Zdravotnícky pracovník v škole

 
Vďaka úspešnému zapojeniu sa do výzvy MŠVVaŠ SR pod názvom „Zdravotnícky pracovník v materskej škole, v základnej škole alebo v strednej škole“, v našej ZŠ Tribečská  od 1. septembra 2022  pôsobí nový nepedagogický zamestnanec – zdravotnícky pracovník. Výzva je realizovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR. Výdavky na mzdu a odvody zdravotníckeho pracovníka sú počas celej doby trvania projektu od 1.9.2022 do 31.8.2024 plne hradené z Plánu obnovy a odolnosti SR.
  Našim hlavným cieľom pre zapojenie sa do tohto projektu bolo zvýšenie bezpečnosti žiakov v škole. Veríme, že prácou zdravotníckeho pracovníka odbremeníme pedagogickým zamestnancom školy, ale aj Vás, zákonných zástupcov, ktorých detičky majú zdravotné problémy. Žiaci so zdravotným znevýhodnením sa budú môcť plnohodnotne zúčastňovať všetkých školských akcií za prítomnosti zdravotníckeho pracovníka. Sme Vám plne k dispozícii v riešení rôznorodých situácií.
   Zdravotnícky pracovník v našej škole poskytuje zdravotnícku, ošetrovateľskú starostlivosť a prvú pomoc; v prípade nutnosti privolá RZP; v prípade náhleho zdravotného problému žiaka ho prevezme od vyučujúcej z triedy do zdravotníckej miestnosti na prízemí hlavnej budovy školy a telefonicky kontaktuje zákonného zástupcu, s ktorým sa dohodne na ďalšom postupe; sprevádza žiakov na športových, výchovných, kultúrnych a pod. podujatiach, školských výletoch, exkurziách a výcvikoch; pomáha žiakom so zdravotným znevýhodnením; vykonáva dozor nad žiakmi; organizuje preventívne a poradenské aktivity v oblasti podpory zdravého životného štýlu a prevencie ochorení.
Zdravotnícky pracovník poskytuje žiakom školy zdravotnú starostlivosť výlučne na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu! 
 


Mudrochová Petra 
Môj profil:
    Na škole pôsobím ako zdravotnícky pracovník a mojou náplňou je poskytovať žiakom zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť a poskytovanie prvej pomoci. Mám ukončenú Strednú zdravotnícku školu odbor všeobecná sestra a 20 ročnú prax na rôznych ambulanciách a nemocničných oddeleniach. Okrem toho som pôsobila ako zdravotník v táboroch a v školách v prírode. Náplňou práce bude starať sa o žiakov v náhlej zmene zdravotného stavu, sprevádzanie detí na výletoch, exkurziách, športových podujatiach a pobytových školských akciách. Starostlivosť o deti bude poskytovaná iba na základe informovaného súhlasu rodiča (zákonného zástupcu) a každú zmenu zdravotného stavu mu hneď telefonicky oznámim kde sa dohodneme na ďalšom postupe.

Moja pracovná doba je každodenná v čase od 7.00-15.00 hod. a v prípadoch ohľadom zdravotného stavu ma môžete kontaktovať na t.č.0917 911 655.
Verím že pre školu budem prínosom a hlavne zdravotne znevýhodneným deťom pomôžem začleniť sa do kolektívu.
 
Prílohy:

Informovaný súhlas - Otec
Informovaný súhlas - Matka