Literárna tvorba


Práce žiakov našej školy z hodín literatúry a vlastná tvorba.

Európa v škole 2013

Ponúkame na prečítanie kolekciu žiackych literárnych prác, ktoré reprezentovali našu školu v obvodnom kole literárnej a výtvarnej súťaže Európa v škole 2013. Heslom 60. ročníka tohto medzinárodného projektu je "Európa občanom – občania Európe". Žiaci vo svojich literárnych prácach zareagovali na témy: Nájdené v Európe, Rôznorodosť kultúr, Zjednotená Európa – od konceptu k realite, Vývoj v Európe od priekopníkov európskej myšlienky k dnešku.
Básne s voľným veršom

Po prečítaní básní Vojtecha Mihálika: Boháčka a Za rúčky žiaci 7.A zistili, že tieto básničky nemajú viazaný verš, čiže pravidelný rým a rytmus, že verš má rôznu dĺžku a umiestnenie v básni. Urobili vlastné pokusy a vytvorili krátke poetické útvary s voľným veršom. Nie vždy sa to podarilo, lebo zmysel pre klasické rýmovanie je u detí silný. Ako inšpiračný zdroj im poslúžil obrázok od ilustrátora učebnice Literárnej výchovy pre 7. ročník Jána Vrabca..................... Mgr.L.Balážová
O škole, prázdninách a kamarátoch

Týmito básničkami a krátkou prózou deti zo 7.A reagujú na začiatok školského roku, staré i nové priateľstvá a spomínajú na prázdniny. Vo vlastnej tvorbe využívajú trópy, slovné, zvukové figúry a iné im známe umelecké jazykové prostriedky. Osviežte sa milou detskou poéziou a prostotou. Mgr.L.Balážová
Pojmové a myšlienkové mapy v 7.A

Pojmové a myšlienkové mapy sú veľmi dobrým pomocníkom pri rozbore literárneho textu. Sú jedným zo spôsobov ako vizuálne znázorniť a vyjadriť svoje chápanie pojmov a myšlienok, ako aj ich vzájomné vzťahy. Jednotlivé prvky pojmových a myšlienkových máp, ktoré spolu súvisia sú pospájané spojnicami, šípkami. Tieto spojnice vyjadrujú, čo z čoho vyplýva, čo s čím súvisí, čo po čom nasleduje. Mapy pomáhajú žiakom pochopiť dej úryvku, konanie postáv, vzťahy medzi jednotlivými postavami. Myšlienkové mapy slúžia k zapisovaniu a zmapovaniu myšlienkového procesu. Princípom je sloboda uvažovania žiakov nad problémom ako nad celkom, čo sa aj darí žiakom 7.A na hodinách literatúry. ....................................... ...............Mgr.L.Balážová
Prebásnené báje

Žiaci 6.A sa na krátky čas zmenili na básnikov, ktorí si vzali na mušku báje písané formou prózy. V nich slovné spojenia, vety, súvetia, odseky zmenili ako čarovným prútikom na rýmy. Pri tejto práci sa snažili neodkloniť sa od témy a hlavnej myšlienky týchto krátkych literárnych diel. Porovnávali, analyzovali prozaickú i poetickú podobu bájí a hľadali odlišnosti. Nakoniec dospeli k názoru, že predsa len je ľahšie tvoriť prózu ako viazať text do veršov. Mgr.L.Balážová
Science-fiction v 8.A

Po ukončení tematického celku Vedecko-fantastická literatúra sa žiaci 8.A pokúsili tvoriť v podobnom duchu ako Jules Verne, Arthur Conan Doyle, Douglas Adams, Karel Čapek či Jozef Repko. Námety čerpali zo svojej fantázie a z poznatkov súčasnej vedy a techniky. Nešlo o nijaké rozsiahle diela, ale o krátke sci-fi príbehy. Ak obľubujete tento literárny žáner, prečítajte si ich. ................ Mgr.L.Balážová
Mám básničku na jazýčku

Dlhá je cesta, kým deti prednesú svoju vlastnú tvorbu spolužiakom v triede. Najskôr musí prísť inšpirácia rôznymi životnými situáciami, príhodami alebo krásami v prírode, drobnými starosťami i radosťami. Potom nasleduje hľadanie vhodných jazykových prostriedkov, rýmov, rozličné úpravy, štylizovanie, sledovanie správnosti textu, hľadanie vhodného názvu básne atď. Až potom môže zasvietiť talent alebo veľká snaha. Nahliadnite do básnickej tvorby žiakov 6.A, 7.A a 8.A a posúďte, nakoľko sú z nich zdatní poeti a poetky. Práce sú zo začiatku školského roka 2011/2012. Mgr.L.Balážová
Literárne všeličo

V tomto školskom roku sme v triedach so všeobecným intelektovým nadaním na hodinách literatúry tiež nezaháľali. Ponúkame na prečítanie niekoľko literárnych útvarov. Z 5.A triedy sú to komiksy s rôznymi námetmi. V 7.A sme tvorili myšlienkové mapy k úryvku „Premožiteľ neviditeľných dravcov“ – o francúzskom lekárovi a vedcovi Louisovi Pasteurovi, ktorý vyhral tvrdý boj s besnotou. Zo 6.A vyberáme fiktívne dialógy a k tomu ešte niečo z tvorby nádejného spisovateľa Dominika Kucbela z 5.A. Nech sa vám dobre číta. Mgr.L.Balážová
Píšeme ku Dňu Zeme

Deti zo 6. A triedy veľmi pohotovo a tvorivo zareagovali na tému Ako je to s naším životným prostredím a vytvorili literárne práce rôznych žánrov - poviedky, sci-fi poviedky, rozprávky, fejtóny i vymyslené príbehy. V spleti fantastických postáv, prostredí a dejov hľadali i nachádzali odpoveď na otázku: Čo by mali ľudia urobiť, aby pomohli prírode, a tým aj sebe? Niektoré z prác si určite radi prečítate............................. Mgr. Balážová
Na vlnách poézie

Aj tento školský literárny rok sme odštartovali v triedach pre deti so všeobecným intelektovým nadaním vlastnou tvorbou básničiek. Námety sú z detského sveta – skutočného aj neskutočného, zo sveta zvieratiek a vecí. Deti písali o prírode, sviatkoch, udalostiach, ročných obdobiach, ľudských citoch a vlastnostiach... Vo svojich básňach vhodne využili poznatky z teórie literatúry: metafory, epitetá, personifikácie, zdrobneniny, poetizmy, prirovnania... Tvorili viazané i neviazané verše, rýmy, spájali ich do strôf. Nalaďte sa na básnickú vlnu, prečítajte si a posúďte. .................................................... Mgr.L.Balážová
Poézia 2009/2010

V školskom roku 2009/2010 vytvorili žiaci v triedach pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním veľa pekných a zaujímavých básničiek. Niektoré z nich prezentovali našich nádejných básnikov v literárnych súťažiach Európa v škole, Dúha a O cenu Zlaty Dônčovej.
Próza 2009/2010

Žiaci 6.A vytvorili veľké množstvo prozaických prác, ktoré reprezentovali našu školu v rôznych autorských súťažiach. Prózy D. Košťálovej a J. Roneca získali viaceré ocenenia, o ktorých sa už písalo na hlavnej stránke.
Básnické prvosienky 5.A triedy

Na hodine literatúry deti upútal nonsens v ľudovej slovesnosti – v riekankách, piesňach, vtipoch, ale i slovné hračky a absurdné príbehy v umeleckej literatúre, taktiež niektoré básničky zo slovenskej literatúry, ktoré sú plné nezmyslov. Písali ich: Miroslav Válek, Ľubomír Feldek, Daniel Hevier... O to isté sa pokúsili i žiaci 5.A triedy. V niektorých básňach to s nonsensom celkom vyšlo, niektoré upútajú detskou úprimnosťou a snahou o zachovanie rýmu. V niektorých nás deti vtiahli do sveta svojej fantázie, v iných vyslovili svoje dojmy, názory a myšlienky. Je však isté, že ich básničky – ako prvé pokusy o veršovanie – pekne obstoja........... Mgr. L. Balážová
Z literárnej tvorby žiakov

Výber zo staršej vlastnej tvorby žiakov v triedach pre intelektovo nadané deti.