Zamestnanci našej školy


Zamestnanci našej školy: vedenie školy, pedagogickí pracovníci, nepedagogickí pracovníci, prevádzkoví pracovníci školy a školskej jedálne.


 
 
Mgr. Anna Krajčíková

Zaradenie: riaditeľka školy
Môj profil: Univerzitné vzdelanie som ukončila v roku 2000 na Filologickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Mojou aprobáciou sú cudzie jazyky –ruský a anglický. Počas štúdia som absolvovala i zahraničné študijné pobyty v Moskve a Manchestri. Učiť som začala na ZŠ sv. Ladislava v Topoľčanoch a v roku 2006 sa mojím pôsobiskom stala ZŠ Tribečská. Dva roky som bola vedúcou predmetovej komisie cudzích jazykov. Takmer 8 rokov som zastávala funkciu zástupkyne riaditeľky školy pre nižšie stredné vzdelávanie. Dlhé roky som so žiakmi pracovala na medzinárodných elektronických projektoch eTwinning, za čo sme získali aj európske certifikáty kvality. V druhej atestácii som sa venovala akčnému výskumu v oblasti extenzívneho čítania. Som autorkou a spolurealizátorkou rozvojových projektov, ktoré sa v našej škole úspešne realizovali v oblasti čitateľskej gramotnosti, finančnej gramotnosti, zdravia a bezpečnosti v školách a školského stravovania. Mojou snahou je, aby boli všetci, ktorých sa naša škola dotýka, spokojní.
Mgr. Alexandra Mrižová

Zaradenie: zástupkyňa riaditeľky školy
Môj profil: Absolvovala som Pedagogickú fakultu v Nitre, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pedagogika a anglický jazyk a literatúra. S učiteľskou prácou som začínala v roku 2005 v Základnej škole na Lipovej ulici v Topoľčanoch. Ďalšie skúsenosti som načerpala v Základných školách na Tovarníckej ulici a na Gogoľovej ulici v Topoľčanoch. Od roku 2010 pôsobím v Základnej škole na Tribečskej ulici, kde som sa okrem vyučovania anglického jazyka venovala aj práci školského knihovníka. V období rokov 2016 - 2018 som vykonávala funkciu predsedníčky Rady školy pri ZŠ Tribečská 1653/22, Topoľčany. S vyučovaním v základnej škole mám skúsenosti ako žiačka, matka a učiteľka, a preto verím, že problematike školstva z väčšej časti rozumiem. Keďže som absolventkou tejto základnej školy, do ktorej som sa s radosťou vrátila ako učiteľka, dúfam, že moje pôsobenie na jej pôde bude na osoh všetkým, ktorých sa bude moja práca dotýkať.
Mgr. Anna Guričanová

Zaradenie: asistentka vedenia školy
Môj profil: