Zamestnanci našej školy


Zamestnanci našej školy: vedenie školy, pedagogickí pracovníci, nepedagogickí pracovníci, prevádzkoví pracovníci školy a školskej jedálne.


 
 
Mgr. Gabriela Herodeková

Zaradenie: riaditeľka školy
Môj profil: Absolvovala som Pedagogickú fakultu v Nitre, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: M - Z (1978). V období 1978 - 1982 som pôsobila ako učiteľka na ZŠ v Šalgovciach, od 1982 - 1991 učiteľka matematiky v triedach s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov. V období rokov 1985 - 1989 som pracovala ako metodička matematiky pri Okresnom pedagogickom stredisku v Topoľčanoch. Od decembra 2002 pôsobím vo funkcii riaditeľky na ZŠ Tribečská v Topoľčanoch.
Mgr. Miriam Hajrová

Zaradenie: zástupkyňa pre I. stupeň
Môj profil: Som absolventkou Vysokej školy pedagogickej v Nitre odbor Učiteľstvo pre 1. stupeň. Na ZŠ Tribečskej v Topoľčanoch pracujem už od roku 1992. Učila som v triedach so žiakmi so všeobecným intelektovým nadaním od ich vzniku až doteraz (1999 – 2012). Neustále sa vzdelávam vo svojom odbore. Ukončila som študijné programy: Stratégie na rozvoj učenia a myslenia pre žiakov základných škôl (Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní), Špeciálno-inovačné štúdium, Integrované tematické vyučovanie, Využitie informačných a komunikačných technológií v práci učiteľa , Využitie IKT vo vyučovacích predmetoch, Baltík – programovanie, Interaktívna tabuľa v edukačnom procese, e-learningové kurzy: Multikultúrna výchova a Personálny manažment. Druhú atestáciu som obhájila v roku 2012 – názov práce: Projektové vyučovanie v primárnom vzdelávaní s prvkami regionálnej výchovy. Som certifikovanou lektorkou pre Združenia Orava a Metodicko-pedagogické centrum.
Mgr. Anna Krajčíková

Zaradenie: zástupkyňa pre II. stupeň
Môj profil: Univerzitné vzdelanie som ukončila v roku 2000 na Filologickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Mojou aprobáciou sú cudzie jazyky – anglický a ruský. Počas štúdia som absolvovala i zahraničné študijné pobyty v Moskve a Manchestri. Učiť som začala na ZŠ sv. Ladislava v Topoľčanoch a v roku 2006 sa mojím pôsobiskom stala ZŠ Tribečská. Posledné dva roky som bola vedúca PK cudzích jazykov a v septembri 2010 som sa stala zástupkyňou riaditeľky školy pre II. stupeň. Tretí rok so žiakmi pracujem na medzinárodnom elektronickom projekte eTwinning.