Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany - AKTUALITY

 
 
Aktuálne informácie od 11.1.2021

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci! Na základe informácií MŠVVaŠ SR od 11.1.2021 prechádza celá škola na dištančné vzdelávanie. Vyučovanie sa neprerušuje, iba mení formu, všetky povinnosti týkajúce sa účasti a aktivity zostávajú nezmenené. Prvý stupeň do 15.1.2021 a druhý stupeň do 22.1.2021. Rozvrhy online hodín rozposlali žiakom triedni učitelia. V týždni od 11.1.2021 do 15.1.2021 je otvorený ŠKD pre deti zamestnancov v kritickej infraštruktúre, ktorí o to prejavili záujem. ŠKD bude otvorený od 7.00 do 15.00 hod. Priložené nájdete informácie MŠ SR k návratu do škôl. V prípade otázok a nejasností prosím volať 0918262787. S úctou A. Krajčíková
Šťastný nový rok 2021

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci, ctení kolegovia, priatelia! Dovoľte mi v prvom rade poďakovať za celý rok 2020, ktorý bol pre nás všetkých nezvyčajný a namáhavý, ale s Vašou pomocou sa všetko zvládlo. V novom roku 2021 Vám želám veľa zdravia, ktoré všetci teraz tak potrebujeme, veľa šťastia, s ktorým sa ľahšie dýcha, veľa lásky, bez ktorej sa nedá žiť, veľa porozumenia, ktoré nám tak často chýba, veľa pravých priateľov, ktorí tu vždy pri nás stoja a najmä veľa rodinnej pohody, pretože rodina je základ všetkého. Nech sa Vám v novom roku Vaše túžby, želania, študijné a pracovné plány vyplnia! S úctou A. Krajčíková
Krásne Vianoce!

Z lásky si darovať niečo milé, tešiť sa na spoločne strávené chvíle, mať v srdci pokoj a v duši radosť, to je to pravé kúzlo Vianoc. V mene vedenia školy Vám všetkým, milí kolegovia, rodičia, žiaci, priatelia, želám krásne vianočné sviatky v kruhu najbližších! S úctou A. Krajčíková
Rozhodnutie MŠ o prázdninách

Vážení zákonní zástupcovia! Na základe rozhodnutia ministra školstva budú vianočné prázdniny od pondelka 21.12.2020 do piatka 8.1.2021 vrátane. Polročné prázdniny dňa 1.2.2021 v pondelok sa neuskutočnia, bude prebiehať riadne vyučovanie. Rozhodnutie ministra nájdete v prílohe. Žiaci sú automaticky odhlásení zo stravy na tieto dni. Ak chcete svoje deti (ktoré momentálne navštevujú školu) odhlásiť z obedov na dni 15.-18.12.2020, treba tak urobiť najneskôr do 14.12.2020 do 14.00 hod., neskôr už na tieto dni odhlasovanie nebude možné. Tieto informácie vedúca ŠJ zverejnila aj na stránke estrava v časti Informácie vedúcej jedálne dňa 10.12.2020. Bližšie informácie o odhlasovaní podá vedúca ŠJ aj na t.č. 0918626787. Ďakujeme za porozumenie!
Aktuálne informácie od 7.12.2020

Vážení zákonní zástupcovia! Dňa 7.12.2020 boli doručené aktualizované dokumenty MŠVVaŠ SR, ktoré nájdete tu priložené. Čo sa týka výchovno-vzdelávacieho procesu v našej škole, zatiaľ zostáva v nezmenenej forme, 1. stupeň prezenčne, druhý stupeň pokračuje dištančne. V prípade zmeny Vás budeme ihneď informovať. S úctou A. Krajčíková
Aktuálne opatrenia od 16.11.2020

Vážení zákonní zástupcovia! Od 18.11.2020 je obnovená prevádzka školskej jedálne. Dovoľte mi poďakovať Vám za trpezlivosť a spoluprácu. Žiaci prvého stupňa sú i naďalej vzdelávaní prezenčne v škole. Žiaci druhého stupňa zostávajú na dištančnom vzdelávaní. Avšak na základe rozhodnutia ministra školstva, ktoré nájdete v prílohe, žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia majú možnosť vzdelávať sa aj v škole za určitých podmienok. Triedni učitelia o tejto možnosti zákonných zástupcov týchto žiakov telefonicky informovali. Bližšie informácie u vedenia školy na 0918262787. S úctou A. Krajčíková
Riaditeľské voľno dňa 16.11.2020 pre žiakov prvého stupňa

Vážení zákonní zástupcovia! Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v pondelok dňa 16.11.2020 riaditeľka školy v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 150 ods. 5, udeľuje z prevádzkových dôvodov Riaditeľské voľno pre žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ. Vyučovanie pre žiakov 1. – 4. ročníka a stravovanie bude obnovené v stredu dňa 18.11.2020. (17.11.2020 v utorok je Štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu.) V prípade otázok môžete kontaktovať vedenie školy na t. č. 0918262787. S úctou Mgr. A. Krajčíková
Prerušenie prevádzky školskej jedálne do 16.11.2020

Vážení zákonní zástupcovia! Na základe konzultácie s RÚVZ Topoľčany, od utorka 10.11.2020 školská jedáleň NEBUDE v prevádzke až do pondelka 16.11.2020. Všetci stravníci sú zo stravy automaticky odhlásení. Prosíme Vás, aby ste deťom dali dostatok stravy na každý deň. Obnovenie činnosti školskej jedálne bude od stredy 18.11.2020. Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť! S úctou A. Krajčíková
Aktuálne opatrenia od 1.11.2020 + vyhlásenie zákonného zástupcu

Vážení zákonní zástupcovia! 1.11.2020 MŠVVaŠ SR aktualizovalo opatrenia v súvislosti s celoplošným testovaním. Všetky dokumenty prikladáme a prosíme Vás o ich preštudovanie a postupovanie podľa pokynov. 1.11.2020 bolo taktiež aktualizované Vyhlásenie zákonného zástupcu. Snažíme sa prezenčnú výučbu prvého stupňa udržať čo najdlhšie, preto Vám ďakujeme, že do školy posielate iba zdravé deti. V prípade otázok môžete kontaktovať vedenie školy na 0918262787. S úctou A. Krajčíková
Testovanie COVID-19

Vážení občania! V priestoroch ZŠ Tribečská sú v dňoch 31.10.2020 a 1.11.2020 zriadené dve odberové miesta. Odberové miesto č.7 (Matušku) - vchod cez bočný vchod školy (budova prístavby pri školskej jedálni), testovanie prebehne v telocvični. Odberové miesto č.8 (Kuzmányho, Tribečská) - vchod cez hlavný žiacky vchod školy (oproti obchodu COOP Jednota), testovanie prebehne v miestnosti č. 17 na prízemí hlavnej budovy školy. Prosíme všetkých občanov, aby NEVCHÁDZALI motorovým vozidlom do areálu školy. V prílohe nájdete informácie o odberových miestach a termínoch. S úctou A. Krajčíková, riaditeľka školy
Usmernenie k postupu ZŠ zo dňa 27.10.2020 + vyhlásenie

Vážení zákonní zástupcovia, milí kolegovia! V prílohe nájdete Usmernenie MŠVVaŠ SR k postupu základných škôl zo dňa 27.10.2020 s informáciami ohľadom času platnosti Uznesenia vlády SR č. 678. Prosíme Vás o jeho preštudovanie. Upravené Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, ktoré je v dokumente spomínané, prikladáme tu do prílohy. V prípade nových informácií Vás budeme bezodkladne informovať. S úctou A. Krajčíková
Dištančné vyučovanie od 26.10.2020

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci! Od pondelka 26.10.2020 prechádzame na druhom stupni na dištančné vyučovanie. Žiaci dostali počas piatka rozvrh online vyučovacích hodín, ktoré korešpondujú s platným rozvrhom hodín pre tento školský rok. Zvyšné vyučovacie hodiny majú žiaci využiť na prípravu, vypracovanie zadaní od vyučujúceho a samostatnú prácu. Výchovy budú mať žiaci iba raz mesačne. V prípade problémov s pripojením, ochoreniu, kvôli ktorému sa žiak nemôže učiť a podobne, prosíme zákonných zástupcov, aby o všetkom informovali triednych učiteľov telefonicky, prípadne prostredníctvom elektronickej komunikácie. Prosíme všetkých žiakov, aby k vyučovaniu pristupovali zodpovedne, nevyhýbali sa online vyučovaniu a rešpektovali pokyny vyučujúcich. Žiaci, ktorí nemajú prístup na internet budú riešení individuálne. Zadania úloh si so žiakmi rieši každý vyučujúci za svoj predmet. V prípade absencie niektorého z vyučujúcich, bude dané zastupovanie iným učiteľom. V dňoch 30.10., 2.11., 6.11 a 9.11. sú jesenné prázdniny, online vyučovanie neprebieha. V prílohe nájdete rozvrhy online hodín všetkých tried. V prípade otázok môžete kontaktovať vedenie školy na 0918262787. S úctou A. Krajčíková
Aktuálne informácie k 22.10.2020

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci! Pred malou chvíľou sme sa všetci z médií dozvedeli, že od pondelka 26.10.2020 do 29.11.2020 prechádza celý druhý stupeň na dištančné vzdelávanie. V priebehu zajtrajška očakávame pokyny z MŠVVaŠ SR, na základe ktorých Vás budeme o všetkom podrobne informovať. Počas piatku budú žiaci druhého stupňa upozornení, aby si všetky učebnice, pracovné zošity a pomôcky zobrali domov. Od pondelka prejdeme na dištančné vyučovanie s využitím MS Teams, žiaci dostanú prostredníctvom svojich triednych učiteľov rozvrhy hodín. Žiaci, ktorí nemajú pripojenie na internet, budú riešení individuálne. Prosíme Vás o trpezlivosť, rešpektovanie pokynov vyučujúcich a spoluprácu. Čo sa týka stravovania v školskej jedálni, všetci žiaci druhého stupňa sú od 26.10.2020 automaticky z obedov a mliečnej desiatej odhlásení. Termín jesenných prázdnin je zmenený - prázdniny budú v dňoch 30.10., 2.11., 6.11. a 9.11.2020. Tieto termíny platia pre prvý aj druhý stupeň ZŠ. V prípade nejasností a otázok je vedenie školy k dispozícii na telefónnom čísle 0918262787. S úctou A. Krajčíková
Aktualizované opatrenia k 12.10.2020

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci! Od 12.10.2020 sa menia pravidlá nosenia rúšok, povinné sú už pre všetkých žiakov, prvého aj druhého stupňa. Ranný filter sa bude vykonávať každý deň pred vstupom do školy až do odvolania. Vzhľadom na celkové sprísnenie opatrení Vás žiadame o ich dodržiavanie a rešpektovanie sa navzájom. Vstup cudzích osôb do školy obmedzujeme na minimum. Prosíme Vás, aby ste uprednostňovali telefonický kontakt. Škola: 0918262787. Školská jedáleň: 0918626787. Škola je zatiaľ stále v zelenej zóne. S úctou A. Krajčíková