Výtvarná tvorba


Práce žiakov našej školy z hodín výtvarnej výchovy.

Strom – to je velikánsky kvet...

Tematika stromu zmiešaná s riadnou dávkou fantázie a kreativity. Práca s obvyklým námetom nasmerovaná do neobvyklej sféry, kde je spleť ciest vedená tvarmi stromu, kde z veľkého stromu vyrastajú malé stromčeky, kde na strome kvitnú gombíky, svietia oči alebo sa na ňom vyníma stredoveký zámok. Niektoré stromy sú personifikované, iné doladené dekoratívne. Takto sa na hodine výtvarnej výchovy realizovali ôsmaci. Techniku si volil každý žiak podľa vlastného výberu. Niekto zvolil temperu, niekto akvarel, olejový, kriedový pastel, fixky, ceruzu, pastelky... Rovnako ako výsledný efekt bol zaujímavý i proces vzniku týchto prác.... Mgr.L.Balážová
Ľudské a zvieracie obydlia

Na hodine výtvarnej výchovy v 5. ročníku sme rozvíjali tému - Figúra v krajine. Ľudská alebo zvieracia postavička mala byť zobrazená vo svojom prirodzenom prostredí. Patričnú pozornosť sme venovali kresbe a vytváraniu dobrej kompozície. Pozadie je vhodne dotvorené štylizovanými, ale aj imaginárnymi obrazovými prvkami. Na farebné riešenie sa hodil pôsobivý olejový pastel. Deti sa veľmi dobre popasovali jednak s námetom, jednak s technikou pastelu. Otvorte si fotogalériu a posúďte sami. .................... Mgr.Balážová
Prívesky pre mamičky

Tieto výtvarné práce zhotovili žiaci 6.C triedy. Sú vyrobené z moduritu a samotvrdnúcej hmoty. V ich príprave sme sa museli zmestiť do krátkej časovej jednotky, pretože materiál jednak rýchle tvrdne, jednak po krátkom čase puká. Prívesky majú rôzne tvary a farebnosť. Deti tu prejavili svoj zmysel pre dekoratívnosť, detail, cit pre výber farieb a niektoré i pre farebnú harmóniu.
Výstava hláv a klobúkov

To, čo uvidíte na fotografiách, je záverečná prehliadka pokrývok hláv, ktoré sme nazvali klobúky pre aprílové počasie. Sú to „vylepšené“ už existujúce klobúky a čiapky alebo samostatne zhotovené z papiera, kartónov, textilu a iných pomocných materiálov. Niektoré hýria pestrosťou, iné sú jemne extravagantné, nájdu sa i také, ktoré by sa mohli použiť pri určitých príležitostiach. Vytvorili ich dievčatá zo 6.B a 7.C. Cieľom tejto výtvarnej akcie bolo zaujímavým spôsobom odprezentovať tieto „uletené“ klobúky.
Face painting – maľovanie tváre

Maľovanie tela a tváre patrí k najstarším ľudským umeleckým prejavom. Je to druh umenia, ktoré používa ako základný prostriedok ľudskú tvár. Niektorí výtvarní tvorcovia ho doviedli k úplnej dokonalosti a originalite. Žiaci 8.A a 9.A si vyskúšali svoje schopnosti v tomto odbore výtvarnej tvorby na hodinách výtvarnej výchovy. Bola to zároveň i predpríprava na Topoľčianske knižné hody ( akcia v rámci osláv MDD ), kde pomocou farieb na telo maľovali tváre a tváričky záujemcov.
Vtáčie hniezda – domaľovaná koláž

Tematické práce súvisiace s príchodom jari vytvárali žiaci 5.D triedy s veľkou chuťou a záujmom. Hoci námet je pomerne jednoduchý, zato technika im „dala poriadne zabrať“. Najskôr sa museli pohrať s papierovou kolážou, potom urobiť pôsobivú kresbu fixom alebo tušom a nakoniec prácu farebne doriešiť vodovými farbami či pastelkami. Zaujímavé sú rozličné kompozičné a tvarové riešenia, svojrázne pochopenie námetu jednotlivými žiakmi a zmysel pre rytmus. Práce hýria pestrými farbami, pôsobia čisto a spontánne.
Čarovanie s gombíkmi

Gombík – typický šperk pre obdobie Veľkej Moravy. Najčastejšie sa používal ako ozdoba, menej na zapínanie. Najväčší rozvoj gombíkovej módy bol zaznamenaný v období baroka a renesancie. Počas svojho historického vývinu sa tvarom, detailami, farebnosťou a zdobením prispôsoboval dobovej móde. Tieto naše nie sú ani z kostí, ani z kovu, ani z dreva, ani zo skla, ani z plastov, ani..., ani... Sú z moduritu, modelovacej hmoty, ktorá sa vytvrdí krátkym varom. Potom sa ešte overí zmysel pre dekoratívnosť a cit pre farebnú harmóniu a gombíky sú hotové. I keď nie na sveter, sako alebo blúzku, ale ako výtvarný artefakt žiakov deviateho ročníka obstoja. Pravda?
Plastelínové variácie na tému – Šperky

K výrobe plastelínových šperkov nás inšpirovali figúrky z plastelíny v animovaných filmoch. Deti veľmi rady pracujú s rozličnými modelovacími hmotami. Plastelína je pomerne lacný materiál, ľahko sa s ňou pracuje, je tvárna a dajú sa z nej vytvárať aj detailné prvky, ktoré sú typické pre niektoré šperky. Pri tejto práci sme hľadali rozličné tvarové a farebné riešenia. Každý mal možnosť prejaviť tu svoj vkus, výtvarný názor a v nemalej miere i svoju fantáziu. Šikovní šiestaci, však?
Zátišie – ako Picasso

Ako inšpiračný zdroj k týmto prácam sme použili reprodukciu Picassovho zátišia. Po krátkom pozorovaní obrazu sme sa najskôr venovali kresbe, ktorá je prevedená na základe vizuálneho vnemu. Farebné dotvorenie je už voľnejšie, smelé a spontánne. Práce pôsobia dekoratívne a komorne.
Slovensko moje – súťaž

Výtvarné prace - inšpirované mottom súťaže. Čerpali sme z viacerých námetových oblastí – ako je kultúra, šport, trávenie voľného času... Zamerali sme sa na rôzne kompozičné riešenia, proporcie ľudského tela, tváre a využitie priestoru. Žiaci volili lokálnu, ale i obmedzenú farebnosť. Niektorí kládli veľký dôraz na detaily.
Pohľadnice – vianočné ladenie

Práce sú vyhotovené v programe Skicár. Sú to jednoduché kresby kolorované farebnou výplňou. Cieľom bolo využiť rozličné kompozičné možnosti, svetelný a farebný kontrast. Vianočné a biblické motívy takto dekoratívne poňaté prispeli k peknej predvianočnej atmosfére v škole.
Detský festival – plagát

Jednoduchá kompozícia - v programe Skicár. Išlo tu o vyjadrenie spolupatričnosti a priateľstva detí bez ohľadu na farbu pleti. Využitá je pestrá farebnosť, pozadie obrazových prvkov vhodne dotvára kolorit obrazu. Zámerne sme nepridávali písmo, na zložitejších prácach by pôsobilo rušivo. Prvá práca získala ocenenie v krajskej súťaži.
Dekoratívne práce – pomocou šablón

Na vytvorenie dekoratívnych plôch sme využili ako dekor šablóny, ktorých obrovské množstvo ponúka program Revelation Natural Art. Trochu sme sa potrápili s pravidelným radením a hľadaním harmonických a kontrastných farieb. Dosť času zabralo i vyhľadávanie vhodných šablón, ktoré by zodpovedali vkusu jednotlivých autorov. Sú to návrhy na dekoratívny obalový papier.
Na hodine výtvarnej výchovy

Pracovná atmosféra na hodine výtvarnej výchovy. Deti počas fašiangového obdobia zhotovujú masky z papiera a kartónu. Na tvarové spestrenie ešte využívajú aj novinový papier, farebný staniol a ďalšie drobnosti. Na záver si prácu spestria farbou. Tí najmenej trpezliví fixkou. Hlavným cieľom je, aby maska mala pôsobivý výraz. Neskôr ich využijeme pri hre vo výtvarnej akcii „ Kto som ja?“
Moje želanie

V motivačnom rozhovore boli spomenuté viaceré priania jednak osobné, jednak celospoločenské i celosvetové. Deti sa rozhodli spracovať dve námetové oblasti – rozprávkovú zlatú rybku a tému súvisiacu s ekológiou - čisté životné prostredie bez odpadkov a iných škodlivých vplyvov. Techniku si volili z ponuky programu RNA.