Oznamy


Zber papiera

V dňoch od 17.10. (pondelok) do 21.10. 2022 (piatok) organizuje naša škola zber papiera. Zviazaný papier môžete odovzdať medzi 7:00 - 14:30.
Ďakujeme.


Oznam o plánovaných združeniach rodičov školy - september 2021

Vážení zákonní zástupcovia. Informujeme Vás o plánovaných združeniach rodičov školy, ktoré sa uskutočnia v septembri 2021.

Odkaz: Plánované združenia rodičov školy - september 2021.


OZNAM O DOPRAVE 
Vážení zákonní zástupcovia, doprovod žiakov! 
Pred našou základnou školou a v areáli školy aktuálne prebieha viacero stavebných prác (výstavba cyklotrasy, oprava cesty a zároveň výmena teplovodného potrubia). Najmä ráno tu preto často dochádza k dopravným kolíziám.
Aby sme sa im spoločne vyhli a neohrozili bezpečnosť detí, prosíme vás, aby ste nezastavovali svoje vozidlá  priamo pred školskou bránou. Pokiaľ veziete dieťa, môže bezpečne vystúpiť skôr na Tribečskej ulici, odkiaľ prejde po chodníku až ku škole. Ak prichádzate z opačnej strany, môžete využiť parkoviská na ulici Jesenského alebo Kuzmányho.
Na prípadné porušenia dopravných predpisov bude vodičov upozorňovať mestská polícia.
Zároveň Vás žiadame, aby ste svojimi osobnými automobilmi nevchádzali do areálu školy a neparkovali tu svoje autá. Parkoviská v areáli školy sú vyhradené iba pre zamestnancov školy a dodávateľské firmy.
Ďakujeme za porozumenie!


OZNAM

Od pondelka 26.4.2021 až do odvolania budú v areáli ZŠ Tribečská 1653/22, Topoľčany, prebiehať stavebné práce. Z tohto dôvodu bude celý areál školy, všetky športoviská aj bežecká dráha UZAVRETÉ. Žiadame širokú verejnosť, aby nevstupovali do areálu školy! Vstúpiť okrem žiakov a zamestnancov za účelom výchovno-vzdelávacieho procesu môžu iba zákonní zástupcovia, alebo nimi poverené osoby sprevádzajúce našich žiakov.

Ďakujeme za porozumenie!  

Všetky dôležité informácie ohľadom výchovno-vzdelávacieho procesu nájdete v časti AKTUALITY! 

Oznam - zákaz vstupu na športoviská a do areálu školy pre verejnosť!

Vzhľadom na opatrenia týkajúce sa škôl a školských zariadení a práce prebiehajúce v areáli školy si Vás dovoľujeme informovať, že od 27.8.2020 až do odvolania sú všetky priestory a vonkajšie športoviská areálu ZŠ Tribečská 1653/22, Topoľčany určené iba pre žiakov a zamestnancov školy na výchovno-vzdelávací proces.  Z tohto dôvodu žiadame širokú verejnosť, aby až do odvolania nevyužívala naše športoviská ani bežeckú dráhu a aby nevstupovala do areálu školy.

Výnimka vstupu do areálu školy platí iba pre osoby sprevádzajúce žiakov našej školy pri príchode a odchode zo školy. 

Ďakujeme za porozumenie!


Venujte nám 2% resp. 3% zo zaplatenej dane

Rodičovské združenie pri Základnej škole, Tribečská 1653/22, Topoľčany sa obracia na všetky fyzické a právnické osoby s prosbou o poukázanie 2%(3%) zo zaplatenej dane. Všetky takto získané prostriedky budú použité na pokrytie nákladov prevádzky školy, školských súťaží a aktivít žiakov. Ďakujeme! Postup k vyplneniu tlačiva – stlač čítaj viac.
OZNAMOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany zverejňuje a sprístupňuje nasledovné informácie : označenie zodpovednej osoby : Ing. Mária Ševčíková adresa : Základná škola, Tribečská 1653/22, 955 01 Topoľčany e-mail : zstribecska.sevcikova@gmail.com spôsoby podávania podnetov : písomne, ústne do záznamu alebo elektronickou poštou.
Pokyn RŠ 2012 k prevencii pedikulózy (zavšivavenia)

Riaditeľka ZŠ Tribečská, Topoľčany v súlade s príslušnou legislatívou vydáva dňa 30.01.2013 pokyn na vykonanie opatrení k prevencii šírenia pedikulózy (zavšivavenia).