Výtvarná tvorba


Práce žiakov našej školy z hodín výtvarnej výchovy.

Jánošík na koni

Parafrázou známeho obrazu popredného slovenského maliara Ľudovíta Fullu "Jánošík na bielom koni" sa deti z 5.A predstavili ako slušní kresliari a maliari. K práci im poslúžila interaktívna tabuľa, na ktorej mohli pozorovať toto známe maliarske dielo. Ich úlohou bolo aspoň čiastočne zachovať tvary a obrazové prvky, ale popustiť uzdu fantázie vo farebných riešeniach.
Cestujeme za poznaním

Koncoročné školské výlety a vyhliadka na prázdninové letné dovolenky boli inšpiráciou a motiváciou k týmto tematickým prácam detí z 5. ročníka. V rôznych dopravných prostriedkoch cestujú so svojimi rodičmi, priateľmi alebo spolužiakmi. Zaujímavá je farebná pestrosť prác a miestami i zmena lokálnej farebnosti.
Z rodinného albumu

Technikou kresby ceruzou a fixkou sa žiaci 5. ročníka pokúšali vyjadriť zábery z väčších rodinných stretnutí alebo z bežného života rodín. Popasovali sa s náročnejšou prácou, keďže namiesto farieb bolo potrebné sa vyjadriť svetlom, tieňom, polotieňom a kontrastom.
Veselé písmenká

S písmenkami sa pohrali šiestaci, keď ich personifikovali alebo vytvorili knižné iniciály. K práci pristupovali tvorivo, čiastočne riešili i pozadie, ale hlavne sa venovali zaujímavým tvarom písmeniek a ich farebnosti.
Dekoratívne prívesky

Tieto výtvarné práce zhotovili žiaci 7.A triedy. Sú vyrobené zo samotvrdnúcej hmoty. Pracovať museli veľmi šikovne, lebo hmota rýchle tvrdne. Postačila im na to jedna vyučovacia hodina. Na ďalšej prívesky maľovali a upravovali na nosenie. Pri ich tvarovaní využili rôzne motívy i farby, prejavili zmysel pre dekoratívnosť a detail.
Naše hry a sny

Žiaci 5. ročníka v prácach, ktoré zhotovili technikou dokresľovanej alebo domaľovanej koláže, sa výtvarne vyjadrili k viacerým témam: Čo sa mi prisnilo, o čom snívam, aké sú moje sny, ako sa hrávam, s čím by som sa chcel hrať... Veľmi dobre zvládli techniku, silnou stránkou prác je kresba tušom alebo fixom.
Vo vesmíre

Pri zobrazovaní vesmírnej tematiky žiaci nemajú problémy, i keď ju poznajú iba sprostredkovane. Dokážu využiť svoje získané poznatky i nemalú fantáziu a vytvoria takéto pekné dielka. S touto problematikou sa teraz popasovali šiestaci a vo svojich bezprostredných kresbách sa prejavili ako skutoční znalci dobrej kompozície.
Krajina v počítačovej grafike

V počítačovom programe Revelation Natural Art sa pokúsili siedmaci vytvoriť krajinky. Väčšinou zostali verní lokálnej farebnosti. Línie a tvary obrazových prvkov sú zjednodušené a štylizované. K týmto prácam sa inšpirovali obrázkami nájdenými na internete.
Výtvarné práce – Európa v škole 2015

Okrem ocenených výtvarných prác ponúkame k nahliadnutiu aj ďalšie, ktoré postúpili z triednych kôl do školského kola tejto literárno-výtvarnej súťaže. Z techník žiaci najčastejšie využili maľbu s prvkami koláže a kombinované techniky.
Zväčšovanie detailu

Šiestaci vytvárali práce, v ktorých pracovali s fragmentom – výrezom z obrázku. Tento zväčšovali a riešili ho s použitím svetla a tieňov. K tomu využili mäkkú ceruzu a odhad svetelnosti, ktorú im ponúkli farby na prvom obrázku nimi nakreslenom.
Poďte s nami do cirkusu

Tieto tematické práce z cirkusového prostredia sa piatakom mimoriadne vydarili. Najskôr riešili pozadie pomocou farebných odtlačkov, nasledovala kresba a nakoniec maľovanie obrazových prvkov, kde sa farbou prispôsobili farbe pozadia. Vzácna je tu ich detská spontánnosť, smelosť, hravosť a prirodzenosť.
Dvakrát zvieratá

Rozličné spôsoby zobrazovania zvierat sa tu už objavili viackrát. Je to veľmi vďačná téma na výtvarné spracovanie, hoci žiaci sa jej väčšinou bránia, argumentujú, že kresliť zvieratá je veľmi ťažké a ani to vraj nevedia. Opak je však pravdou. Námet aj techniky zvládli veľmi dobre. Výtvarné práce sú zo 6. ročníka.
Reštaurujeme obrazy

Reštaurovanie alebo reštaurátorstvo (z franc. restaurer – obnoviť) znamená záchranu a odborné opravovanie umeleckých diel a starožitností. Žiaci 8. ročníka na predmete výchova umením reštaurovali – retušovali a dopĺňali chýbajúce časti obrázkov tak, aby čo najmenej narušili celkový dojem z obrazu. Niektorým sa to podarilo viac, niektorým menej. Posúďte sami.
Vivaldiho Štyri ročné obdobia

Žiaci 9. ročníka na hodine výchovy umením v skupinkách zobrazovali prostredníctvom tvarov a farieb svoje dojmy a pocity pri počúvaní štyroch husľových koncertov Antonia Vivaldiho, ktoré sú známe aj pod názvom Štyri ročné obdobia – Jar, Leto, Jeseň, Zima. Práce sú zoradené postupne.
Počítačové zátišia

Žiaci 7. A triedy vytvorili v programe Revelation Natural Art tieto pôsobivé zátišia. Inšpirovali sa umeleckými dielami známych maliarov zátiší, ale zaujímavý je aj ich vlastný vklad či už po stránke tvarovej, kompozičnej alebo farebnej.