Enviroprojekt 2011 - Enviropohľady

Popis projektu


    V súčasnosti sme svedkami, že u našich žiakov stále viac a viac absentuje spätosť s prírodou, práca v teréne. Naši žiaci žijú v meste a väčšina z nich nemá možnosť pracovať s pôdou, sadiť, starať sa o rôzne druhy rastlín a skúmať životné prejavy rastlinných a živočíšnych druhov priamo v prírode. Ak naučíme deti prírodu poznávať, milovať, budú ju aj chrániť. Žiaci v škole, ale aj doma bežne plytvajú pitnou vodou, elektrickou energiou, produkujú množstvo odpadu a netriedia ho. Vytvárajú sa nelegálne skládky v okolí školy a v regióne.
   Považujeme za prioritu zvyšovať environmentálne uvedomenie žiakov a to systémovým prístupom k environmentálnej výchove. Na princípoch sociálneho konštruktivizmu, formou bádania a riešenia problémových úloh, priamych zážitkov chceme naučiť deti chrániť prírodu a participovať na eliminovaní ekoproblémov vzťahujúcich sa na blízke životné prostredie detí – divoké skládky, šetrenie energie, vody, ochrana prírody.
     Zároveň je potrebné rozvíjať spoluprácu so zahraničnými školami, komparovať prístupy k imlementácii environmentálnej výchovy v medzinárodných súvislostiach a sprístupniť informácie verejnosti formou webu. Uvedené problémy riešiť prostredníctvom aktivít projektu.
    Na vyučovacích hodinách, ale aj počas mimoškolskej činnosti detí budeme realizovať aktivity v troch oblastiach. Na projekte budú pracovať všetci žiaci našej školy v skupinách a niektoré aktivity si rozdelíme podľa ročníkov.
 
1. Oblasť projektu
„Spoznávajme a chráňme svet prírody“
 
2. Oblasť projektu
„Energia kontra ľudstvo!"
 
   3. Oblasť projektu
 –  enviroproblémy regiónu  besedy s pracovníkmi životného prostredia