Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany - AKTUALITY

 
 
Voľby do Rady školy - voľby zástupcov rodičov

Vážení zákonní zástupcovia! Dňa 13.05.2024 sa uskutočnia voľby zástupcov rodičov žiakov do Rady školy pri ZŠ Tribečská 1653/22, Topoľčany v miestnosti Učebne biológie na 1. poschodí hlavnej budovy školy v čase od 13.30 do 16.30 hod. Všetky potrebné informácie nájdete v priložených dokumentoch - Oznam a Pozvánka. Priložený je aj návrhový lístok vo formátoch word a pdf. V prípade nejasností môžete kontaktovať vedenie školy na tel. č. 0907 77 02 07. Tešíme sa na Vašu účasť! s úctou A. Krajčíková
Elektronická prihláška do 1. ročníka

Vážení zákonní zástupcovia!
Elektronická prihláška na zápis do 1. ročníka pre školský rok 2024/2025 je priložená TU: Elektronická prihláška
ZÁPIS do 1. ročníka pre školský rok 2024/2025

Vážení zákonní zástupcovia budúcich prváčikov! Ako sme vás už informovali, zápis do 1. ročníka bude v našej škole prebiehať v dňoch 8. - 10. apríla 2024 od 13.00 do 15.30 hod. Na zápis je možné sa vopred telefonicky objednať na presný deň a čas na telefónnom čísle 0907 77 02 07. Prihláška na zápis je elektronická. Odkaz na elektronickú prihlášku bude zverejnený tu na web stránke školy v časti AKTUALITY a bude aktivovaný 1. apríla 2024. Aby ste si mohli pozrieť, aké informácie bude potrebné vypísať, dávame vám k dispozícii k nahliadnutiu aj VZOR tlačiva v pdf. V prílohách taktiež nájdete oznam o zápise, doplňujúce informácie k zápisu, kritériá, prílohy, informácie k triede pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, usmernenie Ministerstva školstva k zápisu. Prosíme Vás, aby ste venovali pozornosť všetkým tu priloženým dokumentom. Tešíme sa na stretnutie s Vami a ďakujeme, že ste sa rozhodli dieťa zapísať do našej školy. S úctou A. Krajčíková
ZÁPIS do 1. ročníka pre školský rok 2024/2025 - prvé informácie

Vážení zákonní zástupcovia budúcich prváčikov! Zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2024/2025 bude v našej škole prebiehať v dňoch 8., 9. a 10. apríla 2024 (pondelok až streda) v čase od 13.00 hod. do 15.30 hod. Na zápis sa bude možné vopred telefonicky objednať na presný deň a čas, aby ste nemuseli s detičkami dlho čakať. Ak Vám uvedené termíny nevyhovujú, po telefonickom dohovore Vám vieme poskytnúť iný termín až do 30.04.2024. Prihlášku budete môcť vyplniť vopred, alebo až na mieste zápisu, ako sa rozhodnete. Všetky podrobné informácie, kritériá, prihláška, podmienky pre triedu so všeobecným intelektovým nadaním a pod. budú zverejnené na web stránke školy v časti AKTUALITY, na FB školy a na vchodoch školy dňa 28.03.2024. V školskom roku 2024/2025 plánujeme otvoriť aj triedu pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. V prípade záujmu o túto triedu máte možnosť do tried nahliadnuť dňa 27.03.2024 (viď priložená pozvánka). Ak máte otázky ohľadom zápisu, môžete nás kontaktovať telefonicky na čísle 0907 77 02 07. Ďakujeme za Váš záujem o našu školu! S úctou A. Krajčíková
Testovanie 9-2024

Riaditeľstvo školy si Vás dovoľuje informovať, že v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 150 ods. 5, bude dňa 20.03.2024 (v stredu) udelené riaditeľské voľno žiakom druhého stupňa (5.- 8.ročník) z organizačných dôvodov – zabezpečenie organizácie celoslovenského testovania žiakov základných škôl Testovanie 9-2024. Žiaci prvého stupňa (1.- 4. ročník) budú mať riadne vyučovanie podľa rozvrhu hodín. Obedy v školskej jedálni budú v tento deň vydávané pre všetkých žiakov, aj tých, ktorým je poskytnuté riaditeľské voľno. Žiaci, ktorí majú riaditeľské voľno, môžu prísť do školskej jedálne na obed v čase od 12.00 do 13.30 hod., prípadne sa z obeda odhlásiť. Mliečna desiata bude podávaná bez zmien. ŠKD je v riadnej prevádzke. Žiaci 5. až 8. ročníka, ktorým je udelené riaditeľské voľno v stredu dňa 20.3.2024 a chcú sa prísť odstravovať, majú nárok na obed iba bez poskytnutej dotácie na stravu, to znamená, že cena obeda pre žiaka bude 1,90€. (Žiak ma nárok na dotáciu na stravu iba v tom prípade, ak sa zúčastnil vyučovania.) V prípade, že nechcete uhrádzať obed v plnej výške, nechcete obed odobrať, je potrebné sa z obeda na tento deň odhlásiť najneskôr do utorka 19.03.2024 do 14.00 hod. Ďakujeme za porozumenie! V prípade otázok kontaktujte vedenie školy na tel. čísle 0907 77 02 07.
Stretnutie rodičov žiakov 9. ročníka

Vážení zákonní zástupcovia, srdečne Vás pozývame na spoločné stretnutie rodičov žiakov 9. ročníka, ktoré sa uskutoční v stredu, 31. januára 2024, o 16.30 v jedálni školy. Budú Vám poskytnuté informácie od výchovnej poradkyne ohľadom podávania prihlášok na štúdium na stredných školách, o Testovaní 9 a o prijímacom konaní. Pozvaní sú aj zástupcovia stredných škôl, ktorí Vám predstavia stredné školy, ktoré zastupujú a odbory, ktoré ponúkajú. Tešíme sa na Vašu účasť! S úctou Mgr. Martina Vȍpy, výchovná poradkyňa
Venujte nám 2% resp. 3% zo zaplatenej dane

Rodičovské združenie pri Základnej škole, Tribečská 1653/22, Topoľčany sa obracia na všetky fyzické a právnické osoby s prosbou o poukázanie 2% (3%) zo zaplatenej dane. Všetky takto získané prostriedky budú použité na pokrytie školských súťaží a aktivít žiakov. Ďakujeme! Postup k vyplneniu tlačiva – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmu fyzickej osoby do výšky 2% resp. 3% zo zaplatenej dane v roku 2023 : Priložený súbor je editovateľný súbor - vyplňte riadky 01 až 14, dátum a podpis daňovníka, vytlačte a priložte potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti od zamestnávateľa. Oba listy predložte našej Základnej škole, alebo odovzdajte osobne na Daňovom úrade v termíne do 30.04.2024. Ďakujeme!
KONZULTAČNÉ HODINY

Vážení zákonní zástupcovia! Dovoľujeme si Vám pripomenúť ďalší termín konzultačných hodín pre rodičov - v stredu 10.01.2024 od 14.00 do 16.00 hod. sú pre Vás opäť k dispozícii pedagogickí zamestnanci školy, aby ste sa vzhľadom k blížiacej sa klasifikácii mohli informovať na výchovno-vzdelávacie výsledky Vášho dieťaťa za I. polrok školského roka 2023/2024. Rozpis jednotlivých pedagógov v miestnostiach nájdete na vchodoch školy a chodbách školy. Neprítomní pedagogickí zamestnanci: Mgr. B. Lukáčiková a Mgr. O. Omastová - vám budú k dispozícii v náhradnom termíne dňa 15.01.2024 od 14.00 do 16.00 hod. Tešíme sa na Vašu účasť!
Riaditeľské voľno dňa 22.12.2023

Vážení zákonní zástupcovia! Dovoľujeme si Vás informovať, že v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 150 ods. 5, dňa 22.12.2023 (v piatok), bude žiakom I. aj II. stupňa poskytnuté riaditeľské voľno. Informácie nájdete v priloženom dokumente. Ďakujeme za pochopenie!
Dobročinná burza 29.11.2023

Vážení rodičia, žiaci, priatelia školy! Aj v tomto roku by sme radi pomohli tým, ktorí si sami nedokážu pomôcť - opusteným a chorým zvieratkám. Preto si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 29.11.2023 od 12.00 do 18.00 hod. sa v našej škole uskutoční už tretí ročník dobročinnej burzy, tentokrát to bude burza detského oblečenia. Ak nám chcete pomôcť, prineste do školy do 27.11.2023 čisté, nepoškodené detské oblečenie a obuv, ktoré už Vaše deti nevynosia. Za vašu pomoc vopred srdečne ďakujeme! Výťažok z burzy poputuje Topoľčianskym packám, chorým a opusteným zvieratkám. ĎAKUJEME! Viac info nájdete v priloženom letáku.
Konzultačné hodiny v pondelok 6.11.2023

Vážení zákonní zástupcovia! Srdečne Vás pozývame na konzultačné hodiny dňa 6.11.2023 v čase od 14.00 do 16.00 hod. Môžete sa informovať u všetkých vyučujúcich na výchovno-vzdelávacie výsledky Vášho dieťaťa za I. štvrťrok školského roka 2023/2024. Rozmiestnenie jednotlivých pedagogických zamestnancov v triedach, kabinetoch a učebniach nájdete v deň konania konzultácií na hlavných vchodoch školy a na každom poschodí hlavnej budovy a prístavby. Tešíme sa na Vašu účasť!
Zmena termínu Cvičení v prírode a Účelových cvičení

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci! Z dôvodu pretrvávajúceho nepriaznivého počasia sa termín Cvičení v prírode (I. stupeň) a praktickej časti Účelových cvičení (II. stupeň) mení z pondelku 25.09.2023 na utorok 26.09.2023. V pondelok 25.09.2023 bude prebiehať riadne vyučovanie. Správa bude rozposlaná každému žiakovi na EduPage. Samozrejme, všetci vyučujúci budú v pondelok zohľadňovať túto zmenu ohľadom prípravy na vyučovanie. V utorok 26.09.2023 bude prebiehať Cvičenie v prírode (I. stupeň) a praktická časť Účelových cvičení (II. stupeň). Ďakujeme za porozumenie!
Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

Milí žiaci! Vážení zákonní zástupcovia! Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 sa uskutoční v pondelok 04.09.2023 o 8.00 hod. na školskom dvore. Po oficiálnom otvorení sa všetci žiaci presunú v sprievode svojich triednych učiteľov do tried, v ktorých budú do 9.30 hod. Žiaci dostanú pokyny k novému školskému roku ohľadom stravovania, vyučovania a pod. O 9.30 hod. žiaci odchádzajú domov. ŠKD dňa 04.09.2023 nie je v prevádzke. Školská jedáleň dňa 04.09.2023 nie je v prevádzke. V prípade nepriaznivého počasia sa otvorenie školského roka uskutoční v triedach, prostredníctvom školského rozhlasu. Tešíme sa na Vašu účasť a prajeme Vám šťastný a úspešný školský rok 2023/2024!
Vítame našich prváčikov!

Milí prváčikovia, ctení rodičia! V priložených zoznamoch si môžete podľa čísla Rozhodnutia o prijatí Vášho dieťaťa pozrieť, do ktorej triedy je zaradené. Na detičky sa tešia naše skvelé pani učiteľky Mgr. Zuzana Grauzlová, Mgr. Dana Strejčková, Mgr. Drahomíra Šupová a Mgr. Ľubica Bučeková. V pondelok 04.09.2023 bude o 8.00 hod. slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 na školskom dvore. Po oficiálnom otvorení môžu ísť zákonní zástupcovia prváčikov so svojimi deťmi do tried, kde pani učiteľky triedne poskytnú všetky potrebné informácie. Tešíme sa na stretnutie s Vami! Prajeme Vám šťastný a úspešný školský rok 2023/2024!
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 1.5.2023

Vážení zákonní zástupcovia! Dávame Vám do pozornosti priložené dokumenty, týkajúce sa dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 1.5.2023. Ak Vaše dieťa navštevuje ZŠ Tribečská Topoľčany a máte záujem od 01.05.2023 o poskytovanie dotácie na stravu na Vaše dieťa, je nevyhnutné požiadať o dotáciu na stravu, a to na nižšie uvedenom tlačive (návratka), ktorú žiadame doručiť triednemu učiteľovi, a to najneskôr v termíne do 17.04.2023. Ak si nemáte možnosť priložené tlačivo vytlačiť, môžete si ho prísť vyzdvihnúť na ekonomické oddelenie základnej školy. V prípade, že sa Vaše dieťa v školskej jedálni nestravuje, je zároveň potrebné požiadať vedúcu školskej jedálne na telefónnom čísle 0918626787 o prihlášku na stravovanie, ktorá Vám ju zašle v listinnej podobe a poskytne Vám ďalšie potrebné informácie. Informácie každý žiak a rodič obdržal aj prostredníctvom EduPage. V prípade otázok môžete kontaktovať vedúcu ŠJ alebo vedenie školy na tel. čísle 0907770207.