Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany - AKTUALITY

 
 
ZÁPIS do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024

Vážení zákonní zástupcovia budúcich prváčikov! Dovoľujeme si Vám oznámiť, že zápis sa v našej škole bude konať v dňoch 12. - 14. apríla 2023 v čase od 13.00 do 15.30 hod. Venujte, prosím, pozornosť priloženým dokumentom. Informácie nájdete aj o triede pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Prihláška na vzdelávania v ZŠ je vo formáte pdf, do ktorej môžete priamo vpisovať. Na zápis sa môžete vopred telefonicky objednať. V prípade otázok môžete kontaktovať vedenie školy na tel. čísle 0907770207. Tešíme sa na stretnutie s Vami!
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 1.5.2023

Vážení zákonní zástupcovia! Dávame Vám do pozornosti priložené dokumenty, týkajúce sa dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 1.5.2023. Ak Vaše dieťa navštevuje ZŠ Tribečská Topoľčany a máte záujem od 01.05.2023 o poskytovanie dotácie na stravu na Vaše dieťa, je nevyhnutné požiadať o dotáciu na stravu, a to na nižšie uvedenom tlačive (návratka), ktorú žiadame doručiť triednemu učiteľovi, a to najneskôr v termíne do 17.04.2023. Ak si nemáte možnosť priložené tlačivo vytlačiť, môžete si ho prísť vyzdvihnúť na ekonomické oddelenie základnej školy. V prípade, že sa Vaše dieťa v školskej jedálni nestravuje, je zároveň potrebné požiadať vedúcu školskej jedálne na telefónnom čísle 0918626787 o prihlášku na stravovanie, ktorá Vám ju zašle v listinnej podobe a poskytne Vám ďalšie potrebné informácie. Informácie každý žiak a rodič obdržal aj prostredníctvom EduPage. V prípade otázok môžete kontaktovať vedúcu ŠJ alebo vedenie školy na tel. čísle 0907770207.
Poďakovanie!

Vážení kolegovia, kolegyne! 28. marec - Deň učiteľov, je symbolom vďaky a uznania nie len učiteľov, iných pedagogických a odborných zamestnancov, ale všetkých, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Dovoľte mi poďakovať, Vám všetkým, za náročnú a zodpovednú prácu, ktorá sa dá vykonávať, len ak ju máte naozaj radi. Ste to vy, kto máte schopnosť dávať iným veľa lásky, uznania, pochopenia a šťastia každý deň. Prajem Vám, aby Vás práca i ďalšie roky napĺňala, aby sa Váš pedagogický optimizmus nikdy nepominul a aby Vám bola prejavovaná úcta, ktorú si zaslúžite! S úctou A. Krajčíková
ZÁPIS do 1. ročníka - prvé informácie

Vážení zákonní zástupcovia budúcich prváčikov! Veľmi nás teší Váš záujem o prihlásenie svojho dieťaťa do 1. ročníka našej ZŠ. Oficiálny termín zápisu bude od 12. do 14. apríla 2023, v čase od 13.00 do 15.30 hod. Na zápis sa budete môcť telefonicky objednať na presný deň a hodinu. V prípade, že sa v uvedené dni zápisu neviete zúčastniť, vieme Vám poskytnúť iný termín do konca mesiaca apríl. Všetky podrobnosti, kritériá, prihlášky a pod. budú zverejnené tu na web stránke školy najneskôr 31.03.2023. V školskom roku 2023/2024 otvárame 4 triedy, z toho jedna trieda bude pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. V prípade, že máte záujem o triedu pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, je potrebné absolvovanie špeciálnych testov v centrách prevencie a poradenstva. V dňoch zápisu Vám v škole radi poskytneme presný termín, kedy môžete tieto testy absolvovať, prípadne si ho môžete dohodnúť sami. V prípade otázok ohľadom zápisu môžete kontaktovať RŠ na tel. č. 0907 77 02 07. S úctou A. Krajčíková
Riaditeľské voľno dňa 22.03.2023 pre žiakov 5. - 8. ročníka

Riaditeľstvo školy si Vás dovoľuje informovať o udelení riaditeľského voľna dňa 22.03.2023 (v stredu) pre žiakov 5. - 8. ročníka z organizačných dôvodov. Vyučovanie na 1. stupni, v 1. - 4. ročníku, bude prebiehať bez zmien. Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente.
Venujte nám 2% resp. 3% zo zaplatenej dane

Vážení zákonní zástupcovia, priatelia školy! Rodičovské združenie pri Základnej škole, Tribečská 1653/22, Topoľčany sa obracia na všetky fyzické a právnické osoby s prosbou o poukázanie 2% resp.3% zo zaplatenej dane. Všetky takto získané prostriedky budú použité na pokrytie nákladov školských súťaží a rôznorodých aktivít žiakov. Ďakujeme! Postup k vyplneniu tlačiva Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmu fyzickej osoby do výšky 2% resp. 3% zo zaplatenej dane v roku 2022: Priložený súbor je editovateľný súbor - vyplňte riadky 01 až 14, dátum a podpis daňovníka, vytlačte a priložte potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti od zamestnávateľa. Oba listy predložte našej Základnej škole (ekonomické oddelenie), alebo odovzdajte osobne na Daňovom úrade v termíne do 30.4.2023. Ďakujeme!
Uzatvorenie vstupnej brány pre motorové vozidlá

OZNAM PRE VEREJNOSŤ! Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 1.2.2023 od 12.00 hod., a počas dní od 2.2.2023 do 5.2.2023 nebude možné vstúpiť do priestorov areálu školy motorovým vozidlám. Ďakujeme za porozumenie!
Stretnutie rodičov žiakov 9. ročníka

Vážení zákonní zástupcovia, srdečne Vás pozývame na spoločné stretnutie rodičov žiakov 9. ročníka, ktoré sa uskutoční tento štvrtok, 19. januára 2023, o 16.30 v interaktívnej učebni na 3. poschodí v hlavnej budove školy. Budú Vám poskytnuté informácie od výchovnej poradkyne ohľadom podávania prihlášok na štúdium na stredných školách, o Testovaní 9 a o prijímacom konaní. Pozvaní sú aj zástupcovia stredných škôl, ktorí Vám predstavia stredné školy, ktoré zastupujú a odbory, ktoré ponúkajú. Tešíme sa na Vašu účasť! S úctou Mgr. Martina Vȍpy, výchovná poradkyňa
Konzultačné hodiny

Vážení zákonní zástupcovia! V prílohe nájdete rozpis jednotlivých pedagógov v miestnostiach, kde sa budú nachádzať v čase konzultačných hodín dňa 12.01.2023 od 14.00 hod. do 16.00 hod. Máte možnosť informovať sa na výchovno-vzdelávacie výsledky vášho dieťaťa u jednotlivých pedagógov za prvý polrok školského roka 2022/2023. Tešíme sa na Vašu účasť!
PF 2023

Vážení kolegovia, zákonní zástupcovia, milí žiaci! Dovoľte mi v mene vedenia školy poďakovať za spoluprácu, pochopenie, spoločné chvíle a zvládnuté výzvy v roku 2022 a zaželať šťastný, pokojný, úspešný a v zdraví prežitý rok 2023. Vážte si to, čo máte, buďte vďační a nič neľutujte. Zabudnite na to, čo vás zranilo a buďte šťastní za tých, ktorí vás milujú. Nikdy nestrácajte vieru v seba. Tešte sa na to, čo príde. Pomáhajte iným a ukážte svoje dobré srdce. Nech všetko, čo robíte, má pre vás zmysel a nech sa vám vráti, čo dávate. Nech nový rok 2023 prinesie 365 dôvodov na radosť a splní všetky očakávania! S úctou A. Krajčíková
Vianočné prázdniny

Vianočné prázdniny sú v termíne od 23.12.2022 do 6.1.2023. Nástup do školy je v pondelok 9.1.2023.
Od piatka 16.12.2022 prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu aj na prvom stupni

Vážení zákonní zástupcovia! Vo štvrtok 15.12.2022 prebieha výchovno-vzdelávací proces na prvom stupni aj naďalej v skrátenom režime. Avšak na základe rozhodnutia RÚVZ v Topoľčanoch, od piatka 16.12.2022 bude prerušený výchovno-vzdelávací proces aj na prvom stupni až do 22.12.2022 (vrátane). Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente. Ďakujeme za porozumenie!
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu na druhom stupni školy

Vážení zákonní zástupcovia! Dovoľujeme si Vás informovať, že od zajtra, stredy 14.12.2022 až do štvrtka 22.12.2022 vrátane, sa na základe rozhodnutia RÚVZ v Topoľčanoch prerušuje výchovno-vzdelávací proces na druhom stupni v našej škole (5., 6., 7., 8. a 9. ročník). Prvý stupeň (1., 2., 3. a 4. ročník) bude aj naďalej v prevádzke, v upravenom režime. Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente. Ďakujeme za porozumenie!
Pokračovanie vysokej chorobnosti

Vážení zákonní zástupcovia! Z dôvodu pokračujúcej vysokej chorobnosti si Vám dovoľujeme oznámiť, že od utorka 13.12.2022 až do odvolania budú vyučovacie hodiny skrátené na 30 minút, ŠKD bude v prevádzke do 16.00 hod. Desiata a obedy budú žiakom vydávané. Venujte, prosím, pozornosť priloženému oznamu. Ďakujeme za porozumenie!
Ďalší nárast chorobnosti

Vážení zákonní zástupcovia! Z dôvodu ďalšieho nárastu chorobnosti bude po konzultácii s RÚVZ v pondelok 12.12.2022 upravený výchovno-vzdelávací proces, budú 35 minútové vyučovacie hodiny a ŠKD bude v prevádzke do 16.00 hod. Desiata a obedy budú riadne žiakom vydávané. Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente. Veríme, že po víkende sa zdravotný stav detí aj zamestnancov zlepší. Pokojný víkend všetkým!