Školský klub detí


Náš školský klub je zariadenie výchovy mimo vyučovania. Nie je pokračovaním školského vyučovania a nemá byť chápaný ako sociálna služba. Pedagogická práca v ŠKD má svoje špecifiká – deťom zabezpečuje odpočinok, relaxáciu, ale aj zaujímavé využitie voľného času. Deti sa tu učia žiť s ostatnými, spolupracovať a tolerovať individualitu ostatných. Dôležitú úlohu má v ŠKD aj prevencia sociálno-patologických javov. Nesmieme zabudnúť, že dieťa, ktoré absolvuje dopoludnia školské vyučovanie, netúži ticho sedieť a „byť dobré“ O to náročnejšia je práca vychovávateľky, ktorá musí rešpektovať tieto fakty a počas pobytu dieťaťa v klube ho denne na čo najkvalitatívnejšej úrovni zaujať. Cieľom práce vychovávateľky je teda maximálne uspokojiť záujmy a potreby každého dieťaťa a poskytnúť mu podnety na trávenie voľného času. Pretože motivácia činností má vychádzať z prirodzených potrieb dieťaťa, rozdelili sme si týždennú skladbu výchovnej činnosti na aktivity, ktoré rešpektujú, uspokojujú a rozvíjajú záujmy a talent detí.

Dokumenty:

- INTERNÝ PREDPIS na určenie výšky mesačného finančného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti Školského klubu detí, Tribečská 1653/22, Topoľčany ako súčasť Základnej školy, Tribečská 1653/22, Topoľčany

- Výchovný program ŠKD - 2017-2021


    Prevádzka v ŠKD   

ranná služba:   od 6.00 do 7.40

popoludní:   od 11.40 do 17.00


     

Vedúca ŠKD:  Andrea Matejová