Školská knižnica

Školská knižnica poskytuje informácie a poznatky, ktoré sú

základom pre úspešné fungovanie v dnešnej spoločnosti

založenej na informáciách a vedomostiach.

Vytvára podmienky pre celoživotné vzdelávanie a

aktívnu účasť na živote spoločnosti.

Bola vybudovaná v nových priestoroch v roku 2006,

keď sme vyhrali projekt Elektronizácia a revitalizácia

školských knižníc. Knižnica vznikla zlúčením učiteľskej

a dvoch žiackych knižníc. Činnosť našej knižnice

zabezpečujú p.uč. D. Šupová a  A. Mrižová.

 Priestory knižnice pravidelne využívajú vyučujúci cudzích

jazykov, pretože v nej bolo v školskom roku 2011/2012

otvorené nové oddelenie – oddelenie cudzojazyčnej

literatúry. Žiaci a učitelia si v ňom môžu vybrať tituly

svetových autorov v anglickom jazyku. Fond tohto

oddelenia plánujeme postupne  obohatiť o literatúru

v ruskom a nemeckom jazyku. Žiaci našej školy využívajú

cudzojazyčnú literatúru ako pomôcku pri štúdiu jazykov

a prípravný materiál na recitačnú súťaž Jazykový kvet a

jazykové olympiády.

 

Počas školského roka sú priestory knižnice využívané

na rôzne besedy, podujatia a tvorivé dielne.

 

 

 Výpožičné hodiny:


Otváracie hodiny popoludní:
Pondelok: 13:30 - 14:30
Utorok: 13:00 - 14:00
Streda: 13:00 - 14:00
Štvrtok: 13:00 - 14:00
Piatok:  13:00 - 14:00

Otváracie hodiny počas prestávok:
Pondelok: 9:40 - 10:00
Utorok: 9:40 - 10:00
Streda: 9:40 - 10:00
Štvrtok: 9:40 - 10:00
Piatok: 9:40 - 10:00

Školské knihovníčky:
Mgr. Drahomíra Šupová
Mgr. Anna Guričanová
Mgr. Michaela Urminská
 

Výpožičná doba je jeden mesiac.
Žiadame všetkých čitateľov, aby dodržiavali výpožičné hodiny
a termíny vrátenia vypožičaných kníh.

Činnosť ŠK:
Učiteľom a žiakom poskytujeme absenčné a prezenčné výpožičky.
Žiaci a deti z ŠKD sa zúčastňujú informačnej výchovy.
V knižnici sa realizujú vyučovacie hodiny čítania a literatúry.
Pripravujeme literatúru a organizujeme recitačné súťaže Šaliansky Maťko a Hviezdoslavov Kubín.

 
 

V školskom roku 2018/2019 pripravujeme:

 

Knižné novinky

Angličtinári a všetci milovníci cudzích jazykov pozor! V školskej knižnici nastal čulý ruch. Pribudli nám nové cudzojazyčné knižky. Každý vášnivý čitateľ si príde na svoje, pretože zakúpené knižky sa tematicky aj žánrovo rôznia.
Podujatia realizované v školskej knižnici v školskom roku 2014/2015


Podujatia realizované v školskej knižnici v školskom roku 2013/2014


Podujatia realizované v školskej knižnici v školskom roku 2012/2013