Rada školy

Rada školy


 

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov, ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy.

  

 

Rada školy:   

 

 Dvaja zvolení zástupcovia z pedagogických zamestnancov:

Mgr. Ivan Vöpy, predseda RŠ

Mgr. Ivan Kopčan, podpredseda RŠ

Jeden zvolený zástupca z ostatných zamestnancov školy:

Ing. Mária Ševčíková, členka RŠ

Štyria zvolení zástupcovia z rodičov:

JUDr. Alexandra Gieciová, členka RŠ
PhDr. Andrea Tomanová, členka RŠ
Lenka Filipeje, členka RŠ
Ing. Jana Arpášová, členka RŠ

Štyria delegovaní zástupcovia za zriaďovateľa:

Mgr. Roman Goča – poslanec MsZ, člen RŠ
Štefan Grach – poslanec MsZ, člen RŠ
Mgr. Maroš Pavlovič – poslanec MsZ, členka RŠ
Mgr. Lukáš Grežďo – poslanec MsZ, člen RŠ