Výchovný poradcaVýchovné (pedagogicko-psychologické) poradenstvo predstavuje jednotne organizovanú sústavu špecializovaných odborných služieb, ktoré sú integrálnou súčasťou systému výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách.


Hlavnou úlohou výchovného poradenstva je pomáhať riešiť špecifické otázky psychického, výchovného a sociálneho vývinu detí a mládeže.


Mgr. Martina Vöpyvýchovná poradkyňa

Konzultačné hodiny :

streda 13.00 - 15.00 h.
Termín konzultácie je možné telefonicky dohodnúť.
Kontakt: 038/5325002