Enviroprojekt 2011 - Enviropohľady


       Hlavnou myšlienkou projektu je aktivitami prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí. Ďalej naučiť žiakov zveľaďovať životné prostredie, vychovávať prostredníctvom životného prostredia a to vlastnou aktívnou pracovnou činnosťou, rozvíjať u nich poznávacie, bádateľské schopnosti, zručnosti a prispieť k získaniu pozitívnych emocionálnych zážitkov.
 

 

1. Oblasť projektu: Spoznávajme a chráňme svet prírody

* Čistenie areálu školy * Naše políčka * Exkurzia do Slovenského poľnohospodárskeho múzea v Nitre * Návšteva fariem * Návšteva kompostárne a dotrieďovacieho dvora * Výsadba stromčekov
2. Oblasť projektu: Energia kontra ľudstvo!

Naša spoločnosť sa dostala do bodu, kedy si začíname uvedomovať vážnosť míňajúcich sa zásob takmer všetkých prírodných zdrojov, na ktorých je ľudstvo závislé. Denne sme konfrontovaní správami o vyčerpávaní fosílnych palív, o ekologických katastrofách doma, či v zahraničí, či nevyspytateľnými prejavmi počasia v dôsledku prebiehajúcich klimatických zmien.
2.1 Neobnoviteľné zdroje energie

„Dnes si len málokto uvedomuje, že ľudstvo stojí na prahu novej energetickej revolúcie. Bez podstatnej zmeny vo využívaní palivových zdrojov totiž nebude pravdepodobne možné zabezpečiť rozvoj spoločnosti v horizonte rokov 2010 – 2030.“ Emil Bédi - Koniec ropnej éry.
2.2 Efektívnosť využívania obnoviteľných zdrojov energie na území SR

Venovali sme sa aj možnostiam využívania obnoviteľných zdrojov energie na území SR. Vytvorili sme štyri skupiny detí, ktoré pracovali na problematike obnoviteľných zdrojov energie. Skupiny žiakov mali k dispozícii Excel dokument (príklad dokumentov jednotlivých skupín ako aj výsledný dokument v prílohe) obsahujúci jednotlivé druhy obnoviteľných zdrojov energie spolu s faktormi, ktoré sú dôležité na úspešné využitie týchto zdrojov (dodané vyučujúcim na základe podrobnejšej analýzy dostupnej literatúry).
2.3 ENERGODOM - návrat k prírode

Cieľom školského projektu bolo ukázať žiakom, že vyučovacie hodiny nemusia znamenať iba čas odsedený v lavici, ale že oni sami sa môžu podieľať na vyučovaní, a tak sa aj viac naučiť. Je prirodzené, že každý žiak si odnesie iné vedomosti a zručnosti podľa svojich potrieb, záujmov či talentu, ale tieto by mali mať spoločného menovateľa. Ním je obmedzenosť neobnoviteľných zdrojov energie vzhľadom na rastúcu spotrebu, čo si vyžaduje hľadanie alternatívnych zdrojov a ekonomické hospodárenie s energiou.
2.4 Energia, zachráňme ju!

Energy. Let's save it - je kreslená rozprávka, v ktorej sa nerozpráva. Nájdeme v nej iba obrázky a hudbu, ktoré nás zábavným spôsobom zoznámia s tipmi, ako šetriť energiu a zároveň aj peniaze. Rozprávkou nás sprevádzajú dve postavičky záchranárskeho tímu, ktoré sa snažia „zachrániť“ energiu tým, že učia rodinu ako energiou šetriť. Copyright European Commission http://ec.europa.eu/
2.5 Úspora energie

Viete, koľko energie spotrebuje prevádzka našej školy? Neplytvá naša škola energiou? Navrhneme a zrealizujeme úsporné opatrenia, ktoré znížia spotrebu energie v našej škole?
2.6 Možnosti šetrenia energie v škole

* Zdôrazniť dôležitosť hospodárneho využívania elektriny a vody * Informovať žiakov o alternatívnych zdrojov energie * Žiaci – pátrači - realizácia súťaže „ Maskot“ * Zníženie spotreby energie v dôsledku vykonaných opatrení *
3. Oblasť projektu: Enviroproblémy regiónu

Skúmanie enviroproblémov v regióne mesta Topoľčany. Využitie obnoviteľných zdrojov energie v regióne.
3.1. Firma ALTER ENERGO a. s.

Pátranie po bezpečnom a trvalo udržateľnom zdroji energie predstavuje jednu z najväčších výziev ľudstva na modrej planéte. Je však otázne, koľko energie potrebujeme a či ju dokážeme získať z obnoviteľných zdrojov všetku – týmito slovami sa nám prihovorili pán Ing. Káčerík Peter a pán Ing. Sokol Štefan.
3.2 Ilegálne skládky v našom okolí

Čo sú to ilegálne skládky a aký dopad majú na naše životné prostredie ... Ilegálne skládky - prieskum v okolí mesta Topoľčany.
3.3 Enviropokusy

Vytvorenie zbierky enviropokusov a ich praktická realizácia žiakmi našej školy.