Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany - AKTUALITY

 
 
Stretnutie rodičov žiakov 9. ročníka

Vážení zákonní zástupcovia, srdečne Vás pozývame na spoločné stretnutie rodičov žiakov 9. ročníka, ktoré sa uskutoční v stredu, 31. januára 2024, o 16.30 v jedálni školy. Budú Vám poskytnuté informácie od výchovnej poradkyne ohľadom podávania prihlášok na štúdium na stredných školách, o Testovaní 9 a o prijímacom konaní. Pozvaní sú aj zástupcovia stredných škôl, ktorí Vám predstavia stredné školy, ktoré zastupujú a odbory, ktoré ponúkajú. Tešíme sa na Vašu účasť! S úctou Mgr. Martina Vȍpy, výchovná poradkyňa
Venujte nám 2% resp. 3% zo zaplatenej dane

Rodičovské združenie pri Základnej škole, Tribečská 1653/22, Topoľčany sa obracia na všetky fyzické a právnické osoby s prosbou o poukázanie 2% (3%) zo zaplatenej dane. Všetky takto získané prostriedky budú použité na pokrytie školských súťaží a aktivít žiakov. Ďakujeme! Postup k vyplneniu tlačiva – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmu fyzickej osoby do výšky 2% resp. 3% zo zaplatenej dane v roku 2023 : Priložený súbor je editovateľný súbor - vyplňte riadky 01 až 14, dátum a podpis daňovníka, vytlačte a priložte potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti od zamestnávateľa. Oba listy predložte našej Základnej škole, alebo odovzdajte osobne na Daňovom úrade v termíne do 30.04.2024. Ďakujeme!
KONZULTAČNÉ HODINY

Vážení zákonní zástupcovia! Dovoľujeme si Vám pripomenúť ďalší termín konzultačných hodín pre rodičov - v stredu 10.01.2024 od 14.00 do 16.00 hod. sú pre Vás opäť k dispozícii pedagogickí zamestnanci školy, aby ste sa vzhľadom k blížiacej sa klasifikácii mohli informovať na výchovno-vzdelávacie výsledky Vášho dieťaťa za I. polrok školského roka 2023/2024. Rozpis jednotlivých pedagógov v miestnostiach nájdete na vchodoch školy a chodbách školy. Neprítomní pedagogickí zamestnanci: Mgr. B. Lukáčiková a Mgr. O. Omastová - vám budú k dispozícii v náhradnom termíne dňa 15.01.2024 od 14.00 do 16.00 hod. Tešíme sa na Vašu účasť!
Riaditeľské voľno dňa 22.12.2023

Vážení zákonní zástupcovia! Dovoľujeme si Vás informovať, že v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 150 ods. 5, dňa 22.12.2023 (v piatok), bude žiakom I. aj II. stupňa poskytnuté riaditeľské voľno. Informácie nájdete v priloženom dokumente. Ďakujeme za pochopenie!
Dobročinná burza 29.11.2023

Vážení rodičia, žiaci, priatelia školy! Aj v tomto roku by sme radi pomohli tým, ktorí si sami nedokážu pomôcť - opusteným a chorým zvieratkám. Preto si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 29.11.2023 od 12.00 do 18.00 hod. sa v našej škole uskutoční už tretí ročník dobročinnej burzy, tentokrát to bude burza detského oblečenia. Ak nám chcete pomôcť, prineste do školy do 27.11.2023 čisté, nepoškodené detské oblečenie a obuv, ktoré už Vaše deti nevynosia. Za vašu pomoc vopred srdečne ďakujeme! Výťažok z burzy poputuje Topoľčianskym packám, chorým a opusteným zvieratkám. ĎAKUJEME! Viac info nájdete v priloženom letáku.
Konzultačné hodiny v pondelok 6.11.2023

Vážení zákonní zástupcovia! Srdečne Vás pozývame na konzultačné hodiny dňa 6.11.2023 v čase od 14.00 do 16.00 hod. Môžete sa informovať u všetkých vyučujúcich na výchovno-vzdelávacie výsledky Vášho dieťaťa za I. štvrťrok školského roka 2023/2024. Rozmiestnenie jednotlivých pedagogických zamestnancov v triedach, kabinetoch a učebniach nájdete v deň konania konzultácií na hlavných vchodoch školy a na každom poschodí hlavnej budovy a prístavby. Tešíme sa na Vašu účasť!
Zmena termínu Cvičení v prírode a Účelových cvičení

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci! Z dôvodu pretrvávajúceho nepriaznivého počasia sa termín Cvičení v prírode (I. stupeň) a praktickej časti Účelových cvičení (II. stupeň) mení z pondelku 25.09.2023 na utorok 26.09.2023. V pondelok 25.09.2023 bude prebiehať riadne vyučovanie. Správa bude rozposlaná každému žiakovi na EduPage. Samozrejme, všetci vyučujúci budú v pondelok zohľadňovať túto zmenu ohľadom prípravy na vyučovanie. V utorok 26.09.2023 bude prebiehať Cvičenie v prírode (I. stupeň) a praktická časť Účelových cvičení (II. stupeň). Ďakujeme za porozumenie!
Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

Milí žiaci! Vážení zákonní zástupcovia! Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 sa uskutoční v pondelok 04.09.2023 o 8.00 hod. na školskom dvore. Po oficiálnom otvorení sa všetci žiaci presunú v sprievode svojich triednych učiteľov do tried, v ktorých budú do 9.30 hod. Žiaci dostanú pokyny k novému školskému roku ohľadom stravovania, vyučovania a pod. O 9.30 hod. žiaci odchádzajú domov. ŠKD dňa 04.09.2023 nie je v prevádzke. Školská jedáleň dňa 04.09.2023 nie je v prevádzke. V prípade nepriaznivého počasia sa otvorenie školského roka uskutoční v triedach, prostredníctvom školského rozhlasu. Tešíme sa na Vašu účasť a prajeme Vám šťastný a úspešný školský rok 2023/2024!
Vítame našich prváčikov!

Milí prváčikovia, ctení rodičia! V priložených zoznamoch si môžete podľa čísla Rozhodnutia o prijatí Vášho dieťaťa pozrieť, do ktorej triedy je zaradené. Na detičky sa tešia naše skvelé pani učiteľky Mgr. Zuzana Grauzlová, Mgr. Dana Strejčková, Mgr. Drahomíra Šupová a Mgr. Ľubica Bučeková. V pondelok 04.09.2023 bude o 8.00 hod. slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 na školskom dvore. Po oficiálnom otvorení môžu ísť zákonní zástupcovia prváčikov so svojimi deťmi do tried, kde pani učiteľky triedne poskytnú všetky potrebné informácie. Tešíme sa na stretnutie s Vami! Prajeme Vám šťastný a úspešný školský rok 2023/2024!
Skrátené vyučovanie vo štvrtok 22.06.2023

Riaditeľstvo školy si Vás dovoľuje informovať, že z dôvodu vysokých teplôt bude dňa 22.06.2023 vyučovací proces skrátený podľa priloženého rozpisu. Prevádzkové hodiny ŠKD zostávajú do 17.00 hod.
Konzultačné hodiny v pondelok 5.6.2023

Vážení zákonní zástupcovia! V pondelok 5.6.2023 sa uskutočnia konzultačné hodiny pre Vás, zákonných zástupcov našich žiakov, od 14.00 do 16.00 hod. Máte možnosť informovať sa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojich detí pred klasifikáciou za II. polrok školského roka 2022/2023. Pripomíname, že termín uzatvorenia známok je do 21.06.2023 do 14.00 hod. Rozpisy miestností, v ktorých sa nachádzajú naši vyučujúci, nájdete pri vstupoch do školy a na jednotlivých poschodiach. Tešíme sa na Vašu účasť!
ZÁPIS do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024

Vážení zákonní zástupcovia budúcich prváčikov! Dovoľujeme si Vám oznámiť, že zápis sa v našej škole bude konať v dňoch 12. - 14. apríla 2023 v čase od 13.00 do 15.30 hod. Venujte, prosím, pozornosť priloženým dokumentom. Informácie nájdete aj o triede pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Prihláška na vzdelávania v ZŠ je vo formáte pdf, do ktorej môžete priamo vpisovať. Na zápis sa môžete vopred telefonicky objednať. V prípade otázok môžete kontaktovať vedenie školy na tel. čísle 0907770207. Tešíme sa na stretnutie s Vami!
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 1.5.2023

Vážení zákonní zástupcovia! Dávame Vám do pozornosti priložené dokumenty, týkajúce sa dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 1.5.2023. Ak Vaše dieťa navštevuje ZŠ Tribečská Topoľčany a máte záujem od 01.05.2023 o poskytovanie dotácie na stravu na Vaše dieťa, je nevyhnutné požiadať o dotáciu na stravu, a to na nižšie uvedenom tlačive (návratka), ktorú žiadame doručiť triednemu učiteľovi, a to najneskôr v termíne do 17.04.2023. Ak si nemáte možnosť priložené tlačivo vytlačiť, môžete si ho prísť vyzdvihnúť na ekonomické oddelenie základnej školy. V prípade, že sa Vaše dieťa v školskej jedálni nestravuje, je zároveň potrebné požiadať vedúcu školskej jedálne na telefónnom čísle 0918626787 o prihlášku na stravovanie, ktorá Vám ju zašle v listinnej podobe a poskytne Vám ďalšie potrebné informácie. Informácie každý žiak a rodič obdržal aj prostredníctvom EduPage. V prípade otázok môžete kontaktovať vedúcu ŠJ alebo vedenie školy na tel. čísle 0907770207.
Poďakovanie!

Vážení kolegovia, kolegyne! 28. marec - Deň učiteľov, je symbolom vďaky a uznania nie len učiteľov, iných pedagogických a odborných zamestnancov, ale všetkých, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Dovoľte mi poďakovať, Vám všetkým, za náročnú a zodpovednú prácu, ktorá sa dá vykonávať, len ak ju máte naozaj radi. Ste to vy, kto máte schopnosť dávať iným veľa lásky, uznania, pochopenia a šťastia každý deň. Prajem Vám, aby Vás práca i ďalšie roky napĺňala, aby sa Váš pedagogický optimizmus nikdy nepominul a aby Vám bola prejavovaná úcta, ktorú si zaslúžite! S úctou A. Krajčíková
ZÁPIS do 1. ročníka - prvé informácie

Vážení zákonní zástupcovia budúcich prváčikov! Veľmi nás teší Váš záujem o prihlásenie svojho dieťaťa do 1. ročníka našej ZŠ. Oficiálny termín zápisu bude od 12. do 14. apríla 2023, v čase od 13.00 do 15.30 hod. Na zápis sa budete môcť telefonicky objednať na presný deň a hodinu. V prípade, že sa v uvedené dni zápisu neviete zúčastniť, vieme Vám poskytnúť iný termín do konca mesiaca apríl. Všetky podrobnosti, kritériá, prihlášky a pod. budú zverejnené tu na web stránke školy najneskôr 31.03.2023. V školskom roku 2023/2024 otvárame 4 triedy, z toho jedna trieda bude pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. V prípade, že máte záujem o triedu pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, je potrebné absolvovanie špeciálnych testov v centrách prevencie a poradenstva. V dňoch zápisu Vám v škole radi poskytneme presný termín, kedy môžete tieto testy absolvovať, prípadne si ho môžete dohodnúť sami. V prípade otázok ohľadom zápisu môžete kontaktovať RŠ na tel. č. 0907 77 02 07. S úctou A. Krajčíková