Projekt -„Obsahová a procesuálna prestavba vzdelávania vzhľadom na požiadavky súčasnej spoločnosti“


Projekt „Obsahová a procesuálna prestavba vzdelávania vzhľadom na požiadavky súčasnej spoločnosti“ je financovaný z Európskeho sociálneho fondu v rámci výzvy operačného programu Vzdelávanie, Prioritná os 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú.
Kód výzvy: OPV-2008/1.1/02-SORO


Analýza situácie

Deti 1.- 5. ročníka ZŠ sú veľmi vnímavé a schopné absorbovať veľké množstvo informácií. Majú záujem o všetko nové, sú vysoko motivované a chcú byť úspešné. Pred príchodom do vzdelávacieho systému nadobúdajú deti poznatky predovšetkým vlastnou skúsenosťou, po vstupe do inštitúcie, ktorá sa snaží dieťa efektívne rozvíjať (t.j. za krátky čas maximálne intenzívne) sa dieťa v učení preorientováva podľa školou prezentovaných požiadaviek. Je mimoriadne dôležité ako dieťa v prvom roku ovplyvníme v tom, čo sa od neho požaduje.
Tvorba a inovácia školského vzdelávacieho programu školy

Našim cieľom je vytvoriť vzdelávací program školy vo väzbe na štátne kurikulum a potreby regiónu. Vzhľadom na koreláciu detí na najbližší svet implementovať do  obsahu vzdelávania rešpektovanie obsahového zamerania vzdelávania na lokalitu a región.
Metodika tvorby vzdelávacích modulov

Cieľom je analyzovať potreby a prekážky pri využívaní vzdelávacích modulov v procese vzdelávania. Príprava pedagogických zamestnancov na tvorbu vzdelávacích modulov v prostredí prezentačného a edukačného programu Adobe Captivate a využívanie vzdelávacích modulov v procese vzdelávania. Tvorba metodického materiálu pre využívanie informačných technológií v procese vzdelávania a pre vytváranie moderných vzdelávacích modulov.
Metodika používania školského vzdelávacieho systému

Cieľom je analyzovať potreby a prekážky pri využívaní školského vzdelávacieho systému v procese vzdelávania. Príprava pedagogických zamestnancov a žiakov ako užívateľov školského vzdelávacieho systému so zámerom dosiahnuť najväčšiu možnú efektivitu pri zavádzaní tohto systému do vzdelávacieho procesu. Tvorba metodického materiálu pre využívanie školského vzdelávacieho systému s opisom prehľadu funkcií a návodu na jeho používanie.
Tvorba školského vzdelávacieho a vyhodnocovacieho systému

Cieľom aktivity je zriadiť školský vzdelávací systém, ktorý prostredníctvom databázy vzdelávacích modulov pomôže zásadne zmodernizovať metódy vzdelávania žiakov a vyhodnocovania výsledkov. Tiež sa zásadne zlepší informovanosť rodičov aj verejnosti o úrovni vzdelávania na škole. Cieľom aktivity je aj pretrvanie prostredia pre tvorbu nových vzdelávacích modulov pre všetky hlavné predmety ZŠ aj po skončení projektu.
Podpora projektového vyučovania na I. a II. stupni ZŠ

Cieľom je zrealizovať školenie pre pedagógov I. a II. stupňa so zámerom získať poznatky o praktickej realizácii projektového vyučovania a využívaní IKT v projektovom vyučovaní. Parciálnou, ale vo významnej miere využívanou súčasťou novo-implementovaných metodík bude využitie výskumne ladených vzdelávacích aktivít v prírodovedných predmetoch prvého stupňa ZŠ.
Praktická realizácia projektového vyučovania v 1. a  2. ročníku ZŠ

Cieľom je zrealizovať projektové vyučovanie v 1. a 2. ročníku ZŠ. Zaviesť do primárneho vzdelávania koncepcie postavené na princípoch sociálneho konštruktivizmu so zameraním na výskumne ladené učebné postupy (IBSE – inquiry based science education).
Praktická realizácia projektového vyučovania v 3. - 4. ročníku ZŠ

Cieľom je zrealizovať projektové vyučovanie v 3. – 4.ročníku ZŠ. Zaviesť do primárneho vzdelávania koncepcie postavené na princípoch sociálneho konštruktivizmu so zameraním na výskumne ladené učebné postupy (IBSE – inquiry based science education).
Praktická realizácia projektového vyučovania v 5. ročníku ZŠ

Praktická realizácia projektového vyučovania v 5. ročníku ZŠ Cieľom je zrealizovať projektové vyučovanie v 5.ročníku ZŠ. Zaviesť do vzdelávania koncepcie postavené na princípoch sociálneho konštruktivizmu so zameraním na výskumne ladené učebné postupy (IBSE – inquiry based science education).