Školský psychológ a špeciálny pedagóg

Dievčatá a chlapci!
Ak máte nejaký problém, neváhajte a oslovte nás! Sme tu v prvom rade pre vás. Rady vás vypočujeme, pochopíme a poradíme. Vyhľadať nás môžete v čase konzultačných hodín.

Vážení rodičia!
Ak sa vám niečo na vašom dieťati nezdá, neváhajte! Vyhľadajte nás v čase konzultačných hodín alebo na telefónnom čísle 038/5325002.
Školská psychologička – Mgr. Zuzana VRBINČÍKOVÁ

Na škole zastávam pozíciu školského psychológa. Vysokoškolské štúdium som úspešne absolvovala na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V mojej kompetencii sú žiaci so všeobecným intelektovým nadaním a tiež žiaci so zdravotným znevýhodnením (ADHD, ADD, PAS). Ako odborný interný zamestnanec školy spolupracujem hlavne s vedením školy, pedagogickými zamestnancami, so školskou špeciálnou pedagogičkou a výchovnou poradkyňou, ako aj s pracovníkmi poradenských zariadení. Pri svojej práci kladiem dôraz na harmonické medziľudské vzťahy a pozitívnu klímu v triedach a na pracovisku. Konzultačné hodiny: na základe dohody.
Školská špeciálna pedagogička – Mgr. Marcela Šustrová

Na ZŠ pôsobím ako školská špeciálna pedagogička. Univerzitné vzdelanie som získala na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. V mojej starostlivosti sú žiaci I. a II. stupňa ZŠ, ktorí majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Som internou, odbornou zamestnankyňou školy. Spolupracujem s vedením školy, pedagogickými zamestnancami školy, školskou psychologičkou a poradenskými zariadeniami. Mojou prioritou sú žiaci a ich postupné napredovanie vo vzdelávaní. Najväčšou odmenou v práci sú pre mňa viditeľné výsledky, pokroky a spokojnosť žiakov................................. Konzultačné hodiny: každú stredu v čase 14.00 hod. – 15.30 hod.
Práca špeciálnej pedagogičky

Náplň práce školskej špeciálnej pedagogičky: