Enviroprojekt 2011 - Enviropohľady

Cieľ projektu


    V nadväznosti na ŠkVP v prvom roku realizácie projektu sa chceme zamerať na zlepšenie životného prostredia školy a jej okolia prostredníctvom aktívnej činnosti detí a vytvorenie webového portálu pod názvom „Enviropohľady“ s ekopokusmi, žiackymi videozáznamami a projektmi, fotogalériou, s aktualitami o realizácii projektu a diskusným fórom.

    V druhom roku chceme na projekte pracovať s partnerskými školami v zahraničí – Luhačovice, Španielsko, Poľsko, Grécko. Porovnáme stav životného prostredia už v celom topoľčianskom regióne (nielen v okolí školy) a v ich regióne prostredníctvom programu etwinning. Výsledky budú prezentované na vytvorenom enviroportály s diskusným fórom. Do realizácie projektu zapojíme rodičov našich detí, starých rodičov a inú verejnosť.

     Na základe získaných skúseností z predchádzajúcich rokov, zo spolupráce so školami v zahraničí chceme v treťom roku skvalitniť enviromentálnu výchovu prípravou vlastných priestorových pomôcok so žiakmi. V areáli školy vytvoriť model veternej elektrárne, kompostovisko, náučný chodník a pod. Pokračovať budeme v zdokonaľovaní triedenia odpadu a nainštalujeme v inej časti školy úsporné žiarovky.

     V štvrtom roku chceme vytvoriť v spolupráci so zahraničnými školami medzinárodný enviroportál pod názvom „Enviropohľady (Enviroviews)“, kde budú okrem výstupov žiackych projektov aj učebné texty zamerané na environmentálnu výchovu vo viacerých jazykoch, ekotesty pre žiakov a pod. Naším cieľom je vytvoriť trvalú spoluprácu v oblasti environmentálnej výchovy so školami v zahraničí.