Zamestnanci našej školy


Zamestnanci našej školy: vedenie školy, pedagogickí pracovníci, nepedagogickí pracovníci, prevádzkoví pracovníci školy a školskej jedálne.


 
 
Mgr. Anna Krajčíková

Zaradenie: riaditeľka školy
Môj profil: Univerzitné vzdelanie som ukončila v roku 2000 na Filologickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Mojou aprobáciou sú cudzie jazyky –ruský a anglický. Počas štúdia som absolvovala i zahraničné študijné pobyty v Moskve a Manchestri. Učiť som začala na ZŠ sv. Ladislava v Topoľčanoch a v roku 2006 sa mojím pôsobiskom stala ZŠ Tribečská. Dva roky som bola vedúcou predmetovej komisie cudzích jazykov. Takmer 8 rokov som zastávala funkciu zástupkyne riaditeľky školy pre nižšie stredné vzdelávanie. Dlhé roky som so žiakmi pracovala na medzinárodných elektronických projektoch eTwinning, za čo sme získali aj európske certifikáty kvality. V druhej atestácii som sa venovala akčnému výskumu v oblasti extenzívneho čítania. Som autorkou a spolurealizátorkou rozvojových projektov, ktoré sa v našej škole úspešne realizovali v oblasti čitateľskej gramotnosti, finančnej gramotnosti, zdravia a bezpečnosti v školách a školského stravovania. Mojou snahou je, aby boli všetci, ktorých sa naša škola dotýka, spokojní.
Mgr. Gabriela Herodeková

Zaradenie: zástupkyňa pre II. stupeň
Môj profil: Absolvovala som Pedagogickú fakultu v Nitre, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: M - Z (1978). V období 1978 - 1982 som pôsobila ako učiteľka na ZŠ v Šalgovciach, od 1982 - 1991 učiteľka matematiky v triedach s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov. V období rokov 1985 - 1989 som pracovala ako metodička matematiky pri Okresnom pedagogickom stredisku v Topoľčanoch. Od decembra 2002 do decembra 2017 som pôsobila vo funkcii riaditeľky na ZŠ Tribečská v Topoľčanoch.
Mgr. Martina Majtánová

Zaradenie: zástupkyňa pre I. stupeň
Môj profil: