Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany - AKTUALITY

 
 
Oznámenie riaditeľky školy o obnovení prezenčného vyučovania na 1. stupni - aktualizované dokumenty MŠ

Vážení zákonní zástupcovia! Od pondelka 8.2.2021 sa v našej škole obnovuje prezenčné vyučovanie žiakov na 1. stupni. V prevádzke bude ŠKD aj školská jedáleň. Bližšie informácie nájdete v priloženom Ozname. Prikladáme aktualizované dokumenty MŠ - Návrat do škôl 2021, Čestné vyhlásenie a Informácie pre dotknuté osoby. V pondelok 8.2.2021 treba pri vstupe do školy odovzdať vypísané čestné vyhlásenie, tlačivo Informácie pre dotknuté osoby sa neodovzdáva. Tlačivo Čestné vyhlásenie bude v pondelok k dispozícii aj pri vchodoch do školy na vypísanie. Žiaci druhého stupňa pokračujú v dištančnej forme výuky. V prípade otázok môžete kontaktovať vedenie školy na 0918262787. S úctou A. Krajčíková
Informácie pre týždeň od 1.2. do 5.2.2021

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci! V pondelok 1.2.2021 začíname druhý polrok školského roka 2020/2021. Aj v tomto týždni sa na základe rozhodnutia MŠ SR školy neotvárajú a pokračujeme i naďalej v dištančnom vzdelávaní na prvom aj druhom stupni. Pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre je opäť k dispozícii ŠKD každý deň od 7.00 do 15.00 hod. Upozorňujeme, že vstup je povolený iba zdravým deťom, nevykazujúcim príznaky COVID-19. Rozvrhy online vyučovacích hodín prvého stupňa zostávajú aj naďalej v platnosti. Na druhom stupni od druhého polroka nastávajú zmeny v rozvrhu odchodom p. učiteľky Mgr. Miriam Sedláčekovej, ktorej želáme veľa dobrých študentov na jej novom pôsobisku. Nový rozvrh online hodín na druhom stupni budú zasielať triedni učitelia aj so zmenami, ktoré od druhého polroka nastanú. V prípade otázok, prosím, kontaktujte vedenie školy na 0918262787. S úctou A. Krajčíková
Informácie pre týždeň od 25.1. do 29.1.

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci! V týždni od 25.1. do 29.1. sa na základe rozhodnutia MŠ SR školy neotvárajú a pokračujeme i naďalej v dištančnom vzdelávaní na prvom aj druhom stupni. Rozvrhy online vyučovacích hodín zostávajú aj naďalej v platnosti. Pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre je opäť k dispozícii ŠKD každý deň od 7.00 do 15.00 hod. Upozorňujeme, že vstup je povolený iba zdravým deťom, nevykazujúcim príznaky COVID-19. V piatok 29.1.2021 nám končí prvý polrok. Chcem Vám všetkým, milí žiaci, poďakovať za snahu a úsilie, ktoré ste vynaložili pri štúdiu. Vám, ctení rodičia za trpezlivosť a prekonávanie neraz neľahkých prekážok. A v neposlednom rade všetkým pedagógom za ich nasadenie, prispôsobenie sa novým podmienkam vyučovania a ochotu pomáhať často aj mimo pracovného času. ĎAKUJEM! Výpis klasifikácie prospechu, správania a dochádzky žiaka za I. polrok školského roka 2020/2021 sa bude zasielať prostredníctvom EduPage v dňoch 29.1.-1.2.2021, alebo si ho môže žiak prevziať v deň nástupu do školy. Bližšie informácie Vám budú zaslané prostredníctvom triednych učiteľov po 26.1.2021. V prípade otázok, prosím, kontaktujte vedenie školy na 0918262787. S úctou A. Krajčíková
Poplatok za ŠKD, stravné

Vážení zákonní zástupcovia! Z dôvodu pokračovania dištančného vzdelávania nie je potrebné platiť poplatok ŠKD za mesiac január až kým dieťa nenastúpi do ŠKD. Ak ste už poplatok zaplatili, môže sa použiť na ďalší mesiac, prípadne Vám bude vrátený pri vyúčtovaní na konci školského roka. Poplatok za ŠKD za mesiac január platia iba rodičia, ktorých deti chodia od 11.1.2021 do ŠKD. Informácie o stravnom budú zverejnené po ukončení PN vedúcej ŠJ. Ďakujeme za porozumenie!
Informácie pre týždeň od 18.1. do 22.1.2021

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci! Na základe vyjadrenia MŠ SR, v týždni od 18.1. do 22.1.2021 pokračujeme v dištančnom vzdelávaní ako doposiaľ. Rozvrhy online hodín zostávajú v platnosti aj v tomto týždni. ŠKD je otvorený naďalej pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre. V prípade doručenia bližších informácií o ďalšom období Vás budeme ihneď informovať. V prípade otázok volať na 0918262787. S úctou A. Krajčíková
Hodnotenie a klasifikácia žiakov za I. polrok šk. roka 2020/2021

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci! Na základe rozhodnutia Pedagogickej rady si Vám dovoľujeme oznámiť, že klasifikácia žiakov za prvý polrok šk. roka 2020/2021 prebehne v riadnom termíne. Termín na uzatvorenie známok je do pondelka 25.1.2021 do 14.00 hod. Výpis klasifikácie prospechu, správania a dochádzky žiaka za I. polrok školského roka 2020/2021 bude vydaný dňa 31.1.2021. V závislosti od situácie a spôsobu realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu, pri dištančnej forme bude výpis zaslaný, pri prezenčnej forme bude výpis odovzdaný žiakom. V prípade, že potrebujete vydať vysvedčenie za I. polrok šk. roka 2020/2021, treba zaslať písomnú žiadosť vedeniu školy (mail / pošta).
Aktuálne informácie od 11.1.2021

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci! Na základe informácií MŠVVaŠ SR od 11.1.2021 prechádza celá škola na dištančné vzdelávanie. Vyučovanie sa neprerušuje, iba mení formu, všetky povinnosti týkajúce sa účasti a aktivity zostávajú nezmenené. Prvý stupeň do 15.1.2021 a druhý stupeň do 22.1.2021. Rozvrhy online hodín rozposlali žiakom triedni učitelia. V týždni od 11.1.2021 do 15.1.2021 je otvorený ŠKD pre deti zamestnancov v kritickej infraštruktúre, ktorí o to prejavili záujem. ŠKD bude otvorený od 7.00 do 15.00 hod. Priložené nájdete informácie MŠ SR k návratu do škôl. V prípade otázok a nejasností prosím volať 0918262787. S úctou A. Krajčíková
Šťastný nový rok 2021

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci, ctení kolegovia, priatelia! Dovoľte mi v prvom rade poďakovať za celý rok 2020, ktorý bol pre nás všetkých nezvyčajný a namáhavý, ale s Vašou pomocou sa všetko zvládlo. V novom roku 2021 Vám želám veľa zdravia, ktoré všetci teraz tak potrebujeme, veľa šťastia, s ktorým sa ľahšie dýcha, veľa lásky, bez ktorej sa nedá žiť, veľa porozumenia, ktoré nám tak často chýba, veľa pravých priateľov, ktorí tu vždy pri nás stoja a najmä veľa rodinnej pohody, pretože rodina je základ všetkého. Nech sa Vám v novom roku Vaše túžby, želania, študijné a pracovné plány vyplnia! S úctou A. Krajčíková
Krásne Vianoce!

Z lásky si darovať niečo milé, tešiť sa na spoločne strávené chvíle, mať v srdci pokoj a v duši radosť, to je to pravé kúzlo Vianoc. V mene vedenia školy Vám všetkým, milí kolegovia, rodičia, žiaci, priatelia, želám krásne vianočné sviatky v kruhu najbližších! S úctou A. Krajčíková
Rozhodnutie MŠ o prázdninách

Vážení zákonní zástupcovia! Na základe rozhodnutia ministra školstva budú vianočné prázdniny od pondelka 21.12.2020 do piatka 8.1.2021 vrátane. Polročné prázdniny dňa 1.2.2021 v pondelok sa neuskutočnia, bude prebiehať riadne vyučovanie. Rozhodnutie ministra nájdete v prílohe. Žiaci sú automaticky odhlásení zo stravy na tieto dni. Ak chcete svoje deti (ktoré momentálne navštevujú školu) odhlásiť z obedov na dni 15.-18.12.2020, treba tak urobiť najneskôr do 14.12.2020 do 14.00 hod., neskôr už na tieto dni odhlasovanie nebude možné. Tieto informácie vedúca ŠJ zverejnila aj na stránke estrava v časti Informácie vedúcej jedálne dňa 10.12.2020. Bližšie informácie o odhlasovaní podá vedúca ŠJ aj na t.č. 0918626787. Ďakujeme za porozumenie!
Aktuálne informácie od 7.12.2020

Vážení zákonní zástupcovia! Dňa 7.12.2020 boli doručené aktualizované dokumenty MŠVVaŠ SR, ktoré nájdete tu priložené. Čo sa týka výchovno-vzdelávacieho procesu v našej škole, zatiaľ zostáva v nezmenenej forme, 1. stupeň prezenčne, druhý stupeň pokračuje dištančne. V prípade zmeny Vás budeme ihneď informovať. S úctou A. Krajčíková
Aktuálne opatrenia od 16.11.2020

Vážení zákonní zástupcovia! Od 18.11.2020 je obnovená prevádzka školskej jedálne. Dovoľte mi poďakovať Vám za trpezlivosť a spoluprácu. Žiaci prvého stupňa sú i naďalej vzdelávaní prezenčne v škole. Žiaci druhého stupňa zostávajú na dištančnom vzdelávaní. Avšak na základe rozhodnutia ministra školstva, ktoré nájdete v prílohe, žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia majú možnosť vzdelávať sa aj v škole za určitých podmienok. Triedni učitelia o tejto možnosti zákonných zástupcov týchto žiakov telefonicky informovali. Bližšie informácie u vedenia školy na 0918262787. S úctou A. Krajčíková
Riaditeľské voľno dňa 16.11.2020 pre žiakov prvého stupňa

Vážení zákonní zástupcovia! Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v pondelok dňa 16.11.2020 riaditeľka školy v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 150 ods. 5, udeľuje z prevádzkových dôvodov Riaditeľské voľno pre žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ. Vyučovanie pre žiakov 1. – 4. ročníka a stravovanie bude obnovené v stredu dňa 18.11.2020. (17.11.2020 v utorok je Štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu.) V prípade otázok môžete kontaktovať vedenie školy na t. č. 0918262787. S úctou Mgr. A. Krajčíková
Prerušenie prevádzky školskej jedálne do 16.11.2020

Vážení zákonní zástupcovia! Na základe konzultácie s RÚVZ Topoľčany, od utorka 10.11.2020 školská jedáleň NEBUDE v prevádzke až do pondelka 16.11.2020. Všetci stravníci sú zo stravy automaticky odhlásení. Prosíme Vás, aby ste deťom dali dostatok stravy na každý deň. Obnovenie činnosti školskej jedálne bude od stredy 18.11.2020. Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť! S úctou A. Krajčíková