Centrum voľného času, Tribečská 1653/22, Topoľčany

 
CVČ ako súčasť Základnej školy, Tribečská 1653/22, Topoľč
anyCentrum voľného času bolo zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky Ministerstvom školstva Slovenskej republiky k 1.9.1999 ako školské stredisko záujmovej činnosti. Zmena názvu školského strediska záujmovej činnosti na centrum voľného času bola realizovaná od 1.1.2013.


Centrum voľného času Tribečská zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť a prácu s deťmi v ich voľnom čase. Vytvára podmienky pre racionálne využívanie voľného času detí mimo vyučovania, pre oddych a regeneráciu duševných a fyzických síl, pre rozvoj talentov, tvorivosti a schopností.


CVČ sa  podieľa na výchove  a vzdelávaní mimo vyučovania formou organizovania voľnej a spontánnej činnosti v oblasti športu, telesnej výchovy, prírodovedy a ekológie, kultúry, turistiky, techniky a spoločenských vied. Túto činnosť realizuje na báze pravidelných činností záujmových útvarov a rôznych súťaži a príležitostných podujatí nielen pre naše deti ale aj deti z iných škôl. 


CVČ zabezpčuje činnosť v dvoch záujmových krúžkoch a vedie ich 1 pedagogický pracovník.


Hlavnými aktivitami  CVČ sú:

·        vedomostné, športové a iné súťaže detí,

·        práca v záujmových útvaroch a koordinácia jednotlivých záujmových útvarov,

·        príprava relácií a podujatí k významným výročiam,

·        spolupráca so školskou knižnicou , ŠKD, inými organizáciami

·        pomoc pri realizácií exkurzií, výletov, škôl v prírode,

·        prázdninová činnosť