Projektové vyučovanie Duchonka- Kulháň
Žiak chce vedieť, prečo sa učí, aký je cieľ jeho snaženia. Ako využije v živote to, čo sa v škole naučil. V projektovom vyučovaní Duchonka-Kulháň sme spojili 3 predmety: biológiu, geografiu a matematiku. Využívali sme nielen získané vedomosti žiakov, ich čitateľskú gramotnosť, ale aj praktické zručnosti. Pri vyhľadávaní informácií žiakom pomáhali najmä informačné panely, kde sa mohli dočítať napríklad o veternej smršti, ktorá vyvrátila stromy na ploche 850ha, o najstarších stromoch, ktorých vek sa pohybuje od 300-550 rokov...
Pozornosť a zručnosť žiakov sme overili pomocou pracovných listov. Ich úlohami bolo napríklad zakresliť turistickú značku, ktorá označovala cestu, po ktorej sme išli. Spoznať podľa opisu názov ihličnatého stromu. Odmerať obvod kmeňa ihličnatého a listnatého stromu, následne túto hodnotu premeniť z cm na dm a m.
Na konci náučného chodníka žiaci pracovali s mapou Považského Inovca. Tak si mohli overiť správnosť otázok ako napríklad: Cez ktoré dediny sme prechádzali? Čo vieme vyčítať z mapy Považského Inovca? Veľmi poučná bola aj posledná tabuľa s názvom ,,Čo nepatrí do lesa.“

„Povedz mi a ja zabudnem. Ukáž mi a ja si zapamätám. Nechaj ma to urobiť a ja to pochopím."
(Konfucius)