Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany - AKTUALITY

 
 
Obnovenie školského vyučovania od 10.1.2022

Vážení zákonní zástupcovia! Dávame do pozornosti informácie platné od 10.1.2022. Škola sa riadi Školským semaforom, ktorý nájdete priložený. Obnovuje sa aj prevádzka ŠJ a ŠKD. Pri nástupe žiakov do školy Vás prosíme o vyplnenie tlačiva o bezpríznakovosti, prípadne o výnimke z karantény. Tlačivo je možné si vytlačiť, prípadne využiť EduPage a taktiež bude k dispozícii vytlačené v pondelok ráno pri vchode do školy. Odporúčame, aby žiaci pred nástupom do školy využili domáce Ag samotesty. Čo sa týka krúžkovej činnosti, prosíme o trpezlivosť, prvý týždeň sa realizovať nebude, čakáme na aktualizáciu školského semafora. V dňoch 13.-19.1.2022 na základe dohody s triednym učiteľom sú možné konzultácie k prospechu a správaniu detí za I. polrok šk. roka 2021/2022 online formou, prípadne telefonicky. Klasifikácia žiakov za I. polrok šk. roka 2021/2022 prebieha do utorka 25.1.2022 do 14.00 hod. V prípade otázok môžete kontaktovať vedenie školy na tel. čísle 0907 77 02 07. S úctou A. Krajčíková
Dištančné vzdelávanie žiakov II. stupňa ZŠ od 13.12. do 17.12.2021

Vážení zákonní zástupcovia! Na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR číslo 2021/21911:2-A1810 s účinnosťou od 13.12.2021 do 17.12.2021 sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v základných školách pre žiakov na druhom stupni. Rozhodnutie nájdete v prílohe. Žiakom bude poskytnuté dištančné vzdelávanie. Ak žiakovi podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu, školské vyučovanie sa môže uskutočňovať pre skupiny 5+1. V tomto prípade prosíme zákonných zástupcov týchto žiakov, aby informovali triedneho učiteľa. Od pondelka 13.12.2021 budú žiaci druhého stupňa, ktorí sa stravujú v ŠJ, automaticky zo stravy odhlásení. V prípade záujmu podľa bodu 4. uvedeného Rozhodnutia, treba kontaktovať vedúcu ŠJ na tel. čísle 0918 62 67 87 najneskôr do pondelka 13.12.2021 do 6.00 hod. Od 20.12.2021 do 7.1.2022 majú žiaci vianočné prázdniny. Nástup do školy je v pondelok 10.1.2022. V prípade otázok môžete kontaktovať vedenie školy na 0907 77 02 07. S úctou A. Krajčíková
Výdaj Ag samotestov - 5.kolo

Vážení zákonní zástupcovia! Týmto si Vám dovoľujeme oznámiť, že 5. kolo výdaja Ag samotestov sa uskutoční v piatok 10.12.2021 od 6.30 do 17.00 hod. a v utorok 14.12.2021 od 6.30 do 17.00 hod. Výdaj testov bude na obvyklom mieste, pri učiteľskom vchode ZŠ Tribečská. Ak Vám uvedené termíny nevyhovujú napr. z dôvodu karantény, výdaj Ag testov bude na základe telefonickej dohody v iné dni, t.č. 0907 77 02 07. Testy budeme vydávať aj tým zákonným zástupcom, ktorí o ne požiadali dodatočne v mesiacoch október a november. S úctou A. Krajčíková
Výdaj Ag samotestov - 4.kolo

Vážení zákonní zástupcovia! Dnes sme boli prevziať ďalšie Ag samotesty, ktoré Vám, zákonným zástupcom, poskytuje MŠVVaŠ SR. Týmto si Vám dovoľujem oznámiť, že 4. kolo výdaja Ag samotestov sa uskutoční v piatok 3.12.2021 od 6.30 do 17.00 hod. a v pondelok 6.12.2021 od 6.30 do 17.00 hod. Výdaj testov bude na obvyklom mieste, pri učiteľskom vchode ZŠ Tribečská. Ak Vám uvedené termíny nevyhovujú napr. z dôvodu karantény, výdaj Ag testov bude na základe telefonickej dohody v iné dni, t.č. 0907 77 02 07. Testy budeme vydávať aj tým zákonným zástupcom, ktorí o ne požiadali dodatočne v mesiacoch október a november. Chcem Vás všetkých požiadať o ohľaduplnosť v tomto náročnom období, prosím, otestujte si doma počas víkendu svoje dieťa (aj keď nejaví žiadne príznaky). Chránite tým nielen svoju rodinu, ale aj ostatných žiakov a zamestnancov školy. S úctou A. Krajčíková
Aktualizácia Školského semaforu zo dňa 26.11.2021

Vážení zákonní zástupcovia! Dňa 26.11.2021 MŠVVaŠ SR aktualizovalo Školský semafor, ktorý prikladáme v prílohe. Informácie o výchovno-vzdelávacom procese v našej škole od 29.11.2021 nájdete v priloženom dokumente Príkaz RŠ. Do pozornosti dávame i nové Rozhodnutie MŠVVaŠ SR, číslo 2020/21911:1-A1810, Tlačivo o bezpríznakovosti, Oznam o výnimke z karantény a Podmienky vstupu do školy. Dovoľujeme si Vás informovať, že vedúca ŠKD má nové telefónne číslo 0908 180 335, na ktoré budete popoludní volať pre vyzdvihnutie dieťaťa z ŠKD. V prípade otázok a nejasností, môžete kontaktovať vedenie školy na tel. čísle 0907 77 02 07. S úctou A. Krajčíková
Nová vyhláška ÚVZ - prekrytie horných dýchacích ciest

Vážení zákonní zástupcovia! Dávame do pozornosti novú vyhlášku ÚVZ SR č. 262, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest. Od 25.11.2021 sa táto povinnosť týka aj žiakov základnej školy v interiéri, teda aj vo svojej triede. Uvedenú vyhlášku prikladáme.
Výdaj Ag samotestov - 3.kolo

Vážení zákonní zástupcovia! 3.kolo vydávania Ag samotestov je vo štvrtok 4.11.2021 od 6.30 do 17.00 hod. Ak vám tento termín nevyhovuje, môžete tak urobiť aj budúci štvrtok 11.11.2021 od 6.30 do 17.00 hod. V pripade otázok môžete kontaktovať vedenie školy na 0907770207. S úctou A. Krajčíková
Aktualizovaný školský semafor

Vážení zákonní zástupcovia! MŠVVaŠ SR dňa 28.10.2021 aktualizovalo školský semafor z dôvodu upresnenia postupu školy v prípade pozitívneho výsledku Ag samotestu. V prílohe nájdete tlačivo Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, ktoré je potrebné predložiť po každom prerušení dochádzky do školy, ktoré trvá 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov). Výnimku z karantény oznámi zákonný zástupca za žiaka tlačivom Oznámenie o výnimke z karantény. Obe tlačivá je možné podať aj prostredníctvom EduPage. S úctou A. Krajčíková
Riaditeľské voľno 26. a 27. októbra 2021

Vážení zákonní zástupcovia! Riaditeľka ZŠ Tribečská 1653/22 v Topoľčanoch, v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 150 ods. 5, udeľuje RIADITEĽSKÉ VOĽNO v dňoch 26. a 27. októbra 2021 (utorok a streda) pre žiakov prvého a druhého stupňa z prevádzkových dôvodov. 28. a 29. októbra 2021 (štvrtok a piatok) sú jesenné prázdniny. Výchovno-vzdelávací proces bude obnovený v utorok 2. novembra 2021 prezenčnou formou. Školský klub detí a školská jedáleň budú v prevádzke taktiež od 2. novembra 2021. Pri nástupe do školy je potrebné predložiť písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.
Prerušenie prevádzky školskej jedálne

Vážení zákonní zástupcovia! Vedúca školskej jedálne si Vám dovoľuje oznámiť, že od pondelka 25.10.2021 do stredy 27.10.2021 sa nebude možné stravovať v školskej jedálni z prevádzkových dôvodov. Prevádzka školskej jedálne bude obnovená po jesenných prázdninách od utorka 2.11.2021. Všetci žiaci sú na tieto dni zo stravy automaticky odhlásení. Za vzniknutú situáciu sa Vám ospravedlňujeme!
Oznámenie o obmedzení prevádzky v 6.- 9. ročníku

Vážení zákonní zástupcovia! Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na základe odporúčania RÚVZ v Topoľčanoch, z dôvodu náhleho zhoršenia epidemiologickej situácie a výskytu viacerých prípadov ochorenia COVID-19 v 6. – 9. ročníku, triedy 6.A, 6.B, 6.C, 6.D, 7.A, 7.B, 7.C, 7.D, 8.A, 8.B, 8.C, 9.A, 9.B, 9.C, 9.D prechádzajú od 19.10.2021 na dištančné vzdelávanie do 25.10.2021. V triedach, kde je potvrdený pozitívny prípad ochorenia COVID-19, alebo žiakom, ktorí prišli do kontaktu s pozitívnym žiakom inej triedy, je nariadená karanténa 10 dní. V prípade výskytu ďalších pozitívnych prípadov u žiakov, ktorí ešte čakajú na výsledok PCR testu, budeme jednotlivé triedy o prípadnej karanténe informovať. Bližšie konkrétne informácie o Vašej triede Vám boli zaslané na edupage a prostredníctvom triednych učiteľov. V prípade nejasností môžete kontaktovať vedenie školy na tel. čísle 0907 77 02 07. S úctou A. Krajčíková
Nová vyhláška ÚVZ - v triedach bez rúšok

Vážení zákonní zástupcovia! Dávame do pozornosti novú vyhlášku ÚVZ č. 250/2021 k prekrytiu horných dýchacích ciest. Od pondelka 4. októbra rúška nebudú povinné pre žiakov základných škôl, špeciálnych základných škôl a žiakov prvých 4 ročníkov stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom, a to v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, čiže v triede počas vyučovania. Nosenie rúšok bude aj naďalej povinné v interiéri škôl mimo uzavretého kolektívu (napr. chodba, šatne, toalety). V prípade detí vo vyšších ročníkoch a v prípade účasti na hromadných podujatiach ostáva nosenie rúšok pre deti povinné.
Prevzatie AG samotestov - 2. kolo

Vážení zákonní zástupcovia! Tí, ktorí ste požiadali o AG samotesty na domáce testovanie pre Vaše deti, si môžete prísť do školy prevziať ďalších 5 kusov podľa pokynov, ktoré sa nachádzajú v priloženej prílohe. Oznam o prevzatí dostali deti aj do žiackej knižky. S úctou A. Krajčíková
Spolu múdrejší 2

Vážení zákonní zástupcovia! Radi by sme Vás informovali, že v mesiacoch október - december 2021 pokračujeme v realizácii projektu Spolu múdrejší 2, ktorý je financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR. V týchto dňoch doučujúci pedagógovia oslovujú Vaše deti a v prípade záujmu Vám zasielajú Informácie o projekte aj s návratkou, kde môžete vyjadriť svoj záujem. Informačný leták a návratku nájdete tu v prílohe. V prípade záujmu môžete kontaktovať triedneho učiteľa, prípadne vedenie školy, ktoré Vám podá bližšie informácie na tel. č. 0907 77 02 07. S úctou A. Krajčíková
Školský semafor - aktualizácia

Vážení zákonní zástupcovia! Dňa 9.9.2021 bol aktualizovaný Školský semafor MŠVVaŠ SR z dôvodu novej vyhlášky ÚVZ SR (počet dní v karanténe sa mení na 10). Nové znenie prikladáme v prílohe. Zároveň si Vás dovoľujem upozorniť, že od pondelka 13.9.2021 náš okres prechádza do oranžovej farby, z toho dôvodu, ak niekto zo žiakov doteraz neodovzdal Čestné vyhlásenie o bezpríznakovosti, aby tak urobil v pondelok ráno 13.9.2021. Vypísať toto vyhlásenie je potrebné aj v prípade, ak žiak nebol v škole 3 a viac po sebe nasledujúce dni. V prípade otázok, prosím, kontaktujte vedenie školy. Ďakujeme za porozumenie!