Hodnotenie a klasifikácia žiakov za I. polrok šk. roka 2020/2021
Hodnotenie žiakov v I. polroku školského roka 2020/2021 je nasledovné:

1. ročník – slovné hodnotenie

2. – 9. ročník – hodnotenie známkou

Nehodnotené predmety, pri ktorých sa uvedie absolvoval/neabsolvoval sú:  náboženská výchova, etická výchova, telesná a športová výchova.

Každý vyučujúci hodnoteného predmetu bude počas tohto týždňa, do 15.1.2021 zasielať spätnú väzbu o práci a výsledkoch žiaka za II. štvrťrok aj so známkou, ktorú žiakovi navrhuje z predmetu za I. polrok školského roka 2020/2021. Prípadné otázky treba konzultovať s vyučujúcim predmetu, alebo prostredníctvom triedneho učiteľa.

 S úctou

A. Krajčíková