Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany - AKTUALITY

 
 
Nárast chorobnosti

Vážení zákonní zástupcovia! Venujte, prosím, pozornosť priloženému oznamu. Na základe konzultácie s RÚVZ Topoľčany, v piatok 9.12.2022 budú z dôvodu nárastu chorobnosti skrátené vyučovacie hodiny na 40 minút. ŠKD bude v prevádzke do 16.30 hod. Desiata a obedy budú žiakom riadne vydávané. Poobedná záujmová činnosť (krúžková činnosť) bude zrušená. Ďakujeme za porozumenie!
Skrátené vyučovanie v piatok 2.12.2022

Vážení zákonní zástupcovia! Dávame do pozornosti informáciu o úprave výchovno-vzdelávacieho procesu z organizačných dôvodov dňa 2.12.2022. Bližšie informácie nájdete v prílohe nižšie, tak isto boli deťom dané do žiackych knižiek a zaslané na edupage. Vopred ďakujeme za porozumenie!
Burza hračiek - dajme hračkám druhú šancu!

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci! V mene školy a školského parlamentu si Vás dovoľujeme informovať o dobročinnej akcii, Burze hračiek, na ktorú Vás týmto srdečne pozývame. Príďte, zoberte deti, rodinu, priateľov a známych dňa 12.12.2022 do telocvične našej školy od 13.00 do 18.00 hod., kúpte niekomu pre radosť hračku, alebo dajte dobrovoľný príspevok a urobíte dobrý skutok! Výťažok z tejto burzy bude venovaný opusteným zvieratkám v topoľčianskej karanténnej stanici Topoľčiamskym packám. Do burzy môžete zároveň aj prispieť. Ak sa Vám doma hromadia hračky, ktoré už nevyužijete a sú stále vhodné na používanie, nepoškodené a v čistom stave, prineste ich do našej školy v dňoch 21.11.2022 až 8.12.2022 v čase od 7.00 do 14.30 hod., prípadne volajte na tel. číslo 0907 77 02 07. Pomôžte nám pomáhať! Vopred ďakujeme! S úctou A. Krajčíková
Jesenné prázdniny

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci! Jesenné prázdniny sú dňa 28.10.2022 (piatok) a 31.10.2022 (pondelok). Nástup do školy po jesenných prázdninách je v stredu 2.11.2022. Školská jedáleň a školský klub detí sú v riadnej prevádzke taktiež od stredy 2.11.2022.
Školský podporný tím

Školský podporný tím pôsobí na našej škole v súlade s § 84a) a § 21 a 24 n zákona 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch v nižšie uvedenom zložení od školského roku 2022/2023. Tvorí ho školský psychológ, špeciálny pedagóg, výchovný poradca a pedagogickí asistenti. Tím spolupracuje s vedením školy, s učiteľmi, vychovávateľmi, rodičmi a žiakmi, ako aj s členmi Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva v Topoľčanoch a s ďalšími externými subjektmi.
Vyhlásenie volieb do školského parlamentu

Rada školy pri ZŠ, Tribečská 1653/22, Topoľčany vyhlasuje voľby do žiackeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia v stredu 28. 9. 2022 v čase od 10. 00. Žiaci budú tajným hlasovaním voliť 16 členov z navrhnutých kandidátov. Za uskutočnenie a priebeh volieb zodpovedá Mgr. Martina Vȍpy (výchovná poradkyňa a koordinátorka školského parlamentu). Mgr. Ivan Vȍpy, predseda rady školy
Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci! Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční v pondelok 5.9.2022 o 8.00 hod. na školskom dvore, prosíme Vás o dochvíľnosť. Po úvodnom programe pôjdu všetci žiaci v sprievode svojich triednych učiteľov do tried, kde zotrvajú do 10.00 hod. Po tomto čase žiaci odchádzajú domov. S každým prváčikom môže ísť do triedy aj jeden zákonný zástupca. Školská jedáleň a školský klub detí sú v prevádzke až od utorka 6.9.2022. Prosím, venujte pozornosť aj priloženým dokumentom. Na základe rozhodnutia ministra školstva sa predkladá vyhlásenie o bezpríznakovosti pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú). Tlačivo odovzdá žiak triednemu učiteľovi. V pondelok si do školy netreba nosiť žiadne pomôcky. V prípade nepriaznivého počasia bude otvorenie školského roka prebiehať iba v triedach. Tešíme sa na stretnutie s Vami! S úctou A. Krajčíková
Naši prváčikovia

Vážení rodičia, milí prváci! O pár dní sa stanete súčasťou našej veľkej školskej rodiny. Vaše panie učiteľky sa Vás už nevedia dočkať. Stretneme sa na školskom dvore v pondelok 5.9.2022 o 8.00 hod. na slávnostnom otvorení školského roka 2022/2023. V triedach na Vás budú čakať darčeky od vedenia mesta Topoľčany. V prílohách nájdete zoznam žiakov jednotlivých tried. Z dôvodu ochrany osobných údajov sú použité čísla rozhodnutí o prijatí žiaka do školy. Tešíme sa na Vás! S úctou A. Krajčíková
Konzultačné hodiny pre zákonných zástupcov

Vážení zákonní zástupcovia! Dňa 6. júna 2022 (v pondelok) od 14.00 do 16.00 hod. môžete využiť možnosť konzultácií s vyučujúcimi Vášho dieťaťa ohľadom výchovno-vzdelávacích výsledkov z dôvodu blížiacej sa koncoročnej klasifikácie. Zoznamy vyučujúcich podľa rozmiestnenia nájdete pri vstupe do budovy školy na každom vchode a taktiež na každom poschodí budovy. Tešíme sa na stretnutie s Vami!
Testovanie 5 - Informácie pre žiakov a zákonných zástupcov

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci! Dňa 18.05.2022 sa v našej škole uskutoční celoslovenské testovanie žiakov piateho ročníka Testovanie 5-2022. Zvyšné ročníky sa budú učiť riadne podľa rozvrhu hodín. V prílohe nájdete všetky potrebné informácie. Testovanie bude prebiehať v budove prístavby. V pondelok a utorok 16., 17. mája 2022 budú mať žiaci piateho ročníka upravený rozvrh hodín iba na vyučovacie hodiny matematiky a slovenského jazyka a literatúry. V prípade akýchkoľvek nejasností môžete kontaktovať koordinátorku Mgr. Martinu Vöpy na tel. čísle 0908 38 78 32. S úctou A. Krajčíková
Testovanie 9 - 2022 - Riaditeľské voľno pre žiakov 5. - 8. ročníka

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci! Dňa 6. apríla 2022 (v stredu) čaká našich žiakov 9. ročníka Testovanie 9. Z tohto dôvodu bude žiakom 5. - 8. ročníka udelené riaditeľské voľno. Výchovno-vzdelávací proces na prvom stupni bude prebiehať bez zmien. Bližšie informácie nájdete v priloženom ozname. V prípade otázok môžete kontaktovať vedenie školy na tel. čísle 0907 77 02 07. S úctou A. Krajčíková
Výdaj Ag samotestov - 9. kolo

Vážení zákonní zástupcovia! Týmto si Vám dovoľujeme oznámiť, že 9. kolo výdaja Ag samotestov sa uskutoční v stredu 23.3.2022 od 7.00 do 16.30 hod. Výdaj testov bude na obvyklom mieste, pri učiteľskom vchode ZŠ Tribečská. Testy budeme vydávať aj tým zákonným zástupcom, ktorí o ne požiadali dodatočne. Ak Vám uvedený termín nevyhovuje, napr. z dôvodu karantény, výdaj Ag testov bude na základe telefonickej dohody v iné dni. Telefónne číslo: 0907 77 02 07 S úctou A. Krajčíková
Výdaj Ag samotestov - 8.kolo

Vážení zákonní zástupcovia! Týmto si Vám dovoľujeme oznámiť, že 8. kolo výdaja Ag samotestov sa uskutoční v stredu 16.2.2022 od 6.30 do 17.00 hod. Výdaj testov bude na obvyklom mieste, pri učiteľskom vchode ZŠ Tribečská. Testy budeme vydávať aj tým zákonným zástupcom, ktorí o ne požiadali dodatočne. Ak Vám uvedený termín nevyhovuje napr. z dôvodu karantény, výdaj Ag testov bude na základe telefonickej dohody v iné dni. Telefónne číslo: 0907 77 02 07 S úctou A. Krajčíková
Informácie k prijímaciemu konaniu na stredné školy a OG

Vážení zákonní zástupcovia! Informácie ohľadom prijímacieho konania na stredné školy a OG Vám výchovná poradkyňa Mgr. Martina Vöpy zasiela prostredníctvom žiakov alebo EduPage. Prosím, čítajte informácie ďalej kliknutím na čítaj viac.
Výdaj Ag samotestov - 7. kolo

Vážení zákonní zástupcovia! Týmto si Vám dovoľujeme oznámiť, že 7. kolo výdaja Ag samotestov sa uskutoční vo štvrtok 27.1.2022 od 6.30 do 17.00 hod. a v utorok 1.2.2022 od 6.30 do 17.00 hod. Výdaj testov bude na obvyklom mieste, pri učiteľskom vchode ZŠ Tribečská. Testy budeme vydávať aj tým zákonným zástupcom, ktorí o ne požiadali dodatočne. Ak Vám uvedené termíny nevyhovujú napr. z dôvodu karantény, výdaj Ag testov bude na základe telefonickej dohody v iné dni. Telefónne číslo: 0907 77 02 07 S úctou A. Krajčíková