Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany - AKTUALITY

 
 
Zmena termínu Cvičení v prírode a Účelových cvičení

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci! Z dôvodu pretrvávajúceho nepriaznivého počasia sa termín Cvičení v prírode (I. stupeň) a praktickej časti Účelových cvičení (II. stupeň) mení z pondelku 25.09.2023 na utorok 26.09.2023. V pondelok 25.09.2023 bude prebiehať riadne vyučovanie. Správa bude rozposlaná každému žiakovi na EduPage. Samozrejme, všetci vyučujúci budú v pondelok zohľadňovať túto zmenu ohľadom prípravy na vyučovanie. V utorok 26.09.2023 bude prebiehať Cvičenie v prírode (I. stupeň) a praktická časť Účelových cvičení (II. stupeň). Ďakujeme za porozumenie!
Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

Milí žiaci! Vážení zákonní zástupcovia! Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 sa uskutoční v pondelok 04.09.2023 o 8.00 hod. na školskom dvore. Po oficiálnom otvorení sa všetci žiaci presunú v sprievode svojich triednych učiteľov do tried, v ktorých budú do 9.30 hod. Žiaci dostanú pokyny k novému školskému roku ohľadom stravovania, vyučovania a pod. O 9.30 hod. žiaci odchádzajú domov. ŠKD dňa 04.09.2023 nie je v prevádzke. Školská jedáleň dňa 04.09.2023 nie je v prevádzke. V prípade nepriaznivého počasia sa otvorenie školského roka uskutoční v triedach, prostredníctvom školského rozhlasu. Tešíme sa na Vašu účasť a prajeme Vám šťastný a úspešný školský rok 2023/2024!
Vítame našich prváčikov!

Milí prváčikovia, ctení rodičia! V priložených zoznamoch si môžete podľa čísla Rozhodnutia o prijatí Vášho dieťaťa pozrieť, do ktorej triedy je zaradené. Na detičky sa tešia naše skvelé pani učiteľky Mgr. Zuzana Grauzlová, Mgr. Dana Strejčková, Mgr. Drahomíra Šupová a Mgr. Ľubica Bučeková. V pondelok 04.09.2023 bude o 8.00 hod. slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 na školskom dvore. Po oficiálnom otvorení môžu ísť zákonní zástupcovia prváčikov so svojimi deťmi do tried, kde pani učiteľky triedne poskytnú všetky potrebné informácie. Tešíme sa na stretnutie s Vami! Prajeme Vám šťastný a úspešný školský rok 2023/2024!
Skrátené vyučovanie vo štvrtok 22.06.2023

Riaditeľstvo školy si Vás dovoľuje informovať, že z dôvodu vysokých teplôt bude dňa 22.06.2023 vyučovací proces skrátený podľa priloženého rozpisu. Prevádzkové hodiny ŠKD zostávajú do 17.00 hod.
Konzultačné hodiny v pondelok 5.6.2023

Vážení zákonní zástupcovia! V pondelok 5.6.2023 sa uskutočnia konzultačné hodiny pre Vás, zákonných zástupcov našich žiakov, od 14.00 do 16.00 hod. Máte možnosť informovať sa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojich detí pred klasifikáciou za II. polrok školského roka 2022/2023. Pripomíname, že termín uzatvorenia známok je do 21.06.2023 do 14.00 hod. Rozpisy miestností, v ktorých sa nachádzajú naši vyučujúci, nájdete pri vstupoch do školy a na jednotlivých poschodiach. Tešíme sa na Vašu účasť!
ZÁPIS do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024

Vážení zákonní zástupcovia budúcich prváčikov! Dovoľujeme si Vám oznámiť, že zápis sa v našej škole bude konať v dňoch 12. - 14. apríla 2023 v čase od 13.00 do 15.30 hod. Venujte, prosím, pozornosť priloženým dokumentom. Informácie nájdete aj o triede pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Prihláška na vzdelávania v ZŠ je vo formáte pdf, do ktorej môžete priamo vpisovať. Na zápis sa môžete vopred telefonicky objednať. V prípade otázok môžete kontaktovať vedenie školy na tel. čísle 0907770207. Tešíme sa na stretnutie s Vami!
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 1.5.2023

Vážení zákonní zástupcovia! Dávame Vám do pozornosti priložené dokumenty, týkajúce sa dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 1.5.2023. Ak Vaše dieťa navštevuje ZŠ Tribečská Topoľčany a máte záujem od 01.05.2023 o poskytovanie dotácie na stravu na Vaše dieťa, je nevyhnutné požiadať o dotáciu na stravu, a to na nižšie uvedenom tlačive (návratka), ktorú žiadame doručiť triednemu učiteľovi, a to najneskôr v termíne do 17.04.2023. Ak si nemáte možnosť priložené tlačivo vytlačiť, môžete si ho prísť vyzdvihnúť na ekonomické oddelenie základnej školy. V prípade, že sa Vaše dieťa v školskej jedálni nestravuje, je zároveň potrebné požiadať vedúcu školskej jedálne na telefónnom čísle 0918626787 o prihlášku na stravovanie, ktorá Vám ju zašle v listinnej podobe a poskytne Vám ďalšie potrebné informácie. Informácie každý žiak a rodič obdržal aj prostredníctvom EduPage. V prípade otázok môžete kontaktovať vedúcu ŠJ alebo vedenie školy na tel. čísle 0907770207.
Poďakovanie!

Vážení kolegovia, kolegyne! 28. marec - Deň učiteľov, je symbolom vďaky a uznania nie len učiteľov, iných pedagogických a odborných zamestnancov, ale všetkých, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Dovoľte mi poďakovať, Vám všetkým, za náročnú a zodpovednú prácu, ktorá sa dá vykonávať, len ak ju máte naozaj radi. Ste to vy, kto máte schopnosť dávať iným veľa lásky, uznania, pochopenia a šťastia každý deň. Prajem Vám, aby Vás práca i ďalšie roky napĺňala, aby sa Váš pedagogický optimizmus nikdy nepominul a aby Vám bola prejavovaná úcta, ktorú si zaslúžite! S úctou A. Krajčíková
ZÁPIS do 1. ročníka - prvé informácie

Vážení zákonní zástupcovia budúcich prváčikov! Veľmi nás teší Váš záujem o prihlásenie svojho dieťaťa do 1. ročníka našej ZŠ. Oficiálny termín zápisu bude od 12. do 14. apríla 2023, v čase od 13.00 do 15.30 hod. Na zápis sa budete môcť telefonicky objednať na presný deň a hodinu. V prípade, že sa v uvedené dni zápisu neviete zúčastniť, vieme Vám poskytnúť iný termín do konca mesiaca apríl. Všetky podrobnosti, kritériá, prihlášky a pod. budú zverejnené tu na web stránke školy najneskôr 31.03.2023. V školskom roku 2023/2024 otvárame 4 triedy, z toho jedna trieda bude pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. V prípade, že máte záujem o triedu pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, je potrebné absolvovanie špeciálnych testov v centrách prevencie a poradenstva. V dňoch zápisu Vám v škole radi poskytneme presný termín, kedy môžete tieto testy absolvovať, prípadne si ho môžete dohodnúť sami. V prípade otázok ohľadom zápisu môžete kontaktovať RŠ na tel. č. 0907 77 02 07. S úctou A. Krajčíková
Riaditeľské voľno dňa 22.03.2023 pre žiakov 5. - 8. ročníka

Riaditeľstvo školy si Vás dovoľuje informovať o udelení riaditeľského voľna dňa 22.03.2023 (v stredu) pre žiakov 5. - 8. ročníka z organizačných dôvodov. Vyučovanie na 1. stupni, v 1. - 4. ročníku, bude prebiehať bez zmien. Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente.
Venujte nám 2% resp. 3% zo zaplatenej dane

Vážení zákonní zástupcovia, priatelia školy! Rodičovské združenie pri Základnej škole, Tribečská 1653/22, Topoľčany sa obracia na všetky fyzické a právnické osoby s prosbou o poukázanie 2% resp.3% zo zaplatenej dane. Všetky takto získané prostriedky budú použité na pokrytie nákladov školských súťaží a rôznorodých aktivít žiakov. Ďakujeme! Postup k vyplneniu tlačiva Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmu fyzickej osoby do výšky 2% resp. 3% zo zaplatenej dane v roku 2022: Priložený súbor je editovateľný súbor - vyplňte riadky 01 až 14, dátum a podpis daňovníka, vytlačte a priložte potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti od zamestnávateľa. Oba listy predložte našej Základnej škole (ekonomické oddelenie), alebo odovzdajte osobne na Daňovom úrade v termíne do 30.4.2023. Ďakujeme!
Uzatvorenie vstupnej brány pre motorové vozidlá

OZNAM PRE VEREJNOSŤ! Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 1.2.2023 od 12.00 hod., a počas dní od 2.2.2023 do 5.2.2023 nebude možné vstúpiť do priestorov areálu školy motorovým vozidlám. Ďakujeme za porozumenie!
Stretnutie rodičov žiakov 9. ročníka

Vážení zákonní zástupcovia, srdečne Vás pozývame na spoločné stretnutie rodičov žiakov 9. ročníka, ktoré sa uskutoční tento štvrtok, 19. januára 2023, o 16.30 v interaktívnej učebni na 3. poschodí v hlavnej budove školy. Budú Vám poskytnuté informácie od výchovnej poradkyne ohľadom podávania prihlášok na štúdium na stredných školách, o Testovaní 9 a o prijímacom konaní. Pozvaní sú aj zástupcovia stredných škôl, ktorí Vám predstavia stredné školy, ktoré zastupujú a odbory, ktoré ponúkajú. Tešíme sa na Vašu účasť! S úctou Mgr. Martina Vȍpy, výchovná poradkyňa
Konzultačné hodiny

Vážení zákonní zástupcovia! V prílohe nájdete rozpis jednotlivých pedagógov v miestnostiach, kde sa budú nachádzať v čase konzultačných hodín dňa 12.01.2023 od 14.00 hod. do 16.00 hod. Máte možnosť informovať sa na výchovno-vzdelávacie výsledky vášho dieťaťa u jednotlivých pedagógov za prvý polrok školského roka 2022/2023. Tešíme sa na Vašu účasť!
PF 2023

Vážení kolegovia, zákonní zástupcovia, milí žiaci! Dovoľte mi v mene vedenia školy poďakovať za spoluprácu, pochopenie, spoločné chvíle a zvládnuté výzvy v roku 2022 a zaželať šťastný, pokojný, úspešný a v zdraví prežitý rok 2023. Vážte si to, čo máte, buďte vďační a nič neľutujte. Zabudnite na to, čo vás zranilo a buďte šťastní za tých, ktorí vás milujú. Nikdy nestrácajte vieru v seba. Tešte sa na to, čo príde. Pomáhajte iným a ukážte svoje dobré srdce. Nech všetko, čo robíte, má pre vás zmysel a nech sa vám vráti, čo dávate. Nech nový rok 2023 prinesie 365 dôvodov na radosť a splní všetky očakávania! S úctou A. Krajčíková