Darujme deťom radosť
Úvodné riadky vystihujú základnú myšlienku, ktorá bola obsiahnutá  v našej tohtoročnej oslave Medzinárodného dňa školských knižníc. Pani učiteľky 1. stupňa vyučujúce prezenčne, uskutočnili niekoľko nezvyčajných hodín s cieľom  poskytnúť  žiakom zážitkové vyučovanie ako efektívnu formu učenia, ktorou sa snažili vtiahnuť žiakov do témy a cieľa vyučovacej hodiny pomocou vlastného zážitku. V triedach a v knižnici sa deti učili nie ako zvyčajne, ale aktívne, zážitkovo, od začiatku až do konca. V niektorých triedach sa učili jednu hodinu, v iných dve, tri, alebo štyri hodiny v blokoch, samozrejme s prestávkami.

1.A Čítanie a hranie divadla na motívy rozprávky Medovníková chalúpka. Skladanie slov zo slabík, vytvorenie písmenkového chodníčka a slov z farebných vrchnákov fliaš.
1.C Matematika s prírodninami na školskom dvore. Modelovanie číslic, hľadanie daného počtu predmetov, porovnávanie čísel a priraďovanie prírodnín k číslam.
2.A Čítanie: dramatizácia  ľudovej rozprávky Kozliatka, tvorenie obrázkovej osnovy. 
3.A Čítanie: dramatizácia príbehu Čarovné slúchadlo, vyhľadávanie informácií v encyklopédiách.
3.C Čítanie: rozprávka O neslušne dlhom psovi, vytvorenie leporela, hranie na dlhého psa, vytvorenie osnovy.
4.A Čítanie: Myši patri do neba, zostavenie scenára a hranie divadelného predstavenia. Zostavenie osnovy z názvu knihy, vymýšľanie  päťriadkovej charakteristiky postáv.
4.B Vlastiveda, Čítanie, Pracovné vyučovanie, Výtvarná výchova: Tatári a Turci v Uhorsku. Čítanie a dramatizácia povesti Studňa lásky, zhotovenie studne a strážnej veže z kartónu, tvorba leporela.
4.C Čítanie: Matilda, tvorenie názvu z kníh, kreslenie hlavnej hrdinky podľa opisu, písanie jej vlastností a zážitkov.

Zážitkovým učením pani učiteľky darovali svojim žiakom radosť z učenia, čítania, hrania, z vykonanej námahy, premýšľania, vyjadrovania svojich názorov, pocitov, spolupráce, počítania, písania, kreslenia, z pohybu... Odmenou im boli šťastné tváričky detí a nevšedné zážitky, s ktorými odchádzali domov. Na takéto vyučovanie deti určite nezabudnú, ani na to, čo sa pri tom naučili.

 
Mgr. D. Šupová