Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany - AKTUALITY

 
 
Opatrenia od 1.10.2020

Vážení kolegovia, zákonní zástupcovia, milí žiaci! Od 1.10.2020 platia nové opatrenia a usmernenia, ktorých plné znenie nájdete tu v prílohách. Prosíme Vás o ich prečítanie a rešpektovanie. Od 1.10.2020, tak ako ste boli oboznámení na začiatku školského roka, platí zákaz vstupu zákonných zástupcov ráno do školy. Návštevy počas dňa Vás žiadame obmedziť na minimum, iba neodkladné záležitosti. Pri vstupe do školy je povinné vyplniť prehlásenie návštevy o bezinfekčnosti, ktoré odovzdáte osobe, za ktorou idete. Dôrazne Vás žiadame, aby ste do školy neposielali deti, ktoré majú zvýšenú teplotu, prípadne iné príznaky. Ak ste prišli do kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19, je nutné, aby ste o tom informovali triednych učiteľov a vedenie školy. K dnešnému dňu sme v zelenej fáze a ja verím, že pri vzájomnej ohľaduplnosti a rešpektovaní všetkých pravidiel to tak zostane i naďalej. S úctou A. Krajčíková
Aktuálny oznam o nosení rúšok

Vážení kolegovia, zákonní zástupcovia, žiaci! Venujte, prosím, pozornosť aktualizovanému opatreniu ÚVZ SR ohľadom nosenia rúšok. Celé znenie opatrenia č. OLP/7189/2020 nájdete v prílohe. Opatrením sa predlžuje povinnosť nosiť rúška na školách do 1.októbra 2020 pre všetkých zamestnancov školy a žiakov druhého stupňa ZŠ v rámci celého vyučovania (výnimkou je čas potrebný na konzumáciu jedál a nápojov). Nosenie rúšok nie je povinné pre žiakov prvého stupňa ZŠ, je odporúčané. Zároveň upozorňujeme všetkých návštevníkov školy, že pred vstupom do školy musia vypísať Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti, ktoré nájdete v prílohe. Tlačivá sa taktiež nachádzajú pri vchodoch do školy. S úctou A. Krajčíková
Otvorenie školského roka 2020/2021

Vážení zákonní zástupcovia! Venujte, prosím, pozornosť nižšie priloženým dokumentom ohľadom začiatku školského roka 2020/2021. Prosím Vás o dodržiavanie všetkých nariadení a opatrení, aby mohol výchovno-vzdelávací proces prebiehať bez obmedzení. V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností môžete kontaktovať vedenie školy na 0918262787. Taktiež si Vás dovoľujem upozorniť na zmenu telefónneho čísla vedúcej školskej jedálne - 0918626787. Prajem všetkým úspešný školský rok 2020/2021! Mgr. Anna Krajčíková, riaditeľka školy
Zákaz vstupu na športoviská a do areálu školy pre verejnosť

Vzhľadom na opatrenia týkajúce sa škôl a školských zariadení a práce prebiehajúce v areáli školy si Vás dovoľujeme informovať, že od 27.8.2020 až do odvolania sú všetky priestory a vonkajšie športoviská areálu ZŠ Tribečská 1653/22, Topoľčany určené iba pre žiakov a zamestnancov školy na výchovno-vzdelávací proces. Z tohto dôvodu žiadame širokú verejnosť, aby až do odvolania nevyužívala naše športoviská ani bežeckú dráhu a aby nevstupovala do areálu školy. Výnimka vstupu do areálu školy platí iba pre osoby sprevádzajúce žiakov našej školy pri príchode a odchode zo školy. Ďakujeme za porozumenie!
Sprístupnenie digitálnych učebníc

Vážení zákonní zástupcovia! Minister školstva dnes, 8.4. oznámil, že sa s vydavateľmi učebníc dohodli, aby v čase tejto mimoriadnej situácie boli sprístupnené digitálne učebnice žiakom, rodičom aj učiteľom a uľahčili tak online vzdelávanie. V prílohe nájdete informácie, ako sa k učebniciam dostanete. S úctou Mgr. Anna Krajčíková, riaditeľka školy
AKTIVITY na voľné chvíle

Vážení rodičia, milí žiaci! Život nie je len učenie, ale i zábava. Preto si pani vychovávateľky z ŠKD pre Vás pripravili zaujímavé aktivity na každý týždeň. Otvorte si prílohu, zabavte sa a dajte nám vedieť, ako sa Vám darilo. Čakáme na fotky od Vás! Prajeme pekný kreatívny týždeň!
Publikácia UNPLUGGED

Milí rodičia, touto cestou si dovoľujeme dať Vám do pozornosti publikáciu s názvom O výchove dospievajúcich: Kontrolovať či nekontrolovať? V rámci projektu UNPLUGGED (Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach) realizovaného aj vďaka účasti našej školy, boli získané mnohé údaje od žiakov i veľkej časti ich rodičov. Brožúra je určená primárne rodičom, v texte sa dočítate o tom, akým spôsobom môže rodič kontrolovať svoje dospievajúce dieťa, aby čo najlepšie podporil jeho vývin a zabránil nežiaducemu správaniu. Popisuje fungovanie vzťahu medzi dospievajúcim a rodičom, optimálne formy kontroly ako i kontrolu, ktorá dieťaťu skôr škodí ako pomáha. Turbulencie a zmeny, ktoré prichádzajú v období dospievania sú len krátkodobé a pri správnom prístupe rodičov vedú k úspešnému vstupu do dospelosti. Celú publikáciu nájdete v prílohe. Prajeme príjemné a inšpiratívne čítanie.
MULTIFUNKČNÉ IHRISKO

Vážení užívatelia multifunkčného ihriska! Sme radi, že využívate multifunkčné ihrisko v priestoroch našej školy na športovanie. Avšak vzhľadom na časté poškodzovanie sieťok, mantinelov, vyhadzovanie našich žiakov z ihriska a podobné problémy, si Vám dovoľujeme zverejniť Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska pri ZŠ Tribečská 1653/22, Topoľčany. Prosíme Vás o jeho preštudovanie a dodržiavanie. Za porozumenie ďakujeme!
AREÁL ŠKOLY

Vážení užívatelia priestorov areálu našej ZŠ! Prosíme Vás o preštudovanie nových pokynov využívania areálu našej školy platných od 1.10.2019. Sme radi, že chodíte do priestorov nášho areálu využívať naše športoviská. Avšak vzhľadom na časté znečisťovanie areálu, škody spôsobované na majetku školy, si Vám dovoľujeme zverejniť Pravidlá využívania areálu školy verejnosťou. Prosíme Vás o ich preštudovanie a dodržiavanie. Za porozumenie ďakujeme!
Výsledky volieb zástupcov rodičov do RŠ

Vážení zákonní zástupcovia! 9.3.2020 sa konali opakované voľby zástupcov rodičov žiakov do Rady školy pri ZŠ Tribečská 1653/22, Topoľčany. Zápisnicu s vyhlásenými výsledkami volieb nájdete v tu priloženom dokumente. Mgr. Anna Krajčíková, riaditeľka školy