Školské stredisko záujmovej činnosti


Školské stredisko záujmovej činnosti bude vychádzať z vyhlášky Ministerstva školstva a vedy SR, podľa § 42 odst. 1 a 3 zákona Národnej rady SR číslo 279/1993 Z.z. o školských zariadeniach a § 6 odst. 4 písm. a), zákona SNR číslo 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktoré ustanovuje, že stredisko zabezpečuje výchovno - vzdelávaciu činnosť a aktívny oddych detí a mládeže v ich voľnom čase formou spontánnych aktivít, krúžkov, súťaží a individuálneho prístupu v priebehu celého kalendárneho roka.


Školské stredisko záujmovej činnosti bolo zriadené na našej škole v roku 1999.Zabezpečuje podľa svojho výchovného programu pre deti oddychové a záujmové činnosti v ich voľnom čase. Výchova vo voľnom čase rozvíja osobnosť detí a mládeže, pôsobí aj ako prevencia pred možnými negatívnymi vplyvmi prostredia.
Cieľom je organizovanie aktivít vo voľnom čase detí a mládeže tak, aby sa zabezpečil pozitívny rozvoj osobnosti mladého človeka a predišlo sa nesprávnemu (negatívnemu) výberu spôsobu trávenia voľného času.

Ponúka žiakom pestré možnosti, ako využívať svoj voľný čas. Kvalifikovaným spôsobom sa snažíme pre nich vytvárať možnosť užitočne tráviť voľný čas. Našou snahou je zábavným a nenúteným spôsobom uviesť ich do sveta záujmových činností, a tak ich odpútať od každodenných nežiaducich pokušení.
Školské stredisko záujmovej činnosti sa člení na záujmové útvary alebo športové útvary spravidla podľa veku alebo záujmu detí. Dopraje deťom oddych, zábavu, hru a únik od ich každodenných školských povinností do prostredia nášho strediska, kde naplno môžu využiť svoju fantáziu a tvorivosť, spoznať nových kamarátov a správne využiť svoj voľný čas.
 
Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou Školského strediska záujmovej činnosti (ŠSZČ) je 1,70 € každý mesiac vopred do 10. dňa kalendárneho mesiaca.