Školská knižnica

Školská knižnica poskytuje informácie a poznatky, ktoré sú základom pre úspešné fungovanie v dnešnej spoločnosti založenej na informáciách a vedomostiach. Vytvára podmienky pre celoživotné vzdelávanie a aktívnu účasť na živote spoločnosti. Bola vybudovaná v nových priestoroch v roku 2006, keď sme vyhrali projekt Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc. Knižnica vznikla zlúčením učiteľskej a dvoch žiackych knižníc. Činnosť našej knižnice zabezpečujú: p. Mgr. Darahomíra Šupová a Mgr. Anna Guričanová. 

Priestory knižnice pravidelne využívajú vyučujúci cudzích jazykov, pretože v nej bolo v školskom roku 2011/2012 otvorené nové oddelenie – oddelenie cudzojazyčnej literatúry. Žiaci a učitelia si v ňom môžu vybrať tituly svetových autorov v anglickom jazyku. Fond tohto oddelenia plánujeme postupne  obohatiť o literatúru v ruskom a nemeckom jazyku. Žiaci našej školy využívajú cudzojazyčnú literatúru ako pomôcku pri štúdiu jazykov  a prípravný materiál na recitačné súťaže a jazykové olympiády.

Počas školského roka sú priestory knižnice využívané na rôzne besedy, podujatia a tvorivé dielne.

>>  Online katalóg kníh školskej knižnice  <<
 

 Výpožičné hodiny:

 

Otváracie hodiny popoludní:

 Pondelok:  ----------------- 

Utorok: 13:00 - 14:30


Streda: 13:00 - 14:30


Štvrtok: 13:00 - 14:30


Piatok:  12:30 - 14:00Otváracie hodiny počas prestávok:

    Pondelok: 9:40 - 10:00

   Utorok: 7:45 - 8:00,  9:40 - 10:00 

   Streda: 9:40 - 10:00

   Štvrtok: 7:45 - 8:00,  9:40 - 10:00 

  Piatok: 9:40 - 10:00

 

Školské knihovníčky: 

  Mgr. Drahomíra Šupová

Mgr. Anna Guričanová

  

   Výpožičná doba je jeden mesiac.

Žiadame všetkých čitateľov, aby dodržiavali výpožičné hodiny
a termíny vrátenia vypožičaných kníh.


Činnosť ŠK:
Učiteľom a žiakom poskytujeme absenčné a prezenčné výpožičky.
Žiaci a deti z ŠKD sa zúčastňujú informačnej výchovy.
V knižnici sa realizujú vyučovacie hodiny čítania a literatúry.
Pripravujeme literatúru a organizujeme recitačné súťaže Šaliansky Maťko  a Hviezdoslavov Kubín.


V školskom roku 2023/2024 pripravujeme:


>> Plán Podujatí školskej knižnice pre šk. rok 2023/2024 <<

Knižné novinky

Angličtinári a všetci milovníci cudzích jazykov pozor! V školskej knižnici nastal čulý ruch. Pribudli nám nové cudzojazyčné knižky. Každý vášnivý čitateľ si príde na svoje, pretože zakúpené knižky sa tematicky aj žánrovo rôznia.
Podujatia realizované v školskej knižnici v školskom roku 2014/2015


Podujatia realizované v školskej knižnici v školskom roku 2013/2014


Podujatia realizované v školskej knižnici v školskom roku 2012/2013