Čítanie rozjasní náš život


 

"Čítanie rozjasní náš život" je názov rozvojového projektu "Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2014", ktorý prebieha v našej škole od septembra 2014 do decembra 2014. Realizátorkami projektu sú pani učiteľky Mgr. Alexandra Mrižová, Mgr. Miriam Sedláčeková a Mgr. Anna Krajčíková.
Hlavným cieľom tohto projektu je prostredníctvom rozvoja čitateľskej a informačnej gramotnosti prispievať k vyrovnávaniu sociálneho znevýhodnenia a podporovať záujmy žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia o vzdelávanie a nadobúdanie nových vedomostí.
 
 
Vedeli ste, že...?
Poslednou aktivitou, ktorou sme náš projekt slávnostne ukončili, bola malá konferencia, na ktorej nám žiaci zapojení do tohto projektu predstavili knižky, ktoré prečítali. Pozvanie na túto krásnu akciu prijala i vedúca odboru starostlivosti o občanov, podnikateľských činností a školstva Mesta Topoľčany PaedDr. Martina Mazáňová, PhD. Na konferencii sa zúčastnili i pani riaditeľka školy Mgr. Gabriela Herodeková, niektorí rodičia, učitelia i žiaci našej školy.
Vyhodnotenie najkrajších obalov
Počas piatich týždňov ste mali vy, naši žiaci, možnosť hlasovať za najkrajší obal knihy, ktoré vytvorili žiaci našej školy zapojení do projektu "Čítanie rozjasní náš život". Ktoré obaly sa vám páčili najviac?
Knižka, ktorá nás spája
V týždni od 13. do 17. októbra 2014 žiaci zapojení do projektu "Čítanie rozjasní náš život" vyrábali pozvánky pre svojich rodičov,starých rodičov, súrodencov a priateľov na spoločnú besedu. Dňa 27.októbra 2014 sa priestory našej školskej knižnice stali miestom, kde knižky spájali...
Nakresli si obal knihy
Od 26.9. do 2.10.2014 sa v priestoroch školskej knižnice konala prvá aktivita projektu. Úlohou žiakov bolo nakresliť alebo namaľovať obaly kníh, ktoré by si priali nájsť vo fonde našej školskej knižnice.