Žiacka školská rada


Žiacka školská rada je samosprávna skupina detí, ktoré ako zástupcovia svojich spolužiakov vyjadrujú ich názory a záujmy na pôde žiackej rady, predkladajú návrhy na nové aktivity v škole a hľadajú riešenia aktuálnych problémov.

 

 

 Jeho snahou je docieliť spoluprácu pedagógov a žiakov pri utváraní i realizácii plánov spoločnej činnosti, nahradiť pasívnu účasť žiakov na spoločenských podujatiach ich priamou aktivitou na výbere, príprave, realizácii i hodnotení podujatia: naučiť žiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať svoje názory i názory rovesníkov z tried, niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole a zároveň podporiť sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť a umožniť sebarealizáciu žiakov, zážitkovou formou si vyskúšať v malom školu demokracie a života. Odstraňuje sa bariéra učiteľ – žiak, čo prispieva k ich samostatnému zmýšľaniu a konaniu. Odstraňujú sa vzájomné nedorozumenia a predchádza sa týmto nedorozumeniam.
 
Žiackou školskou radou vedieme žiakov k tomu, aby sa sami naučili rozlišovať klady a zápory, ktoré prináša život a vyberať z nich také podnety, ktoré prispievajú ku kladnému rozvoju ich osobnosti a nie k pasivite, nezodpovednosti, nedisciplinovanosti a „k zlému správaniu". Zástupcovia každej triedy sa aktívne zúčastňujú na chode školy, s pomocou učiteľov organizujú rôzne akcie.