Projekt Čítame pre radosť
V triedach robili triedne učiteľky prieskum, aké typy kníh žiaci obľubujú a aké témy v čítaní žiakov zaujímajú. Podľa výsledkov prieskum vybrali triedne učiteľky pre žiakov v jednotlivých triedach rôzne druhy kníh. Pri rozbaľovaní škatulí s prekvapením, prevládalo v triedach nadšenie z množstva kníh, ktoré pribudli do triednych knižníc.

Na hodinách s knihami realizujú rôzne aktivity, ktoré motivujú žiakov k pozitívnemu vzťahu k čítaniu, a budovaniu čitateľského sebavedomia, získavajú návyky ako používať knihy, aby zostali zachovalé aj po ich používaní, na základe získaných informácií z encyklopédií vytvárajú projekty. Obsah prečítanej knihy žiaci prezentujú pred spolužiakmi, zapájajú sa do výzvy počtu prečítaných kníh.

Knihy majú vystavené v každej triede a žiaci si ich môžu kedykoľvek počas voľnej chvíľky zobrať a čítať. Mgr.Z.Grauzlová