Výtvarná tvorba


Práce žiakov našej školy z hodín výtvarnej výchovy.

Písmenkové všeličo

Šiestaci zobrazovali prírodné a umelé formy technikou čiastočnej koláže. Prvkami koláže sú písmenká, ktoré sú povystrihované z časopisov. Majú iba funkciu farby, ktorá nie vždy tvorí lokálnu farebnosť zobrazovaných predmetov alebo zvierat. Cieľom hodiny bolo objavovanie tých stránok prírodných a technických vecí, ktoré si v každodennom živote deti ťažko uvedomia alebo postrehnú. Opreli sa hlavne o svoje vizuálne vnemy, avšak v ich činnosti dominuje aj estetický dojem a poznanie umeleckých znakov a hodnôt. Pozrite sa! ..................... Mgr.L.Balážová
Zvieratko, ktoré sa mi páči

V týchto výtvarných prácach prejavili piataci svoj vzťah k zvieratám. Takmer každý z nich sa doma stará o jedno, dve, ba aj o viac zvieratiek. Bolo pre nich takmer hračkou vizuálne si vybaviť ich podobu a výtvarne ju spracovať. Viac pozornosti sme venovali kresbe, maľba je tu iba doplnkovou technikou i keď farby niekde pôsobia expresívne a umocňujú výtvarný výraz. Mgr.L.Balážová
Pohľad do vesmíru

Naši piataci a šiestaci sa na hodine výtvarnej výchovy pohrali s témou Vesmír. Práce sme pripravovali do tematicky zameranej súťaže Vesmír očami detí. Využili sme klasické techniky pastelu a akvarelu obohateného kresbou sviečkou. Niektorí volili jednoduché kompozície, iní zase zložitejšiu skladbu obrazových prvkov na ploche. Najvydarenejšie a najzaujímavejšie práce vám ponúkame k nahliadnutiu....Mgr.L.Balážová
Ešte raz čelenky

Podobne ako v 5.C, tiež v 5.B triede sme vytvárali čelenky v rámci tematického celku Hry s papierom. Keďže i v tejto triede deti vytvorili veľa pekných tvarovo i farebne zaujímavých prác, ponúkame niektoré z nich k nahliadnutiu. Vložili do nich kus svojej fantázie, invenciu, kombinačné schopnosti, výtvarné predstavy a cit pre prácu s materiálom.... Mgr.L.Balážová
Všelijaké čelenky

Žiaci 5.C na hodine výtvarnej výchovy využili kartón a farebný papier ako vhodný materiál pre vytvorenie čeleniek. Cieľom hodiny boli čelenky s rôznymi obrázkovými i dekoratívnymi prvkami, ktoré by charakterizovali svojho tvorcu, napr. kuchára, lekára, spisovateľa, príslušníka iného národa, ale aj rozprávkovú alebo mimozemskú bytosť. Deti vsadili aj na výraz, dekoratívnosť, farebnosť, precíznosť a estetickú úroveň prác. Obsahom praktickej zložky hodiny boli teda technické zručnosti, práca s materiálom, s výrazovými vlastnosťami farieb a ich používaním ako výtvarno-estetického výrazového znaku. Súčasťou vyučovacej jednotky sa stala i prezentácia dokončených výtvarných prác žiakmi v peknom prírodnom prostredí okolia školy....Mgr.L.Balážová
Ako siedmaci tvorivosťou dážď vyhnali

Žiakov 7.C triedy už nebavilo dívať sa každý deň na oblohu plnú oblakov, a tak sa rozhodli využiť svoje tvorivé nápady na hodinách výtvarnej výchovy a veselými klobúkmi, ktoré nemajú páru, privolať slniečko. Spočiatku sa na zadanie témy dívali rozpačito a skepticky, no po spoločnom rozhovore a prezentovaní vlastných nápadov sa žiaci s vervou pustili do práce. Vzhľadom k časovo náročnému zámeru sa rozhodli pracovať v tímoch. Táto voľba sa ukázala ako správna, pretože si mohli navzájom pomáhať nielen po technickej stránke, ale aj s rozvíjaním a realizáciou tých najbláznivejších nápadov. Na výrobu klobúkov boli použité staré kartóny, krepový papier, lepidlo, nožnice, farebné papiere, nite, vlna, stužky, ale aj koráliky a nepotrebné hračky. Spočiatku to v triede vyzeralo ako na smetisku, ale postupne sa začali formovať prvé výtvory a skupinky si vzájomne vyjadrovali uznanie. V závere vyučovacej hodiny žiaci prezentovali svoje dizajnérske kúsky a úsmev, ktorý sa objavil na tvári každého z nás bol malým zázrakom – prestalo pršať a vyšlo slnko... Mgr. Annamarie Mikulová
Záhrada

Naši piataci sa zapojili do výtvarnej súťaže Komenský a my, ktorú už 7. rok vyhlasuje PF UKF v Nitre v spolupráci s Úniou Comenius Praha. Motto súťaže znie: Orbis pictus 21. storočia – Nové stránky Sveta v obrazoch očami detí. Organizátori navrhli výtvarne spracovať tému Záhrada. Tú je možné chápať veľmi rôznorodo, napr.: ako miesto, kde sa spája tvorivosť človeka s krásami prírody, ako špecifické alebo mystické miesto, ako labyrint či bludisko, ako francúzsku záhradu či anglický park. Do záhrady bolo možné umiestniť fiktívne, rozprávkové i reálne postavy alebo zvieratá. Námet otváral priestor k premýšľaniu, kombinovaniu, zaujímavému detsky poňatému stvárneniu a k farebnej realizácii. Aké záhrady deti vytvorili? Záhrada – pozemský raj, tajomná alebo neznáma záhrada, záhrada, ktorá láka i straší, rozprávková záhrada, babičkina záhrada, farebná záhrada uprostred sivého mesta, najkrajšia záhrada, akú si dokážem predstaviť, záhrada, ktorá niečo skrýva....Mgr.L.Balážová
Špirály

V tematickom celku Hry s rytmom vytvorili žiaci 9.B triedy zaujímavé štúdie špirál. Pokúsili sa jednak o arteterapeutické, jednak o dekoratívne ornamentálne špirály. Základným komponentom každej ornamentaliky je rytmus. Podľa výberu a zoradenia dekoratívnych elementov dostala špirála výraz. Pri navrhovaní týchto špirál žiaci prišli na to, že celkový dojem a estetická príťažlivosť ich práce závisí od kresby špirály, od systému a zoskupenia použitých prvkov v nej, od tvarovej čistoty a od celkového kompozičného usporiadania. Náležitý efekt dosiahli použitím pestrých intenzívnych farieb. Presvedčte sa sami.... Mgr.L.Balážová
Kontrasty

Žiaci 8.A triedy veľmi pekne spracovali a hlavne pochopili tému 57.ročníka projektu Európa v škole, do ktorej pripravovali tieto výtvarné práce. Hlavné motto súťaže znie pateticky: „Môže existovať ostrov blahobytu v mori chudoby?“ Je príspevkom projektu k Európskemu roku boja proti chudobe a sociálnemu útlaku. Táto myšlienka je rozpracovaná do ďalších tém, napríklad: Chudoba nie je iba slovo, nepatrí minulosti. Pomôžme tým, ktorí si nevedia pomôcť sami. Kto platí účty sveta?, a pod. Vo výtvarných prácach sme sa viac zamerali na individuálne vyjadrenia celkovej myšlienky ako na technické spracovanie. Použité výtvarné techniky sú pomerne jednoduché, námet je riešený v podobe dvojhlavej karty, kde v jednej polovici formátu je spoločenský jav alebo problém zobrazený v pozitívnom svetle, v druhej polovici – negatívna stránka javu. Niektorí žiaci využili i tvarovú a farebnú symboliku. Mgr.L.Balážová
Cesta nosa dlhonosa zo Slovenska po svete

Táto hodina tematických prác v 6. ročníku bola zameraná na rozvíjanie tvorivosti a predstavivosti na základe predstáv a fantázie. Hlavne fantázia tu zohrala zaujímavú úlohu, lebo žiaci mali riešiť výtvarný problém spojený s cestovaním veľkého nosa niektorej z postáv po rozličných významných miestach našej planéty. Pretože dobre poznajú rozprávku Traja veteráni, ktorou bola ich výtvarná práca motivovaná, využili svoje spresnené predstavy na riešenie konkrétneho námetu. Spoznali ďalšie výtvarné princípy, ktoré sa týkajú výberu a usporiadania obrazových prvkov v kompozícii, farebného riešenia, vyjadrenia priestoru a pod......... Mgr.L.Balážová
Experiment s dekorom

V 7. ročníku žiaci komponovali plochu z línií rozličnej sily, hustoty a smeru. Využívali bohaté výrazové možnosti línie – ako dekoratívneho prvku. Po poučení o princípoch dekoratívnej formy, štylizácie a kompozície vytvárali dekoratívnu plochu s použitím náhodnej spleti čiar alebo amorfných prvkov. Vo farebných riešeniach využívali harmonické zostavy farieb so vzťahom k príbuznosti alebo protikladnosti. Tak vznikli pestré i nepestré zostavy, zostavy dominantného koloritu, kompozície s farbami v rámci jedného tónu, ale rôznej sýtosti a svetlosti. Žiakov práca bavila, pretože v nej mohol každý prejaviť svoj individuálny zmysel pre rytmus, farebné a tvarové ladenie a výber dekoru....Mgr.L.Balážová
Život v triede – tematická kompozícia

Pokus o vytvorenie tematickej kompozície počítačovou myšou. Žiaci 8. ročníka svojimi vnímavými očami zachytili veselý život vo svojej triede. Figúra ako obrazový prvok je základným atribútom obrazu. Farby, textúry a šrafúry sú ponúknuté programom Revelation Natural Art. Pôsobivé práce. Tešili sme sa z výsledného efektu. Viaceré zdobia interiéry školy.
Anjelské metamorfózy

Anjeli sú jedným z mnohých symbolov vianočných sviatkov. A práve v tomto adventnom období, keď už odvšadiaľ dýcha na nás atmosféra Vianoc, naši piataci vytvorili formou dokresľovanej koláže tieto "anjelské" výtvarné práce. Tentokrát namiesto farieb použili kúsky farebného papiera. Dôležitú úlohu má však kresba tušom alebo fixom. Slovom anjel sa označujú éterické, duchovné bytosti, ale občas sa používa aj v súvislosti s ľuďmi alebo deťmi, s dobrými ľuďmi a dobrými deťmi. Nech sme voči sebe navzájom láskaví a máme k sebe blízko v tomto čarovnom predvianočnom čase, a nielen počas neho.... Mgr.L.Balážová
Školský mix

Autormi týchto výtvarných prác sú šiestaci. Mali to byť pôvodne štúdie proporcií ľudskej postavy v pohybe a v pokoji. Také výtvarné rýchlovky, aby sme nezabudli na to, že nohy sú dlhšie ako ruky, že ľudská figúra je kratšia do pása ako od pása dolu, že šírka pliec to je dvakrát šírka hlavy... Kresby tušom sa veľmi vydarili, preto sme pokračovali ďalej. Kompozíciu sme doplnili školskými potrebami, predmetmi v triede, písmenami a číslicami. Táto spleť figúr a predmetov začala pripomínať líniovú kresbu v "omaľovánke". Nakoniec prišli na rad i farebné riešenia. Práce sme nazvali Školský mix. Takto si deti samy našli cestičku k výslednému efektu. Mgr.Libuša Balážová
Malé strašidlá

Naši ôsmaci sa pohrali s námetom Masky. Úlohu mali o to ťažšiu, lebo k deformáciám ľudskej hlavy a tváre sa bolo potrebné dopracovať náhodnou technikou rozfukovania tušu. Tvary, ktoré takto vznikli, ešte jemne dotvorili kresbou. Pohrali sa s detailami a výrazom tvárí, vlasov a sčasti i odevov. Nakoniec kresbu pestro kolorovali, pričom tiež hľadali vhodné a pôsobivé farby na doriešenie pozadia. Farebná rôznorodosť jednotlivých prác svedčí i o inklinácii ich tvorcov k určitej škále farieb. Konečný efekt je zaujímavý. Pozrite si fotogalériu!... Mgr.L.Balážová