Projekt Cesta k vzájomnému porozumeniu

Naši pedagógovia v spolupráci s odbornými zamestnancami školy, hľadajú a skúšajú nové výchovné metódy, ktoré by boli efektívne pri formovaní osobností a charakterov našich žiakov. S týmto zámerom sme reagovali aj na Grantovú výzvu spoločnosti SOCIA. 

V období február – december 2012 sa na našej škole realizoval projekt pod názvom Cesta k vzájomnému porozumeniu.

Cieľmi projektu bolo:  
- vzdelávanie odborných zamestnancov a prehlbovanie ich praktických zručností, ktoré môžu ďalej využiť v práci v školskom prostredí
- vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti sociálnych a komunikačné zručnosti, čím sme chceli docieliť skvalitnenie prístupu učiteľov v práci so žiakmi a rodičmi. 

Do projektu boli  zapojení nasledujúci zamestnanci školy : Mgr. Dana Strejčková, Mgr. Zuzana Lukáčová, Mgr. Jana Gallasová, Bc. Martina Majtánová, Mgr. Tomáš Kováčik, Mgr. Ľubica Balážiová, RNDr. Viera Glosová , Mgr. Peter Prosnan, Mgr. Ivan Kopčan, za odborných zamestnancov : Mgr. Ivana Kuricová a Mgr. Jana Bezáková. 

Pre týchto zamestnancov sme realizovali  aktivity :
- pravidelné stretnutie Klub učiteľov 
- prednáška s  vedúcou oddelenia sociálno – právnej ochrany detí a sociálnej kurately  pani Mgr.  Riečicovou
- trojdňové školenie s Mgr. Tóthovou - Šimčákovou, všetci účastníci po absolvovaní tohto školenia získali certifikát
- supervízne stretnutie s Mgr. Zámečníkom.
 
Z projektu sme si odniesli veľa vzácnych rád a skúseností, možností a návodov ako pracovať s deťmi i s rodičmi.  Naučili sme sa veľa o zákonitostiach psychiky dieťaťa, o jeho citoch a prežívaní, osvojili sme si ako pomôcť dieťaťu zvládať jeho city, ako postupovať v prípade, ak dieťa samo nevie zvládať a kontrolovať svoje city.

Pochopili sme, že v práci s dieťaťom je dôležitá  i práca s rodičom, vzájomná komunikácia a snaha nájsť cestu, spôsob ako pomôcť dieťaťu.  Tieto poznatky a skúsenosti sme priebežne zapájali do našej práce s triedou i s vybranými oslovenými rodičmi.

Vypracovávali sme s deťmi metodické pomôcky na pravidlá triedy, s cieľom, aby sa žiaci cítili vo svojej triede spokojne, aby sa učili spoznávať svoje city i city druhých a vedeli regulovať svoje správanie, a tým prispievali k príjemnej klíme a k vzájomnej tolerancii v triede medzi sebou.