Výtvarná tvorba


Práce žiakov našej školy z hodín výtvarnej výchovy.

Staršia architektúra

Na základe predstavy a fantázie zobrazovali piataci historické budovy z predchádzajúcich storočí. Zaoberali sa priestorovým rozložením častí domov do hĺbky v horizontálnom i vertikálnom smere, odstupňovaním farebnej a svetelnej intenzity a osvetlením jednotlivých častí budov.
Parafráza krajiny

V parafráze krajiny sa žiaci 7. ročníka zaoberali priestorovým zoskupením prvkov v krajine, zákonitosťami ich optického skresľovania a pochopením základných zákonitostí perspektívnych javov. Učili sa vnímať priestor aj ako výrazový komponent v umeleckej tvorbe, hlavne v maľbe.
Detské portréty

Šiestaci výtvarne riešili figurálne výjavy, v ktorých zobrazovali svoje zážitky, pocity, prežité udalosti a dojmy na základe predstavivosti a fantázie. Volili sme také námety, ktoré by v deťoch prebúdzali záujem o nové javy a poznanie, a tiež v nich podnecovali pocit optimizmu a radosti.
Mozaiky so zvieratami

Slovo mozaika pochádza z taliančiny. Je to plošná výzdoba zostavená z drobných kamenných alebo sklenených kociek. V starovekom Oriente a antike sa používala kamenná mozaika na výzdobu podláh (Pompeje). Najväčší rozvoj zaznamenala v byzantskom umení. K najznámejším patria mozaiky v Ravenne z 5. a 6. storočia. .............. Naši piataci si vyskúšali túto techniku, samozrejme, s alternatívnym materiálom – papierom. Zistili, že je to náročná technika, po dobrom návrhu je potrebné disponovať veľkou dávkou trpezlivosti. Niektoré práce sú doriešené maľbou.
XXIX. ročník súťaže Vesmír očami detí

V tomto školskom roku sa do postupovej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí veľmi ochotne a radi zapojili najmä žiaci 5.B triedy. V prácach sa prejavili ako šikovní kresliari, ktorí naplno využili svoje poznatky o vesmíre, doplnili ich fantáziou a zručnosťou pri maľovaní. Nechýbal im ani zmysel pre harmóniu a ladenie farieb.
Výtvarná „Európa“

Naše mladé výtvarné talenty sa i tento školský rok zapájajú do projektu Európa v škole. Počas jeho 22-ročného trvania sa nám už podarilo získať väčšie množstvo ocenení v okresných i v celoslovenských kolách. Motto tohtoročnej súťaže „Ako chceme žiť v Európe“ je rozpracované do viacerých tém súvisiacich s rodinou, ktoré sú žiakom veľmi blízke.
Figurálna kompozícia

Šiestaci zobrazovali ľudskú figúru tak, že najskôr pozorovali spolužiakov, ktorí im pózovali v pokoji i v pohybe, potom ich kreslili, maľovali a vypomohli si i kolážou. Snažili sa čo najvernejšie výtvarne vyjadriť proporcie ľudského tela. Nakoniec prácu dotvorili pozadím a takým prostredím, ktoré pripomína rodinnú oslavu.
Fantastické stroje

Žiaci 6. ročníka na hodine výtvarnej výchovy načreli hlboko do svojej fantázie, keď sa chceli popasovať s touto témou. Zobrazili stroje, ktoré človeku pomôžu, uľahčia mu prácu, pobavia ho, môže sa s nimi pohrať a sú mu priateľmi. Mnohé prvky na týchto fantastických strojoch sú použité v neobvyklých súvislostiach a spojeniach.
Negatív a pozitív

Slová negatív a pozitív nevyjadrujú len tvar a jeho okolie – pozadie. Znamenajú aj opak – negatív je opakom pozitívu. Naše videnie okolitého sveta by sme mohli nazvať zázrakom prírody. Nielenže sme schopní vidieť svet okolo nás tak, ako by ho zaznamenal fotoaparát alebo kamera, ale sme schopní zaostriť pohľad na to, čo nás zaujíma. Niečo z videného sveta „vytiahnuť“ a okolie zaostriť, urobiť ho pozadím. Piataci využili túto schopnosť ľudského oka v zaujímavých výtvarných prácach.
Ilustrované texty a listy

Siedmaci ilustrovali text takým spôsobom, že niektoré slová v ňom nahrádzali miniatúrnymi obrázkami. V textoch sa vracali späť do prázdninových dní, čerpali z nich zážitky, príhody a rôzne dobrodružné chvíle, s ktorými sa potom zverovali svojim priateľom, rodinným príslušníkom alebo iba papieru.
Prázdninové dobrodružstvá

V septembri sa deti ešte vo svojich myšlienkach rady vracajú do obdobia prázdnin a spomínajú na všetko, čo ich s nimi spája. Hlavne na pekné chvíle strávené s rodičmi na dovolenke, na prázdniny u starých rodičov, na zážitky z detských táborov alebo na bezstarostné voľné dni doma. Tieto výtvarné práce zhotovili žiaci 5. a 6. ročníka.
Modelovanie z plastelíny

Na posledných hodinách výtvarnej výchovy žiaci 5. tried pracovali s ich obľúbeným modelovacím materiálom – plastelínou. V 5.B vytvárali netradičné torty, v 5.A sa rozdelili do dvoch skupín, z ktorých jedna skupinka vymodelovala hudobnú skupinu, druhá autosalón. Deti v 5.D tiež pracovali spoločne a vytvorili mesto, farmu a rieku. Využili tvárne vlastnosti tejto modelovacej hmoty, prejavili svoje vizuálne zážitky i fantáziu. ..................................................Mgr.L.Balážová
Veľká Morava

Pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda na naše územie boli vyhlásené výtvarné súťaže so zameraním na posolstvo, ktoré nám tu solúnski bratia zanechali. Naši šiestaci sa zapojili do výtvarných súťaží: Dielo tvojich rúk a Cena Zlaty Dônčovej. Vo svojich prácach zobrazili vierozvestcov, kráľov, kniežatá Veľkej Moravy a artefakty, ktoré súvisia s týmto našim veľkým historickým obdobím. .......................................................................... Mgr. L. Balážová
Rozprávkové motívy

Piataci s chuťou a radosťou tvorili výtvarné práce s rozprávkovými motívmi. V tejto dokresľovanej koláži prejavili zmysel pre zostavovanie kompozície a farebné ladenie. Siahli väčšinou po modernejších rozprávkach, i keď ani tie klasické nie sú pre nich neznáme. Farebný papier im uľahčil výber farieb, lebo sa museli uspokojiť s obmedzenou farebnou škálou tohto papiera. .....................Mgr.L.Balážová
Vesmír – nevyčerpateľný zdroj námetov

Už dvadsaťosem rokov sa žiaci našej školy zapájajú do súťaže Vesmír očami detí. Tak ako názov súťaže znie, tak voľne je i námetovo zameraná. Zdalo by sa, že je to každý rok to isté, ale deti majú o vesmíre veľmi veľa rôznych poznatkov či už z vyučovacích hodín, alebo takých, ktoré získavajú zo zaujímavých encyklopédií a náučnej literatúry. Tento rok v 5. ročníku výtvarne zobrazovali tému – Priesvitná raketa, v 6. ročníku – Čo viem o vesmíre. ..........................Mgr. L. Balážová