Školská knižnica poskytuje informácie a poznatky, ktoré sú

základom pre úspešné fungovanie v dnešnej spoločnosti

založenej na informáciách a vedomostiach.

Vytvára podmienky pre celoživotné vzdelávanie a

aktívnu účasť na živote spoločnosti.

Bola vybudovaná v nových priestoroch v roku 2006,

keď sme vyhrali projekt Elektronizácia a revitalizácia

školských knižníc. Knižnica vznikla zlúčením učiteľskej

a dvoch žiackych knižníc. Činnosť našej knižnice

zabezpečujú p.uč. D. Šupová, M. Sedláčeková, A. Mrižová.

 

V súčasnosti prebieha preprírastkovanie knižničného fondu

z dôvodu zmeny knižničného softvéru.

 
Od šk. r. 2007/2008 deti súťažia o titul – Kráľ čítania.
 


Priestory knižnice pravidelne využívajú vyučujúci cudzích

jazykov, pretože v nej bolo v školskom roku 2011/2012

otvorené nové oddelenie – oddelenie cudzojazyčnej

literatúry. Žiaci a učitelia si v ňom môžu vybrať tituly

svetových autorov v anglickom jazyku. Fond tohto

oddelenia plánujeme postupne  obohatiť o literatúru

v ruskom a nemeckom jazyku. Žiaci našej školy využívajú

cudzojazyčnú literatúru ako pomôcku pri štúdiu jazykov

a prípravný materiál na recitačnú súťaž Jazykový kvet a

jazykové olympiády.

 

Počas školského roka sú priestory knižnice využívané

na rôzne besedy, podujatia a tvorivé dielne. Výpožičné hodiny:

 

Otváracie hodiny popoludní:
Pondelok: 13:30 - 14:30
Utorok: 13:00 - 14:00
Streda: 13:00 - 14:00
Štvrtok: 13:00 - 14:00
Piatok:  13:00 - 14:00

Otváracie hodiny počas prestávok:
Utorok: 9:40 - 10:00
Streda: 9:40 - 10:00
Štvrtok: 9:40 - 10:00

 

Výpožičná doba je jeden mesiac.

 Žiadame všetkých čitateľov, aby dodržiavali výpožičné hodiny a termíny vrátenia vypožičaných kníh.

 

  Činnosť ŠK:

Učiteľom a žiakom poskytujeme absenčné a prezenčné výpožičky.
Žiaci a deti z ŠKD sa zúčastňujú informačnej výchovy.
V knižnici sa realizujú vyučovacie hodiny čítania a literatúry.
Pripravujeme literatúru a organizujeme recitačné súťažeŠaliansky Maťko a Hviezdoslavov Kubín.