Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Festival vedy a techniky AMAVET 2021

Asociácia pre mládež, vedu a techniku opäť realizuje celoslovenskú prehliadku vedecko-technických prác – Festival vedy a techniky AMAVET (FVAT). FVAT je celoštátnou súťažnou prehliadkou vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú svoju bádateľskú činnosť. Ich projekty hodnotí odborná komisia zložená z vedcov či vysokoškolských pedagógov.
Technická olympiáda (školské kolo)

8. októbra 2021 sa v našej škole konalo školské kolo technickej olympiády pre žiakov 5.-9. ročníka. Olympiáda prebiehala online a súťažilo sa v dvoch kategóriách (obidve kategórie boli zastúpené).
Jesenná záhrada v plná vitamínov v ŠKD

Na úvod dostali deti za úlohu pomenovať jednotlivé druhy ovocia a zeleniny. Milo nás prekvapili, pretože svojimi zmyslami pohotovo reagovali. Vedeli pomenovať a priradiť jednotlivé druhy, kde rastú a k čomu patria. Na záver, ako vidieť na fotografiách, si pochutnali na všetkom, čo si priniesli.
Svetový deň zvierat v ŠKD

Tento deň bol prvý krát oslavovaný v roku 1931 vo Florencii, počas stretnutia ekológov. Zvieratá sú súčasťou a krásou života a život bez nich si vieme len ťažko predstaviť.
Medzinárodný deň čokolády v ŠKD

Deti zo siedmeho a ôsmeho oddelenia v ŠKD si pripomenuli „Deň čokolády“. Tento deň je určený pre všetkých milovníkov čokolády.
Prvoradá je bezpečnosť...

Naša škola zakúpila difuzéry určené na dezinfekciu priestorov školy. Umiestnené sú pri hlavnom žiackom vchode a pri vstupe do prístavby. Bezpečnosť je pre nás na prvom mieste.
Európsky deň jazykov

26. september - Európsky deň jazykov, vyhlásený Radou Európy v roku 2001, si aj naša škola každoročne pripomína prostredníctvom rôznorodých aktivít. Žiaci sa na hodinách anglického, ruského a nemeckého jazyka oboznámili s európskymi krajinami prostredníctvom prezentácií, kvízov.
Krajské kolo súťaže v umeleckom prednese HK

V dňoch od 29.9. do 1.10. sa konalo krajské kolo súťaže v umeleckom prednese Hviezdoslavov Kubín. Pre protiepidemiologické opatrenia sa súťažilo dištančne online formou prostredníctvom aplikácie ZOOM. Súťaž sa začala v stredu III. kategóriou najstarších žiakov základných škôl, pokračovala vo štvrtok I. kategóriou najmladších žiakov a II. kategória ukončila súťaž v prednese žiakov základných škôl v piatok.
Vyhodnotenie zberu papiera

V dňoch od 13. – 17. 9.2021 sme v našej škole zorganizovali zber papiera. Zberový papier je významná surovina, ktorú je možné opätovne spracovať. Zo zberového papiera sa v SR vyrábajú hlavne hygienické a baliace papiere. Do zberu sa zapojili všetky triedy v našej škole. Prispeli tým k šetreniu našich lesov. Spolu sme vyzbierali 9 870,90 kg papiera. Poďakovanie patrí žiakom, rodičom, starým rodičom no i pánovi školníkovi. Prinášame počet kilogramov pri jednotlivých triedach. Na 3 najúspešnejšie triedy a 10 jednotlivcov čaká sladká odmena.
Súťaž Englishstar v školskom roku 2020/2021

Dňa 16. 6. 2021 sa uskutočnilo celoslovenské kolo súťaže z anglického jazyka Englishstar. Zúčastnili sa ho aj žiaci našej školy.
Vyhodnotenie Topoľčianskej bežeckej ligy 2020

Gratulujeme nášmu žiakovi Adamovi Novotnému, ktorý sa umiestnil na 1. mieste v kategórii CH1 Topoľčianskej bežeckej ligy. Pretekov TBL sa zúčastnilo celkom 75 pretekárov. Do záverečného hodnotenia bolo podľa propozícií TBL zaradených 31 pretekárov. Pretekárom na hodnotených miestach odovzdali ceny organizátori TBL a primátorka mesta Topoľčany.
Deň otvorených dverí v ŠH Topoľčany

Dňa 9.9.2021 sa dvanásť našich žiakov pod vedením p. Vozára zúčastnilo Dňa otvorených dverí v ŠH Topoľčany. Predviedli tam pred návštevníkmi svoje zručnosti v minihádzanej formou zápasu 4x10 minút.
Úspech našej školskej knižnice

Dňa 9. septembra 2021 sa v Bratislave uskutočnila 15. medzinárodná konferencia „Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl“, na ktorej bola za zrealizované podujatia ocenená aj naša školská knižnica.
Automatický externý defibrilátor na Tribečskej

Náš zamestnanec Peter Faltys prišiel s projektom mať automatický externý defibrilátor v škole. Oslovil ľudí prostredníctvom sociálnych sietí i osobne a podarilo sa mu získať prostriedky na jeho kúpu. Naša škola má jeho zásluhou k dispozícii automatický externý defibrilátor ZOLL AED Plus, ktorý je určený na poskytnutie neodkladnej defibrilácie. Ďakujeme! Zamestnanci školy budú v krátkej dobe preškolení na ovládanie daného prístroja.
Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

Druhého septembra sa otvorili brány školy pre všetkých našich žiakov. Skončil sa čas detských hier, bezstarostného voľna. Na nový školský rok nie sú pripravení len žiaci, ktorých nastúpilo v tento deň na našu školu 671, ale aj škola samotná, najmä vďaka vedeniu školy. Po zaslúženom oddychu sa pridali aj všetci učitelia a ostatní zamestnanci školy, ktorí vyzdobili triedy a ostatné priestory školy a urobili všetko pre to, aby sa nový školský rok na Tribečskej mohol začať.