Olympiáda zo slovenského jazyka (okresné kolo)
Olympiáda bola zložená z dvoch častí: písomnej a ústnej. Písomná časť pozostávala z práce s textom zameranej na porozumenie textu, jeho analýzu z hľadiska jazykových rovín a z transformácie textu na iný slohový útvar, využitie iných slohových postupov a jazykových štýlov. Ak súťažiaci nedodržal žáner a tému, nebola táto časť hodnotená. Tému ústnej časti vyhlásila predsedníčka odbornej poroty po skončení písomnej časti.

Hoci  naša reprezentantka Bianka Bartošeková dosiahla pekné skóre, neumiestnila sa na prvých pozíciách. Za  reprezentáciu jej ďakujeme a želáme veľa úspechov!