Profil našej školy


Slovo rodičom:


Treba si vybrať medzi školou,
kde sa učiteľom ľahko vyučuje a školou,
kde sa deťom ľahko učí.
(L. N. Tolstoj)


Z á k l a d n á   š k o l a ,  T r i b e č s k á  1 6 5 3 / 2 2 ,  Topoľčany


Názov školy: Základná škola
Adresa školy: Tribečská 1653/22, 955 01 Topoľčany
Dátum založenia školy: 1. 9. 1967
Právna subjektivita školy : od 1. 1. 2002

IČO :37860721
DIČO : 2021608171

Počet žiakov: 663
na I. stupni: 327
žiakov 1. ročníka: 79
na II. stupni: 336
žiakov 9. ročníka: 65

Počet tried: 34


Počet pedagogických zamestnancov: 63
Počet nepedagogických zamestnancov: 17
NAŠA PONUKA :•   kvalitná výchovno-vzdelávacia práca pedagógov


•   uplatňovanie inovačných vyučovacích metód


•   formovanie morálnych hodnôt žiakov


•   triedy so žiakmi so všeobecným intelektovým nadaním


•   školská psychologička, špeciálna pedagogička


•   školský klub detí


•   školská jedáleň


•   centrum voľného času


•   vyučovanie cudzích jazykov v 3. – 9. roč.: anglický jazyk, nemecký  jazyk, ruský jazyk (žiaci so všeobecným intelektovým
nadaním   od 1. – 9. roč.)


•   práca s nadanými a talentovanými deťmi – príprava na predmetové olympiády a žiacke súťaže


•   odborné učebne : fyziky, chémie, etickej výchovy, cudzích jazykov, žiacka kovodielňa, žiacka drevodielňa, kresliareň,
relaxačná  miestnosť, učebňa s interaktívnou tabuľou


•   4 počítačové učebne


•   realizácia projektu eTwinning


•   realizácia projektu OTVORENÁ ŠKOLA


•   realizácia projektu ŠKOLA PODPORUJÚCA ZDRAVIE


•   telocvičňa, posilňovňa


•   športový areál (basketbalové ihrisko, futbalové ihrisko, hádzanárske ihrisko, volejbalové ihrisko, atletická dráha,
doskočisko)

•   mimoškolská činnosť žiakov formou záujmových krúžkov (tanečné, športové, prírodovedné, zdravotnícke, požiarnícke, spevácke, matematické, internetové, cudzích jazykov, kuchárske, ...)


•   školy v prírode pre žiakov 1. – 9. roč.


•   plavecký výcvik žiakov  v 2. – 4. roč.


•   lyžiarsky kurz žiakov 7. roč.


•   protidrogová prevencia


•   učiteľská a žiacka knižnica  


•   školská akadémia


•   tanečný venček pre žiakov 9. roč.


•   medzinárodná spolupráca so ZŠ v Luhačoviciach

•   triedne besiedky pred sviatkami


•   každoročné stretnutia s bývalými zamestnancami

•   príprava a organizovanie žiackych súťaží
a seminárov pre učiteľov