Projekt - ZELENÁ ŠKOLA

Certifikačný program Zelená škola (Eco-Schools) je najväčší environmentálny vzdelávací program pre deti a mládež na svete. Je to škola otvorená, spolupracujúca s rodičmi, mimovládnymi aj štátnymi organizáciami. Škola má tímového ducha, pretože získať certifikát je možné len vtedy, keď všetci prispievajú k spoločne dohodnutým cieľom.
Hlavným cieľom programu Zelená škola je pomôcť školám nájsť cestu zmeny, ktorá povedie k zdravšej, "zelenšej" a aktívnejšej škole i spoločnosti.

Proces Zelenej školy je holistický a prioritne zameraný na ľudí, nie na úlohy. Zahŕňa celú školu spolu s členmi miestnej komunity a aktivuje ich participáciu - spoluúčasť na rozhodovaní a riešení vybraných problémov. Podporuje tímovú prácu a pomáha vytvárať spoločnú víziu školy, ktorá rešpektuje a prakticky chráni životné prostredie.
Zelená škola je inšpiráciou, motiváciou a prostriedkom, ktorý pomáha prirodzene prenášať teoretické vedomosti o zodpovednom prístupe k nášmu životnému prostrediu do každodenného života. Tie potom môžu byť reálnym príkladom nielen pre školskú komunitu, ale tiež pre širokú verejnosť.

Zelená škola má napr. zavedený separovaný zber odpadov, snaží sa o úspory energie a zlepšenie prostredia školy, jej okolia a pod. Žiaci s pedagógmi sa zúčastňujú na praktickej ochrane prírody a vo výučbe sa využíva zážitkové vzdelávanie.
Žiaci sa učia sa tolerancii, kritickému mysleniu, samostatnosti, tvorbe a obhajobe vlastného názoru a zodpovednému konaniu. Škola sa snaží byť otvorená voči novým trendom, novým myšlienkam a alternatívnej pedagogike.

Výhody zapojenia sa do programu Zelená škola
 • možnosť získať medzinárodný certifikát a vlajku Eco-Schools
 • inšpiratívne metodické a informačné materiály, pracovné listy
 • vzdelávacie a zážitkové workshopy pre pedagógov i žiakov
 • informačný a poradenský servis (regionálne semináre, konzultácie, e-mailová konferencia, www.zelenaskola.sk)
 • výmena skúseností s domácimi aj zahraničnými Zelenými školami
 • uznanie a zviditeľnenie školy
 • efektívna medzinárodná metodika, ktorá pomáha:
 • zlepšiť životné prostredie školy,
 • rozvíjať spoluprácu v školskej a miestnej komunite,
 • ušetriť finančné prostriedky
Nové príležitosti pre žiakov a študentov
 • príležitosť zapojiť sa do procesov a realizácie zmien na škole – nie sú len pasívnymi prijímateľmi informácií - práve naopak, to ako bude vyzerať ich škola, majú vo vlastných rukách
 • viac zážitkového a praktického vzdelávania počas vyučovania – precítenie a pochopenie javov, súvislostí na základe osobnej skúseností (vnímať – pochopiť – konať)
 • viac praktických skúseností s obhajobou vlastných názorov, presadzovaním správnych vecí, komunikáciou s médiami, lokálnymi autoritami atď.
 • viac času stráveného v prírode
Školy vstupom do programu Zelená škola získavajú:
 • príručky a materiály:
  - metodickú príručku pre školy
  - príručku pre podporu participácie žiakov v programe Zelená škola
  - pracovné listy - Environmentálny audit školy
  - informačné letáky o programe Zelená škola
 • možnosť účasti na metodických regionálnych seminároch, zážitkových kurzoch a pod.
 • možnosť e-mailových, telefonických a osobných konzultácií
 • prístup do e-mailovej konferencie Zelených škôl (výmena skúseností, informácie o aktivitách programu a v oblasti environmentálneho vzdelávania, možnostiach získania grantov a pod.)
 • autorizovaný prístup na www.zelenaskola.sk (možnosť vytvoriť a upravovať profil školy, pridávať vlastné články, fotografie, dokumenty, komentáre)
V programe sa uplatňuje metodika siedmych krokov:
 1. zostavenie KOLÉGIA Zelenej školy
 2. environmentálny audit školy
 3. environmentálny akčný plán
 4. monitoring a hodnotenie
 5. pro-environmentálna výučba
 6. informovanie a spolupráca
 7. ekokódex školy
Náplňou programu je splnenie týchto siedmych krokov.

1. Zostavenie kolégia Zelenej školy
Kolégium Zelenej školy. Pre splnenie 1. kroku naša ZŠ vytvorila Kolégium, ktoré bude následne organizovať a riadiť aktivity projektu na škole.
2. Environmentálny audit školy
Kolégium za aktívnej účasti personálu školy aj detí, prostredníctvom pracovných listov uskutočnilo Environmentálny audit školy. Na jeho základe sme si pre toto certifikačné obdobie na podrobné rozpracovanie vybrali oblasť Odpad.
3. Environmentálny akčný plán
Za účelom zistenia koľko odpadu škola vyprodukuje, v snahe zminimalizovať ho a triediť na ďalšie využitie, bol vypracovaný kolégiom Environmentálny akčný plán. Zahŕňa aktivity smerujúce k zníženiu ekologickej stopy školy.
4. Monitoring a hodnotenie
Priebeh programu na škole a úspešnosť zavádzaných opatrení k šetreniu životného prostredia. dokumentuje Monitoring a hodnotenie.
5. Pro-environmentálna výchova
Pro-environmentálna výučba – zahŕňa každodennú výchovu a vzdelávanie s environmentálnym zameraním.
6. Informovanie a spolupráca
Plnenie programu Zelenej školy na ZŠ je závislé na úzkej spolupráci všetkých zamestnancov školy a na zapojení sa rodičov detí a iných rodinných príslušníkov, ale aj rôznych organizácií. S ohľadom na to je nevyhnutné informovať o uskutočnených i o plánovaných akciách vhodnými formami /prostredníctvom školského časopisu, formou násteniek, letáčikov, článkov v tlači i príspevkov v detských časopisoch, vystúpením v médiách, prostredníctvom výstav, web-stránkou školy.../.
7. Ekokódex
Ide o spoločné vyznanie hodnôt a návod k ohľaduplnému správaniu sa k životnému prostrediu pre každého kto navštevuje školu. Eko-kódex by mal byť výsledkom vyjednávania čo najviac žiakov a zamestnancov školy. Môže ísť o súhrn konkrétnych činností a zásad, na ktorých sa všetci dohodli.