Telesná výchova

   
   
    Jedným z poslaní dobrej školy je výchova žiakov k športu, ktorá zabez- pečuje zdravý vývin žiakov a napokon aj ich zdravý život. Medzi žiakmi je telesná výchova najčastejšie najpopulárnejším predmetom. V súčasnosti sa stáva kľúčovým momentom, motivujúcim žiakov vypnúť počítače a odložiť mobilné telefóny do prezliekarní (či trezoru riaditeľky). Závislosť od informačných a komunikačných technológií sa predmetu telesná výchova, našťastie a chvalabohu, vyhýba, a preto ešte stále platí: V zdravom hardvéri zdravý softvér.

    Úspechy našich žiakov v športových aktivitách sú svedectvom ich záujmu, sebadisciplíny a individuálnej či tímovej práce. Táto stránka vznikla v prvom rade z iniciatívy vytvoriť prehľad organizácie športových aktivít, na ktorých žiaci úspešne participujú.

     Na stránke priebežne prinášame informácie o športovej kultúre v našej škole.