Vám všetkým, milí žiaci, poďakovať za snahu a úsilie, ktoré ste vynaložili pri štúdiu. Vám, ctení rodičia za trpezlivosť a prekonávanie neraz neľahkých prekážok. A v neposlednom rade všetkým pedagógom za ich nasadenie, prispôsobenie sa novým podmienkam vyučovania a ochotu pomáhať často aj mimo pracovného času. ĎAKUJEM! Výpis klasifikácie prospechu, správania a dochádzky žiaka za I. polrok školského roka 2020/2021 sa bude zasielať prostredníctvom EduPage v dňoch 29.1.-1.2.2021, alebo si ho môže žiak prevziať v deň nástupu do školy. Bližšie informácie Vám budú zaslané prostredníctvom triednych učiteľov po 26.1.2021. V prípade otázok, prosím, kontaktujte vedenie školy na 0918262787. S úctou A. Krajčíková
Poplatok za ŠKD, stravné

Vážení zákonní zástupcovia! Z dôvodu pokračovania dištančného vzdelávania nie je potrebné platiť poplatok ŠKD za mesiac január až kým dieťa nenastúpi do ŠKD. Ak ste už poplatok zaplatili, môže sa použiť na ďalší mesiac, prípadne Vám bude vrátený pri vyúčtovaní na konci školského roka. Poplatok za ŠKD za mesiac január platia iba rodičia, ktorých deti chodia od 11.1.2021 do ŠKD. Informácie o stravnom budú zverejnené po ukončení PN vedúcej ŠJ. Ďakujeme za porozumenie!
Informácie pre týždeň od 18.1. do 22.1.2021

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci! Na základe vyjadrenia MŠ SR, v týždni od 18.1. do 22.1.2021 pokračujeme v dištančnom vzdelávaní ako doposiaľ. Rozvrhy online hodín zostávajú v platnosti aj v tomto týždni. ŠKD je otvorený naďalej pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre. V prípade doručenia bližších informácií o ďalšom období Vás budeme ihneď informovať. V prípade otázok volať na 0918262787. S úctou A. Krajčíková
Hodnotenie a klasifikácia žiakov za I. polrok šk. roka 2020/2021

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci! Na základe rozhodnutia Pedagogickej rady si Vám dovoľujeme oznámiť, že klasifikácia žiakov za prvý polrok šk. roka 2020/2021 prebehne v riadnom termíne. Termín na uzatvorenie známok je do pondelka 25.1.2021 do 14.00 hod. Výpis klasifikácie prospechu, správania a dochádzky žiaka za I. polrok školského roka 2020/2021 bude vydaný dňa 31.1.2021. V závislosti od situácie a spôsobu realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu, pri dištančnej forme bude výpis zaslaný, pri prezenčnej forme bude výpis odovzdaný žiakom. V prípade, že potrebujete vydať vysvedčenie za I. polrok šk. roka 2020/2021, treba zaslať písomnú žiadosť vedeniu školy (mail / pošta).