Školský parlament

Školský parlament

Školský parlament je poradným orgánom vedenia školy. Do školského parlamentu sú volení zástupcovia tried za každý ročník druhého stupňa a za 4. ročník prvého stupňa na obdobie maximálne 18 mesiacov. Školský parlament sa skladá zo 16 členov. Zloženie je nasledovné: za 4. ročník – jeden člen, za 5. – 9. ročník – traja členovia (jeden z triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, dvaja z bežných tried ročníka).

Školský parlament pracuje v tomto zložení: predseda, podpredseda, zapisovateľ a členovia ŠP, vedie ho koordinátor ŠP – výchovný poradca. Zasadnutia sa konajú spravidla raz mesačne. Z priebehu každého zasadnutia je vypracovaná zápisnica.

Na zasadnutiach sú prítomní:

koordinátor ŠP

predseda, podpredseda, zapisovateľ a členovia ŠP

riaditeľka školy

 

Práva členov školského parlamentu

Člen školského parlamentu má právo:

• voliť a byť volený,

• navrhovať kandidátov na funkciu predsedu ŠP,

• byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania ŠP a slobodne sa k nim vyjadrovať,

• predkladať na rokovanie ŠP požiadavky, sťažnosti a prosby za jednotlivé triedy na riešenie rôznych situácií, problémov na úrovni školy,

• hlasovať za všetky uznesenia ŠP.

 

Povinnosti člena školského parlamentu

Člen školského parlamentu je povinný:

• zúčastňovať sa zasadnutí ŠP,

• sprostredkovať informácie a riešenie jednotlivých problémov podľa požiadaviek žiakov,

• sprostredkovať informácie, požiadavky zo strany riaditeľky školy, resp. výchovného poradcu, či školského psychológa žiakom jednotlivých tried,

• zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

Členovia školského parlamentu:

Ema Michalcová, 4.D                                                          

Mia Peterová, 5.A                                                                

Lívia Bublová, 5.B                                                               

Jakub Košecký, 5.D                                              

Dominik Pilát, 6.A                                               

Ema Arpášová, 6.C                                                              

Samuel Podolec, 6.D                                                            

Kristína Rybanská, 7.A - zapisovateľka  Matúš Labuda, 7.B                                               

Jacob Jo O´Connor, 7.D                                                       

Filip Slamka, 8.A - podpredseda                                                                 

Félix Uhlár, 8.B                                                                    

Alex Arpáš, 8.D                                                                   

Adam Snop, 9.A                                                                   

Martin Šiška, 9.C - predseda                                                

Filip Gregor, 9.D

 

Koordinátor ŠP:

Mgr. Martina Vȍpy