Profil našej školy


Slovo rodičom:


Treba si vybrať medzi školou,
kde sa učiteľom ľahko vyučuje a školou,
kde sa deťom ľahko učí.
(L. N. Tolstoj)


Z á k l a d n á   š k o l a ,  T r i b e č s k á  1 6 5 3 / 2 2 ,  Topoľčany


Názov školy: Základná škola
Adresa školy: Tribečská 1653/22, 955 01 Topoľčany
Dátum založenia školy: 1. 9. 1967
Právna subjektivita školy : od 1. 1. 2002

IČO :37860721
DIČO : 2021608171

Počet žiakov: 657
I. stupeň: 291
II. stupneň: 366

Počet tried: 33
I. stupeň - 14 tried
II. stupeň - 19 tried

Počet zamestnancov: 88
Počet pedagogických zamestnancov: 65
Počet odborných zamestnancov: 1
Počet nepedagogických zamestnancov: 22

Riaditeľka školy:  Mgr. Anna Krajčíková
Zástupkyňa riaditeľky školy:  Mgr. Alexandra Mrižová
Asistentka vedenia školy:  Mgr. Anna Guričanová

Školská psychologička: Mgr. Zuzana Vrbinčíková
Školská špeciálna pedagogička:  Mgr. Marcela ŠustrováNAŠA PONUKA :•   kvalitná výchovno-vzdelávacia práca pedagógov


•   uplatňovanie inovačných vyučovacích metód


•   formovanie morálnych hodnôt žiakov


•   triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním


•   školská psychologička, špeciálna pedagogička


•   školský klub detí


•   školská jedáleň


•   centrum voľného času


•   vyučovanie cudzích jazykov v 3. – 9. roč.: anglický jazyk, nemecký  jazyk, ruský jazyk (žiaci so všeobecným intelektovým
nadaním   od 1. – 9. roč.)


•   práca s nadanými a talentovanými deťmi – príprava na predmetové olympiády a postupové súťažesúťaže


•   odborné učebne : fyziky, chémie, cudzích jazykov, žiacka kovodielňa, žiacka drevodielňa, kresliareň,
relaxačná  miestnosť, učebne s interaktívnou tabuľou


•   5 počítačových učební


•   realizácia projektov:  eTwinning, 
OTVORENÁ ŠKOLA, ŠKOLA PODPORUJÚCA ZDRAVIE, rozvojové projekty

•   telocvičňa, posilňovňa


•   športový areál (basketbalové ihrisko, futbalové ihrisko, hádzanárske ihrisko, volejbalové ihrisko, atletická dráha,
doskočisko)

•   mimoškolská činnosť žiakov formou záujmových krúžkov (tanečné, športové, prírodovedné, zdravotnícke, požiarnícke, spevácke, matematické, internetové, cudzích jazykov, kuchárske, ...)


•   školy v prírode pre žiakov 1. – 9. roč.


•   plavecký výcvik žiakov  v 2. – 4. roč., plavecký zdokonaľovací výcvik v 6. ročníku


•   lyžiarsky kurz žiakov 7. a 8. ročníka


•   protidrogová prevencia


•   učiteľská a žiacka knižnica  


•   každoročná školská akadémia pre rodičov


•   tanečný kurz "Venček" pre žiakov 9. roč.


•   medzinárodná spolupráca so ZŠ v Luhačoviciach

•   triedne besiedky pred sviatkami


•   každoročné stretnutia s bývalými zamestnancami

•   príprava a organizovanie žiackych súťaží
a seminárov pre učiteľov