Výtvarná tvorba


Práce žiakov našej školy z hodín výtvarnej výchovy.

Zátišia

V tejto výtvarnej úlohe žiaci obdivovali krásu bežných a všedných vecí – vnímali ich z estetického hľadiska. Po malej exkurzii doma, v učebni a vo vlastnej taške mali piataci pred sebou na laviciach zostavené zátišia z rôznych predmetov. Pracovali podľa názoru, ktorý dotvárali vlastnou fantáziou a usilovali sa o maľbu vodovými farbami. .............................................................Mgr. L. Balážová
Gotické vitrážové okná

V metodickom rade o gotike sa žiaci oboznámili s vitrážovými oknami príznačnými pre tento stredoveký umelecký sloh. Zoznámili sa s princípom ich výroby a použitia i v súčasnosti. V školských podmienkach je možné pracovať iba na lineárnych a farebných návrhoch. Kovový rám, ktorý je základom kompozície vitráže, riešili šiestaci čiernou farbou a do neho vložené farebné sklíčka – farebnými fixkami. Detské návrhy vitráží pôsobia dekoratívne, dokonca aj tie, ktoré obsahujú figuratívne a zvieracie prvky. ............................................ Mgr. L. Balážová
Ako trávime voľný čas

Na otázku, ako trávime voľný čas, deti odpovedali výtvarným vyjadrením, kde zobrazili svoje voľnočasové aktivity. Ako vidíme, veľa času trávia vonku so svojimi kamarátmi. Len či je to naozaj pravda? Ľudská postava v tematických prácach plní predovšetkým výrazovú funkciu, je prostriedkom vyjadrenia deja, zážitku, obsahu. V tomto tematickom celku sa nevyžaduje verné vizuálne zobrazenie figúry, zameriavame sa na tie znaky, ktoré umožňujú zobraziť určitý úkon, napätie, radosť, odhodlanie... V mnohých prácach vizuálny realizmus ustúpil nadsádzke. ........................................... Mgr. L. Balážová
Portréty

V týchto výtvarných prácach žiaci zobrazovali svoj vlastný portrét, portrét spolužiaka, portrét rozprávkovej bytosti alebo portrét postavy z fantasy literatúry, kde využívali nadsádzku, tvarové deformácie, gestá. Po poučení o proporčných vzťahoch a individuálnych znakoch ľudskej hlavy a postavy niektorí objektívne zobrazili videnú skutočnosť, iní sa zase venovali zobrazovaniu časti figúry podľa svojej fantázie, čomu prispôsobili i farebnosť. .............. Mgr. L. Balážová
Zobrazujeme zvieratá

Deti 5. ročníka sa pohrali s témou – zvieratá okolo nás. Vo svojich výtvarných prácach vystrihovali hlavy alebo telá zvieratiek z farebného papiera, pričom využili i výstrižok, i zbytkovú časť papiera, ktoré nalepili vedľa seba alebo pod seba a farebne dotvorili. Práce pôsobia spontánne, čisto a jednoducho. V jednoduchosti je predsa krása, a hlavne v tej, ktorej autormi sú deti. .............................................................................Mgr. L. Balážová
Vytvárame abstraktnú kompozíciu

Siedmaci pozorovali rozdiely medzi abstraktnými a realistickými výtvarnými dielami. To ich inšpirovalo k rôznym skladbám prvkov na ploche tak, aby kompozícia pôsobila vyvážene. Prejavili cit i pre harmonické kombinácie farieb a pre tvarové zostavy. K riešeniu tohto výtvarného problému im poslúžila technika dokresľovanej koláže. ......................................... Mgr.L.Balážová
Cestujeme na dovolenku

Tieto milé, vydarené práce sú výtvarnými výtvormi detí z 5.B triedy. Blížiace sa prázdninové dni boli pre ne silným motivačným činiteľom. Po úvodnom rozhovore začali vznikať rozličné dopravné prostriedky, ktoré možno dopravia deti so svojimi rodičmi do dovolenkových destinácií. Koláže z rozličného papiera sú domaľované vodovými farbami a fixkami. ............................Mgr.L.Balážová
Výtvarné pozdravy OH 2012 v Londýne

V týchto výtvarných prácach piataci a šiestaci reagujú na blížiace sa Letné olympijské hry 2012 v Londýne. Sú pozdravmi pre športovcov, ktorí boli nominovaní na toto veľké medzinárodné športové zápolenie. Objavujú sa tam dokonca aj ich konkrétne mená. Práce sú vytvorené rôznymi technikami, hlavne kolorovanej kresby, odkrývacej techniky i kresby ceruzou. ................................Mgr.L.Balážová
Vo fiktívnej krajine

Žiaci 7.A triedy načreli hlboko do svojej fantázie, keď mali vyriešiť výtvarný problém neskutočnej, vymyslenej, nereálnej krajiny. Veľmi citlivo si počínali v komponovaní plochy a vo výbere farieb. Živé bytosti sú prirodzenou súčasťou krajiny, sú vystrihnuté z farebného papiera a vhodne dotvárajú celkovú kompozíciu. ..........................................................Mgr.L.Balážová
Rozprávkový dračí motív

Deti vo veku šiestakov ešte rady siahajú po rozprávkových knižkách alebo si pozrú animovanú rozprávku. Práve tento moment sme využili na hodine výtvarnej výchovy, kde sme si spomínali na rozprávky, v ktorých vystupujú draky – väčšinou negatívne hladné postavy, ale aj veselé, prítulné, unavené, bezmocné, dobrácke, ktorých je, samozrejme, menej. Vysporiadať sa s témou, kde drak oblieha mesto alebo dedinu, nebolo vôbec jednoduché. Žiaci v 6.B a v 6.C tento výtvarný problém vyriešili takto. ...............................Mgr.L.Balážová
Koníčky, kone

Na základe svojich predstáv a fantázie piataci maľovali kone v rôznych obmenách a prostrediach, napr.: závodné kone, cirkusové, ťažné koníky, pri podkúvaní, čistení, pasení, kŕmení... Pri tejto práci sa zaoberali rozdielmi medzi kresbou a maľbou, ich výrazovými prostriedkami, rozdielnymi technikami maľby, rukopisom pri nanášaní farby, farebným kontrastom, rozložením prvkov na ploche, ich usporiadaním a tvorením kompozície. Mgr.L.Balážová
Svetlo a tieň

V 5. ročníku sme rozoznávali, čo je v okolitom svete, ktorý vnímame, obrazový prvok a čo pozadie. Zaostrovali sme pohľad na tvary, ktoré nás momentálne zaujímajú, čo by sa dalo z videného sveta "vytiahnuť" a ako z okolia urobiť pozadie. Vychádzalo sa z negatívu a pozitívu, svetla a tieňa, kde úlohou detí bolo využiť rôzne odtiene jednej farby na vyjadrenie kontrastu. ........................................................................ Mgr.L.Balážová
Ekosystémy v kresliarni

Piataci sa zaoberali problematikou ekosystémov aj na hodine výtvarnej výchovy. Vedia už z iných predmetov, že ekosystém je ucelená časť prírody, ktorá nie je uzavretá, ale komunikuje s ostatnými časťami biosféry, napr. lesy, lúky, kroviny, púšte, vodné toky... Vytvárali v skupinkách menšie fragmenty z prírody pomocou ľahko dostupného a lacného modelovacieho materiálu – plastelíny. A aby nemuseli modelovať toľko prvkov, pomohli si dotvoriť prírodné prostredie kresbou či maľbou. Práca ich bavila, pristupovali k nej tvorivo a s radosťou. ............................................... Mgr.L.Balážová
Pomáhame zvieratkám a prírode

V tomto školskom roku sme sa tiež ako každoročne zapojili do projektu Európa v škole. Mottom 59. ročníka je: Európa – tvoja, moja, naša budúcnosť, témou pre kategóriu mladších žiakov: Chceme pomáhať ľuďom i prírode. Naše deti vedia, že súčasťou prírody sú i zvieratá. Zamerali sa hlavne na tie, ktoré nikto nechce. Vo svojich predstavách navštívili útulky s predsavzatím osvojiť si aspoň niekoľko opustených psíkov a mačiek. Nie je im ľahostajné ani prostredie a okolie, v ktorom žijú. Deti vždy vycítia, čomu a komu treba nevyhnutne pomôcť. .................................. Mgr.L.Balážová
Takto sa hrávame

Hra patrí hlavne k detskému veku. Piataci a šiestaci to potvrdzujú vo svojich tematických prácach, v ktorých sa veľmi kvalitne vysporiadali s týmto námetom. Vyjadrili sa smelo, úprimne a bezprostredne. Podarilo sa im to prostredníctvom techniky kolorovanej kresby. Zaujímavé sú kompozičné riešenia i farebnosť ich výtvarných prác. .......................................................... Mgr.L.Balážová