2.2 Efektívnosť využívania obnoviteľných zdrojov energie na území SR
     Tieto faktory mali rôznu váhu, ktorú im žiaci prisudzovali podľa vlastného uváženia na základe svojich vedomostí a analýzy silných a slabých stránok daných zdrojov energie prezentovaných učiteľom (celková váha faktorov – 100%).

Následne priraďovali body podľa toho, ako je možné využiť daný faktor na Slovensku v prípade toho - ktorého obnoviteľného zdroja energie (1-nevyužiteľný na SR, 10 – využiteľný v maximálnej možnej miere).

     Výsledok bol automaticky vygenerovaný na základe zadaných údajov. Skupiny prezentovali výsledok svojej práce na hodine spolu so zdôvodnením pridelených váh jednotlivých faktorov a tiež bodov, ktoré udelili zdrojom energie.