Literárna tvorba


Práce žiakov našej školy z hodín literatúry a vlastná tvorba.

Literárne práce – Európa v škole 2016

Žiaci tvorili mikropríbehy i poéziu na množstvo tém, napríklad: Som, kto som!, Šikana, nič pre mňa, Od dnes som statočný, Mier, to je umenie a iné. Všetky témy boli deťom veľmi blízke, čoho dôkazom sú ich originálne práce.
Prvé miesto v celoslovenskej literárnej súťaži

Dominik Bizoň z 9. C obsadil prvé miesto v súťaži vo vlastnej tvorbe Svätoplukovo kráľovstvo ožíva v kategórii poézia básňou Kedysi dávno. Toto umiestnenie potešilo nielen nádejného poeta, ale i jeho okolie a učiteľa slovenčiny. Nech je toto ocenenie preňho veľkou motiváciou...
Vedecko-fantastické príbehy

K napísaniu týchto sci fi príbehov inšpirovala žiakov 9. ročníka poviedka "Deň, keď čas plynul naopak" od kubánskeho autora Rosenda Álvareza. Rozvíjali podobnú tému: Postoje a pocity ľudí, ktorí sa ocitnú tvárou v tvár nebezpečenstvám, ktoré môže priniesť vedecký pokrok.
Literárne práce – Európa v škole 2015

V písomných prácach deti vyjadrili solidaritu s ohrozenými zvieratami, súcit s ľuďmi, ktorí trpia nedostatkom vody, potravín a nemajú možnosti sa vzdelávať. Pracovali na témy, ktoré boli vyhlásené v tomto ročníku súťaže. Uverejňujeme práce ocenené v školskom kole.
Ódy

Deviataci poznajú už veľa foriem lyrickej poézie od ľudových a populárnych piesní až po hymnu, ódu a sonet. Reč ódy chce byť slávnostná, jej kompozíciu charakterizuje súvislé logické rozvíjanie motívov. Dosiahne sa to i tým, že autor postupne uvádza určité znaky ospevovaného motívu, pričom svojím nadšením strhuje i čitateľa. I vás oslovila niektorá z týchto ód?
Básne o odchádzajúcom lete

Žiaci 9.A sa radi popasujú aj s ťažkými úlohami, a preto bolo pre nich maličkosťou vymyslieť básničky s tematikou odchádzajúceho leta. O to bola ich úloha ťažšia, že v básničkách museli použiť čo najviac z týchto slov: hľadieť, leto, lienka,lenivý, kraľovať, letieť, lúč, chladno, lákať, lúčiť sa.
Jar prišla, teplá, usmiata...

...slniečko ako zo zlata... Žiaci 9.A sa pokúsili využiť jednak svoje kombinačné schopnosti, jednak učivo z teórie literatúry vo svojich básňach o jari. Okrem umeleckých jazykových prostriedkov použili i slovné a rečnícke figúry. Takisto v nich naznačili i svoj osobný postoj k tomuto ročnému obdobiu, ktorý nemusí byť vždy pozitívny.
Literárna „Európa“

Projekt Európa v škole oslovuje i žiakov, ktorí sa vo voľnom čase zaoberajú písaním vlastnej tvorby. Vyhlásené témy v roku 2013/2014 súvisiace so životom rodiny žiaci privítali s nadšením. Ponúkame na prečítanie niektoré práce, v ktorých sa deti zamýšľajú nad významom či poslaním rodiny, píšu o pracovnom nasadení rodičov, o rodinných aktivitách vo voľnom čase, o potrebe času pre deti v každej rodine...
Cinquain

Cinquain (senkén) je ustálená básnická forma. Je to metóda, prostredníctvom ktorej môžeme dosiahnuť syntézu vedomostí, stručne sa vyjadriť k téme a vytvoriť k nej svoj postoj. Pomenovanie pochádza z francúzštiny a je odvodené od slova cinq – päť. Ide o päťveršovú stručnú báseň zhŕňajúcu informácie, zachytávajúcu myšlienky, pocity a presvedčenia v podobe výstižných výrazov a rozvíjajúcu jeden motív. V 8.A triede ich žiaci vymysleli a napísali veľa. Niektoré z nich uverejňujeme.
Oslavné básne

Óda je lyrická báseň známa už v antickej poézii. Hoci prešla vývinovými fázami, je obľúbeným žánrom dodnes. Vyniká nadnesenosťou a pátosom. Oslavným spôsobom sa vyjadruje o nejakej veľkej téme (národ, sloboda, mier, mladosť...). Žiaci 9.A toto všetko o óde už vedia, ibaže vo svojich ódach ospievali menšie témy.
Reflexie

Žiaci 8. a 9. ročníka využili svoje poznatky o reflexívnej, spoločenskej, ľúbostnej, revolučnej, osobnej a prírodnej lyrike a pokúsili sa napísať lyrické básne. Obsahujú myšlienky, postoje, postrehy a nálady týchto mladých nádejných poetov a zrkadlenie ich vnútorného sveta.
Básne o jeseni a spomienky na leto

Nový školský rok sme privítali básničkami, v ktorých sa žiaci ešte radi vrátili do sladkého prázdninového času a zaspomínali si na tieto teplé bezstarostné letné dni. Iných už inšpirovala včasná jeseň so svojimi krásami a kde-tu sa mihnú i myšlienky o škole. Za niektoré umelecké jazykové prostriedky by sa nemuseli hanbiť ani naozajstní básnici. Súhlasíte s nami?
Básničky o detstve a mladosti

K sviatku detí sa pokúsili žiaci 8.A napísať básničky o tejto jedinečnej etape života. V nich sa zamýšľajú nad svojím detstvom alebo mladosťou svojich rodičov, či starých rodičov. V básňach sú použité trópy – obrazné umelecké prostriedky, ktoré v nich pôsobia dôveryhodne, zvláštne a krásne. Básnici to síce nie sú, ale poézii rozumejú.
Mama, ty stojíš celým svojím životom nad zázračnou skrinkou nášho detstva

V našom kalendári je mnoho sviatkov, dní pracovného pokoja či pamätných dní. Sú farebné alebo inak výrazne vyznačené, no nie v každom môžeme nájsť skromný sviatok – Deň matiek, ktorý je z hľadiska ľudského bytia tým najhlavnejším. Možno ho právom označiť za dôležitý deň pre každého syna či dcéru. Vedia to už aj naši žiaci, ktorí svojim, ale aj iným mamičkám venujú tieto prekrásne veršíky. ...................... Mgr. L. Balážová
Povieme vám poviedku

Žiaci 8.A už vedia, že poviedka patrí medzi malé epické žánre krátkeho až stredného rozsahu s jednoduchou fabulou a menšou intenzitou dramatickosti, stvárňuje jednoduchú udalosť či udalosti zo života človeka, vystupuje v nej malé množstvo postáv. Ich pokusy o napísanie poviedky alebo príbehu tieto atribúty spĺňajú, tematicky čerpajú z rôznych oblastí života a niektoré končia pointou. Určite vás zaujmú. .................................. Mgr. L. Balážová