Školská knižnica

Školská knižnica poskytuje informácie a poznatky, ktoré sú základom pre úspešné fungovanie v dnešnej spoločnosti založenej na informáciách a vedomostiach. Vytvára podmienky pre celoživotné vzdelávanie a aktívnu účasť na živote spoločnosti. Bola vybudovaná v nových priestoroch v roku 2006, keď sme vyhrali projekt Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc. Knižnica vznikla zlúčením učiteľskej a dvoch žiackych knižníc. Činnosť našej knižnice zabezpečujú: p. Mgr. Darahomíra Šupová, Mgr. Anna Guričanová a Mgr. Miriam Sedláčeková.

Priestory knižnice pravidelne využívajú vyučujúci cudzích jazykov, pretože v nej bolo v školskom roku 2011/2012 otvorené nové oddelenie – oddelenie cudzojazyčnej literatúry. Žiaci a učitelia si v ňom môžu vybrať tituly svetových autorov v anglickom jazyku. Fond tohto oddelenia plánujeme postupne  obohatiť o literatúru v ruskom a nemeckom jazyku. Žiaci našej školy využívajú cudzojazyčnú literatúru ako pomôcku pri štúdiu jazykov  a prípravný materiál na recitačné súťaže a jazykové olympiády.

Počas školského roka sú priestory knižnice využívané na rôzne besedy, podujatia a tvorivé dielne.

>>  Online katalóg kníh školskej knižnice  <<
 

 Výpožičné hodiny:

 

Otváracie hodiny popoludní:

 Pondelok: 13:00 - 15:00

Utorok: 13:00 - 15:00


Streda: 13:00 - 15:00


Štvrtok: 13:00 - 15:00


Piatok:  13:00 - 14:00Otváracie hodiny počas prestávok:

    Pondelok: 9:40 - 10:00

   Utorok: 9:40 - 10:00

   Streda: 9:40 - 10:00

   Štvrtok: 9:40 - 10:00

  Piatok: 9:40 - 10:00

 

Školské knihovníčky: 

  Mgr. Drahomíra Šupová

Mgr. Anna Guričanová

     Mgr. Miraiam Sedláčeková

 

  Výpožičná doba je jeden mesiac.

Žiadame všetkých čitateľov, aby dodržiavali výpožičné hodiny
a termíny vrátenia vypožičaných kníh.

Činnosť ŠK:
Učiteľom a žiakom poskytujeme absenčné a prezenčné výpožičky.
Žiaci a deti z ŠKD sa zúčastňujú informačnej výchovy.
V knižnici sa realizujú vyučovacie hodiny čítania a literatúry.
Pripravujeme literatúru a organizujeme recitačné súťaže Šaliansky Maťko  a Hviezdoslavov Kubín.

 
 

V školskom roku 2019/2020 pripravujeme:

PROJEKT – ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY 
Téma: List za listom – baví ma čítať –  september – október 2019   

SÚŤAŽ O NAJZAUJÍMAVEJŠIE PODUJATIE ŠKOLSKEJ KNIŽNICE  
Téma:  „Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ: 145. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského“– 28. október 2019- Medzinárodný deň školských knižníc

VÝSTAVA ZÁLOŽIEK Z PARTNERSKEJ ŠKOLY – november 2019

POVIEM TI ROZPRÁVKU – hlasné čítanie – november 2019 

ŠALIANSKY MAŤKO – umelecký prednes povesti – december 2019 

VYBER SI KNIHU POD VIANOČNÝ STROMČEK – beseda o prečítanej knihe –     december  -   január 2020


HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – umelecký prednes poézie a prózy –  február 2020

 PREDSTAVUJEME KNIŽNÉ NOVINKY – február 2020 

MAREC – MESIAC KNIHYnávšteva mestskej knižnice, aktivity spojené s čítaním – marec 2020 

DEŇ ZEME V NAŠEJ KNIŽNICI – kvíz  o životnom prostredí - apríl 2020 

„ČÍTAJME SI ... 2020“ – detský čitateľský maratón – máj 2020 

,,LET´S READ´´ - čitateľský maratón v anglickom jazyku – jún 2020

KRÁĽ ČÍTANIA 2020 slávnostné ocenenie  najvytrvalejšieho čitateľa školskej knižnice v školskom roku 2019/2020 , vyhodnotenie celoročnej súťaže – jún 2020

 

Knižné novinky

Angličtinári a všetci milovníci cudzích jazykov pozor! V školskej knižnici nastal čulý ruch. Pribudli nám nové cudzojazyčné knižky. Každý vášnivý čitateľ si príde na svoje, pretože zakúpené knižky sa tematicky aj žánrovo rôznia.
Podujatia realizované v školskej knižnici v školskom roku 2014/2015


Podujatia realizované v školskej knižnici v školskom roku 2013/2014


Podujatia realizované v školskej knižnici v školskom roku 2012/2013