Výtvarná tvorba


Práce žiakov našej školy z hodín výtvarnej výchovy.

Rozličné stromy

Piataci formou domaľovanej koláže vytvorili stromy, na ktorých vyrástlo všeličo, čo na stromoch obvykle nerastie. Neviete si predstaviť, ako sa na stromoch vynímajú knihy, zelenina, nealko-nápoje, jogurty, čokolády, zvieratká, hračky, šampóny, autá, vianočné ozdoby, snehuliaky... ? Pozrite si tieto práce a presvedčíte sa, že detská fantázia nemá hraníc. .....................................................Mgr.L.Balážová
Voľná parafráza krajiny

Žiaci 9. ročníka pracovali na hodine výtvarnej výchovy s krajinnými prvkami. Vytvárali voľné kompozície krajiny inšpirovaní reprodukciami umeleckých diel a fotografií. Vzhľad krajiny pretvárali podľa svojho uváženia, a takisto zmenili i farebnosť. Pohrali sa jednotlivými plánmi nad i pod horizontom, až vznikli tieto milé dielka. Mgr.L.Balážová
Hráme sa so zvieratkami

Deti z 5.B v týchto prácach vyjadrili svoj pozitívny vzťah k zvieratkám. Výtvarne zobrazili seba a zvieratá, ktoré majú rady alebo sa im páčia. Expresívne vyobrazenia či už po stránke tvarovej, farebnej a kompozičnej prezrádzajú o deťoch, že sa neboja spontánne vyjadriť, tiež ich veľkú nápaditosť, fantáziu, usilovnosť a radosť zo zážitku pri procese vzniku tohoto výtvarného dielka. ............................................................Mgr.L.Balážová
Toto je môj spolužiak

Vo výtvarných prácach deti zo 7.A prejavili schopnosť vyjadriť črty tváre svojich spolužiakov z triedy. Technika na prvý pohľad málo náročná, až taká jednoduchá nie je, ako sa zdá. Po ukončení líniovej kresby ceruzou žiaci natierajú čiary arabskou gumou. Keď je práca suchá, maľujú temperami tak, že môžu zmeniť lokálnu farebnosť. Potom je potrebné odstrániť pod horúcou vodou arabskú gumu, práce znovu vysušiť a nakoniec ešte spevniť maľbu tušovou kresbou. Portréty spolužiakov vyšli pekne. Čo na ne poviete?............................... Mgr.L.Balážová
Dekoratívne motívy

K týmto dekoratívnym motívom sa deviataci dopracovali náhodou. Vychádzali z nakrčeného papiera, ktorý neskôr vyrovnali a pomaľovali. Aby sa nemusela riešiť celá plocha, ohraničili si menšiu plôšku, a tú riešili tak, že kopírovali línie vzniknuté krčením papiera. Úlohu pracovať s harmonickými farbami aj vzhľadom k farebnému podkladu zvládli žiaci 9.A tiež bravúrne. O svoje sa hlásil i moment prekvapenia pri tejto práci. .................................. Mgr.L.Balážová
Prírode treba pomôcť

Na tému prírody sme kreslili a maľovali už veľakrát. Tu si však zvieratká musia pomôcť samy. Ľudia túto úlohu nezvládajú, takže zvieratá a rastliny sa púšťajú do nerovného boja s odpadom. Keby vedeli rozprávať, určite by sme sa dozvedeli, čo ich najviac trápi. Deti v 7.A si tiež museli „potrápiť“ svoju fantáziu a tvorivosť, aby vytvorili tieto veľavravné práce. ..................... Mgr.L.Balážová
Strašidlo najstrašnejšie

V procese vzniku týchto piatackých prác sa deti potešili možnosti vytvárať škaredé strašidlá. Inak to ani nešlo. Rozfukovacia technika dáva možnosť vytvárania náhodných línií a tvarov. Tuš uteká po výkrese a jeho smer je ťažké ovplyvniť. Ledva sa vyznali v spleti čiar a machúľ. Kde-tu čiaram pomohli, aby pôsobili čo najzúrivejšie. Nakoniec túto muchláž obliekli do pestrých expresívnych farieb. ......................... Mgr.L.Balážová
O čom snívame

Ako dokážu deti zaujímavo snívať, nás presviedčajú v týchto výtvarných prácach. A nie je to hocijaké snívanie, pretože je potrebné vziať do úvahy i požiadavky, ktoré je potrebné dodržať. Dobrá, vyvážená kompozícia, dominantný prvok, pestrá farebnosť, vyjadrenie dynamiky, pohybu, kontrast – farebný, svetelný... Vzhľadom k toľkým obmedzeniam slušné výkony šiestakov, však ? Mgr.L.Balážová
Vesmírne variácie

Téma vesmíru je pre deti stále veľmi zaujímavá a atraktívna. Môžu v nej rozvinúť svoje tvorivé schopnosti, fantáziu i vedomosti o vesmíre. Presne o to šlo aj na hodine tematických prác, kde sme sa zaoberali všeličím, čo s vesmírom súvisí a výtvarne sa vyjadrovali technikou pastelu a akvarelu. Vsadili sme na zaujímavé farebné kombinácie, prepracované kompozície a zvládnutie kresby. Najlepšie práce sme poslali do súťaže o vesmíre alebo ešte tak urobíme na budúci rok............................Mgr.L.Balážová, PhDr.J.Červeňanská
Maľujeme ku Dňu Zeme

Každoročne je 22. apríl dňom, kedy si ľudia celého sveta pripomínajú Deň Zeme. V našich končinách ešte nie všetci vedia, že tento deň je zasvätený ochrane prírody a životného prostredia. História Dňa Zeme sa začala písať v roku 1970 v USA. V modernom ponímaní ide o ekologicky motivovaný sviatok, ktorý upozorňuje ľudí na možné dopady ničenia životného prostredia. Výtvarné práce našich žiakov vznikli k príležitosti Dňa Zeme a Medzinárodného roka lesov. Vyjadrujú sa v nich k problematike čistoty alebo nečistoty nášho okolitého prírodného prostredia (lesy, lúky, ovzdušie, voda...) kombinovanou technikou tempery a suchého pastelu. .................. Mgr. Balážová
Rozprávkové motívy

Piataci s veľkou chuťou ilustrovali známe i menej známe rozprávky. Najskôr si námet nakreslili tušom a potom hľadali vhodné farby – studené i teplé, harmonické i neharmonické, lokálne i nelokálne. V kompozícii spojili rozličné postavy i vecné prvky z rozprávok, a tak vytvorili viacpohľadové výtvarné práce, ktoré sú natoľko vydarené, že ich môžeme poslať do súťaže O cenu Zlaty Dônčovej. Uvidíme, ako obstoja. ............ PhDr.J.Červeňanská
Zimné radovánky

Žiaci v 5. triedach sa na hodine výtvarnej výchovy popasovali s témou Zima. Tematické práce vznikali na základe predchádzajúcich zážitkov zo sánkovačiek, lyžovačiek, iných zimných hier a túlačiek po zasneženej prírode. Jedna skupina prác je prevedená technikou akvarelu, druhá skupina zase formou dokresľovanej koláže. Z výtvarných vyjadrovacích prostriedkov sme hlavne brali do úvahy – líniu, kompozíciu, farebnosť a svetelný kontrast. Máme šikovných piatakov, však? ................... Mgr.L.Balážová
Ovocníčkovia

K tejto výtvarnej práci nás inšpirovalo veľa propagačného materiálu zo supermarketov a hypermarketov, ktoré sa ponevierajú takmer vo všetkých domácnostiach. Hlavne obrázky ovocia a zeleniny nás zaujali natoľko, že sme sa rozhodli ich využiť ako prvky papierovej koláže. Tvoriví a pragmatickí piataci si veľmi dobre poradili s námetom i technikou. Aby boli rýchlejšie hotoví, pracovali v dvojiciach. Najskôr si rozkreslili plochu, nasledovalo lepenie, farebné riešenie a konečné úpravy. Práce hýria pestrými farbami, pôsobia čisto a spontánne. Deti prejavili zmysel pre rytmus, farebné ladenie, vyváženú kompozíciu. Mali sme radosť z vydarených prác. .....Mgr.L.Balážová
Neskoré jesenné listy

Siedmaci sa na hodine výtvarnej výchovy pohrali s jesenným lístím. Najskôr využili techniku frotáže na otláčanie listov. Takto pripravenú prácu doriešili farebne, načreli do jesennej palety farieb a použili ich pri riešení podkladu. Niekde je teplá farebná škála porušená studenou alebo neutrálnou farbou. Práce pôsobia jednak dekoratívne, jednak vyjadrujú náladu alebo farebné zameranie ich autorov. PhDr. Jana Červeňanská
Ilustrácia príbehu

Ponúkame k nahliadnutiu výtvarné práce piatakov a šiestakov, ktoré sú ilustráciami výjavov z prečítaných príbehov. Požiadavkou bolo, aby žiaci čo najvoľnejšou formou zobrazenia vyjadrovali svoje predstavy. V jednej skupinke prác je do deja včlenená hyperaktívna mucha, ktorá je dominantným prvkom, v ďalšej sérii je výtvarne spracovaný motív denného režimu hlavnej postavy. Výtvarnú techniku a farebnosť si žiaci volili sami. ...................... Mgr.L.Balážová