Práca špeciálnej pedagogičky
- vykonáva odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogickej diagnostiky

- realizuje špeciálnopedagogické intervencie žiakov so ŠVVP

- poskytuje špeciálnopedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom žiakov a pedagogickým zamestnancom školy

- spolupodieľa sa na vytváraní, aktualizácii a inovácii IVVP pre žiakov so ŠVVP a následne potom sa podieľa na jeho aplikácii v praxi

- kompletizuje dokumentáciu individuálne začlenených žiakov (žiakov so ŠVVP) a dohliada na používanie kompenzačných pomôcok
odporúčaných poradenskými zariadeniami, odborne zabezpečuje integráciu žiakov

- systematicky sa vzdeláva a sleduje nové prístupy a trendy v odborných oblastiach, súvisiacich s náplňou práce

- spolupracuje so všetkými pedagogickými zamestnancami školy, poradenskými zariadeniami a pravidelne sa zúčastňuje porád